Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 1003-2/2019-31968/1 Ob-3075/19, Stran 2063
Svet Centra za socialno delo Severna Primorska na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Centra za socialno delo Severna Primorska ter Sklepa sveta Centra s 1. konstitutivne seje z dne 20. 6. 2019 in 2. druge redne seje z dne 23. 9. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Severna Primorska 
Za direktorja/direktorico centra je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 25. členu Statuta Centra za socialno delo Severna Primorska:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo ali da ima končano višjo strokovno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz druge alinee je lahko za direktorja/direktorico imenovan/-a kandidat/-ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Če tega programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere z morebitnimi referencami kandidati/-ke pošljejo na naslov: Svet Centra za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ul. 18b, 5000 Nova Gorica, ali oddajo v glavni pisarni sedeža do 12. ure, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«, v roku 10 dni od dneva objave razpisa.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog svet Centra za socialno delo Severna Primorska ne bo obravnaval.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Severna Primorska