Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 431-13/2019 Ob-3094/19, Stran 2059
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) in Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi) objavlja Občina Središče ob Dravi
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi
1. Koncedent: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19) ter Odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Središče ob Dravi.
3. Opis storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega naslednje sklope opravil:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
4. Obseg storitve: Občina Središče ob Dravi razpisuje eno koncesijo za povprečno 60 ur na mesec.
5. Krajevno območje opravljanja javne službe pomoč družini na domu: dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Občine Središče ob Dravi.
6. Število koncesij: koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe pomoč družini na domu se na območju Občine Središče ob Dravi podeli enemu koncesionarju.
7. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
8. Predviden začetek izvajanja storitve: koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji.
9. Viri financiranja javne službe pomoč družini na domu
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz proračuna občine,
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
Iz proračuna občine se financira pomoč družini na domu, najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Cena storitve se določi na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene s koncedentom v roku 30 dni po sprejemu občinskega proračuna.
10. Način določitve cene
Ceno storitve pomoč na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
12.1. Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti še:
12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (OBR-3),
12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (OBR-4),
12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (OBR-5),
12.1.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi (OBR-6, priloga 1 in OBR-7),
12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (OBR-8),
12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost (OBR-9, priloga 2),
12.1.7 projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme) (OBR-10, priloga 3),
12.1.8 izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi (OBR-12, priloga 4),
12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene (OBR-13),
12.1.10 program dela izvajanja storitve (OBR-14, priloga 5),
12.1.11 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR (OBR-15, priloga 6).
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let (OBR-16, priloga 7),
– bonitetno informacijo AJPESa (OBR-17, priloga 8), in sicer:
– BON-2 za gospodarske družbe,
– BON-2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali
– BON-1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti (OBR-18),
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, oziroma o predvidenih posojilih, ki jih ponudnik namerava najeti (OBR-19),
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (OBR-20),
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (ponudnik navede ali morebitno obstojijo še druge obveznosti, ki niso zajete v predhodnih točkah).
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.
V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
12.2. V kolikor ponudnik v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje javne službe pomoč družini na domu mora namesto dokazil iz točk 12.1.6 in 12.1.7 priložiti:
12.2.1 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (OBR-21, priloga 9),
12.2.2 lokacijsko informacijo,
12.2.3 projektno dokumentacijo za nameravano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj idejna zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in investicijski program),
12.2.4 projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskih standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije) (OBR-22),
12.2.5 terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve (OBR-23),
12.2.6 izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti (OBR-24),
12.2.7 izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve (OBR-25).
Najemna pogodba iz točke 12.2.1 mora biti sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost.
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, lahko namesto dokazil iz točk 12.1.1, 12.1.6 in 12.1.7 tega javnega razpisa v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije, izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
13. Upravičenci do pomoči na domu: upravičenci do pomoči na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Središče ob Dravi, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
14. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
15. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije: ponudnik mora predložiti dokumente in dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot so določeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, vse navedeno v Razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi, dostopni na internetnem naslovu Občine Središče ob Dravi: http://www.sredisce-ob-dravi.si/
16. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti do 6. 11. 2019. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, do 10. ure.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, s pripisom »Ne odpiraj: Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Središče ob Dravi«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju kot izhaja iz javnega razpisa.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna. Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, ali če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev koncesije.
17. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb na javni razpis bo 6. 11. 2019 ob 14. uri v sejni sobi Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom. Komisija na odpiranju ponudb ugotavlja pravočasnost in pravilnost označene ponudbe ter ponujeno ceno.
18. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo. Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
19. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije in merila:
– cena storitve na efektivno uro do 50 točk,
– reference ponudnika o dosedanjem delu s populacijo, kateri je namenjena storitev do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija do 40 točk.
20. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Jelka Zidarič Trstenjak, tel. 02/741-66-12, el. pošta jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si.
21. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Središče ob Dravi: http://www.sredisce-ob-dravi.si/
Razpisna dokumentacija zajema:
– Povabilo k oddaji ponudbe
– Navodila ponudnikom za izdelavo vloge
– Obrazci in priloge: OBR-1; OBR-2; OBR-3; OBR-4; OBR-5; OBR-6 (priloga 1); OBR-7; OBR 8; OBR-9 (priloga 2); OBR-10 (priloga 3); OBR-11; OBR-12 (priloga 4); OBR 13; OBR-14 (priloga 5); OBR-15 (priloga 6); OBR-16 (priloga 7); OBR-17 (priloga 8); OBR-18; OBR-19; OBR-20; OBR-21; OBR (priloga p = – 22); OBR 23; OBR-24; OBR-25; Priloga 9; Priloga 10; OBR-26.
22. Izdelava prijave na javni razpis
– Ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku in podpisana s strani ponudnika. Če je ponudnik pravna oseba, je potreben podpis njegovega zakonitega zastopnika ter žig pravne osebe.
– Valuta v ponudbi je evro (EUR).
– Obrazci morajo biti izpolnjeno čitljivo, računalniško ali z velikimi tiskanimi črkami.
– Ponudba mora biti podana urejeno: dokumenti morajo biti zloženi in priloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji ter zvezana ali kako drugače zaščitena. Predložijo se vsi obrazci – neizpolnjeni prazni obrazci se samo podpišejo (parafirajo) in žigosajo.
Občina Središče ob Dravi