Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 5320-3/2019/3 Ob-3078/19, Stran 2045
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16 in 63/17) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis 
za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so lastne redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih povezanih lastnih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata z namenom trajnostnega učinka. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2020 znaša 6.700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2020 ustrezno spremeni. Sofinanciranje se izvede, v kolikor bodo za leto 2020 zagotovljena zadostna sredstva.
Sredstva, dodeljena za leto 2020, morajo biti porabljena v letu 2020.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca pogodbe in vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/javne-objave-urada-vlade-republike-slovenije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Neuer Platz/Novi trg 10, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ), Ul. S. Francesco 20, I – 34133 Trst/Trieste Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Krovne organizacije iz zamejstva (Zveza slovenskih organizacij na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Svet slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Zveza Slovencev na Madžarskem) svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu 2020«
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v nadaljnji postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 4. 11. 2019 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 11. 2019.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Posredovanje usklajenega mnenja krovnih organizacij
Komisije za odpiranje vlog iz zamejstva pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada.
Rok za posredovanje usklajenih mnenj krovnih organizacij iz zamejstva je najkasneje 2. 12. 2019.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izidu javnega razpisa: odločbe bodo izdane najkasneje do 24. 1. 2020.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu