Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 430-1125/2019/6(15131-20) Ob-3086/19, Stran 2022
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-1125/2019
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje dokazila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Področje dela prijavitelja projekta mora biti nudenje človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (npr. psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam.
– Prijavitelj projekta ne sme biti organizacija, institucija ali organ, ki izvaja pravno svetovanje, pravno pomoč ali izvaja skrbništvo državljanov tretjih držav, ki so v postopku pridobivanja mednarodne ali subsidiarne zaščite.
– Prijavitelj projekta ne sme biti organizacija, institucija ali organ, ki prostovoljno ali na podlagi sklenjene pogodbe že izvaja aktivnosti s svojega področja dela v Azilnem domu ali v Centru za tujce, ali opravlja druge dejavnosti za potrebe omenjenih institucij ali nudi usluge tujcem, ki so v postopkih pred omenjenima organoma.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec mora izpolnjevati pogoje glede preteklih delovnih izkušenj in zahteve naročnika glede kadrov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 40.
MERILO
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
5
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen?
3
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?
2
2. Ustreznost projekta
10
Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta?
10
3. Izvedljivost projekta
15
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge potrebne za izvajanje projekta?
10
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
4. Usposobljenost za izvajanje projekta
10
a) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam na območju Slovenije, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS)?
5
b) Ali prijavitelj razpolaga s preteklimi delovnimi izkušnjami s področja nudenja človekoljubne, humanitarne ali druge oblike pomoči (psihosocialne) ob naravnih in drugih nesrečah, vojnah, ali socialno ogroženim skupinam na mednarodnem področju, za obdobje zadnjih 5 let (od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS)?
5
Pri vsakem merilu vloga prejme število točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 2. Ustreznost projekta doseči vseh 10 točk, ter pri merilu št. 4. Usposobljenost za izvajanje projekta doseči vsaj 2 točki (na območju Slovenije prejeti vsaj 1 točko in na mednarodnem področju prejeti vsaj 1 točko), v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 4. Usposobljenost za izvajanje projekta – b) na mednarodnem področju dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR za izvajanje projekta od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvajanje aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 22.500,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 11. 2019, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 14. 11. 2019.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-objave/.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljane odstranitve tujcev iz RS«, št. 430-1125/2019.
Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 8. 11. 2019, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 10. 2019.
Ministrstvo za notranje zadeve