Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

VL 55861/2019 Os-2764/19, Stran 1768
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mateju Polajnar, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave 735,11 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Polajnar, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Tomaž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2019