Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

IV N 200/2019 Os-2506/19, Stran 1767
Okrožno sodišče v Celju je po sodnici Metki Jazbec v nepravdnem postopku za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otrok, odvzem otrok, vodenem na predlog predlagatelja Centra za socialno delo Celje, Enota Laško, zastopan po direktorici Poloni Teršek, zoper nasprotna udeleženca: 1. Barbara Cverle, Šentrupert 31, Šentrupert, ki jo zastopa Odvetnik Marovt in partnerji d.o.o., o.p., in 2. Aleš Matej, Vrtna ulica 36, Polzela, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z določbo 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) dne 19. junija 2019 sklenilo:
2. nasprotnemu udeležencu Alešu Mateju se v predmetnem nepravdnem postopku postavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica Saša Brilej, Ljubljanska cesta 3a, Celje.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 2. nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2019