Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

Ob-2762/19, Stran 1764
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta zavoda BIC Ljubljana, ki je potekala dne 21. 2. 2019, razpisuje delovno mesto
direktorja/ice
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški izobraževalni center Ljubljana«
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. januar 2020 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Delo na delovnem mestu direktor/ica se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja/ice.
Pisne prijave z dokazili (dokazila o: izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje 2020–2024, pošljite v zaprti kuverti v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/ico«.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat/ka ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana