Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

Št. 371-113/2019-4202-450 Ob-2758/19, Stran 1759
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; ZGJS) ter 16. člena Odloka o predmetu in pogojih za ureditev javno naročniškega razmerja za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na kategoriziranih cestah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 12/09 in 4/13) objavljamo
javni razpis 
za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v Občini Ljutomer
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet naročila: opravljanje rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih cestah v Občini Ljutomer.
3. Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
4. Čas trajanja pogodbenega razmerja: 6 let (od 25. 12. 2019 do 24. 12. 2025).
5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ljutomer: http://www.obcinaljutomer.si.
6. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – vzdrževanje cest«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 18. 9. 2019, do 8. ure.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do roka za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Mitja Kolbl, tel. 02/584-90-51.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: mitja.kolbl@ljutomer.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Ljutomer, http://www.obcinaljutomer.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo objavljena na spletni strani Občine Ljutomer.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo najnižja cena.
10. Ugotavljanje usposobljenosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal usposobljenost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju usposobljenosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal usposobljenost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izdal sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Izvajalska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti pogodbo v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Ljutomer 

AAA Zlata odličnost