Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

Št. 430-17/2019-2 Ob-2752/19, Stran 1757
Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19) in odločitve Komisije za izvedbo postopka dodelitev namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire objavlja Občina Sežana
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire, in sicer sofinanciranje:
– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira (nad 10 m2) ter
– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred divjadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, kemična odvračala, mreža …).
3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do namenskih sredstev so društva, ki delujejo na področju varstva okolja in vlaganj v naravne vire. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt iz katerega je razvidno izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire (letni načrt lovišča oziroma drugi ustrezen načrt izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire),
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 5.832,87 EUR, od tega za ukrep:
– izdelave in vzdrževanje večjega vodnega vira 2.000,00 EUR ter
– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred divjadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, kemična odvračala, mreža …) 3.832,87 EUR.
V primeru, da se namenska sredstva za določen ukrep ne porabijo v celoti za ta ukrep, se ostanek prerazporedi na drugi ukrep.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2019.
6. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednja merila:
– Za ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih večjih vodnih virov posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.
– Za ukrep nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred divjadjo merilo sorazmernega deleža velikosti lovne površine v Občini Sežana glede na letni načrt lovišč.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec »Prijava na razpis«,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2019.
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v poslovnem času v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri Janji Kristančič v sobi št. 67 ali na tel. 05/73-10-120. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je do vključno 13. 9. 2019.
9. Oddaja in dostava prijav
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, prijava za javni razpis – varstvo okolja in vlaganje v naravne vire za leto 2019«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne prijave se štejejo prijave oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
Slika 1
10. Obravnava prijav
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev prijav na razpis. Odpiranje prijav ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave. Prepozno prispele prijave komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru formalno nepopolne prijave komisija v 8 dneh od odpiranja prijav pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni prijavo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v prijavi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Prijave, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih prijav in podala predlog prejemnikov in višino sredstev. Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost