Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

Ob-2807/19, Stran 1751
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
3. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis za operacijo Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. 9 2019 do vključno 15. 11. 2019 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 50. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen v 51. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
Pogoji so določeni v 53. in 100. členu Uredbe.
a) Izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12. in 16. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 13 prijavnega obrazca.
b) Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje v poglavju 1: Osnovni podatki o naložbi in vlagatelju, ki je del prijavnega obrazca.
c) Izpolnjevanje pogojev iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in druge točke prvega odstavka 53. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 3 prijavnega obrazca.
d) Izpolnjevanje pogoja iz 17. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje v poglavju 2.2: Načrt razvojnih programov – NRP, ki je del prijavnega obrazca.
e) Izpolnjevanje pogojev iz 18., 19., 20. in 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 4 prijavnega obrazca.
f) Izpolnjevanje pogoja 3. točke prvega odstavka 53. člena in iz 23. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje v poglavju 3: Dinamika črpanja sredstev, ki je del prijavnega obrazca.
g) Izpolnjevanje pogojev iz 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 1 prijavnega obrazca.
h) Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prvega odstavka 53. člena in 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 5 prijavnega obrazca.
i) Izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 6 prijavnega obrazca.
j) Izpolnjevanje pogojev iz 4. točke prvega odstavka 53. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 7 prijavnega obrazca.
5. Zaprtost finančne konstrukcije
(1) Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 101. členu Uredbe.
(2) Če je vlagatelj lokalna skupnost, mora zaprtost finančne konstrukcije izkazati z vključenostjo investicije v načrt razvojnih programov lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: NRP). V primeru, ko sredstva v NRP niso zagotovljena za celotno vrednost investicije, je treba priložiti sklep občinskega sveta o spremembi investicije v NRP.
(3) Če vlagatelj ni lokalna skupnost ali javni zavod, mora v skladu z drugim odstavkom 101. člena Uredbe priložiti izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, da ima zagotovljena sredstva v višini najmanj 40 % skupne priznane vrednosti naložbe.
6. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so določeni v 52., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.
(2) Upravičeni stroški so navedeni v Prilogi 1: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti.
(3) Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu upravičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži eno ponudbo.
(4) Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži tri ponudbe.
(5) Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu Uredbe.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 54. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila 
Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
Velikost namakalnega območja
Medsebojno povezovanje zemljiških operacij
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE
10
Koeficient razvitosti občine, kot je razvidno iz Priloge 2 tega javnega razpisa
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
10
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci
SKUPAJ
50
VSTOPNI PRAG TOČK
15
Ocenitve:
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
30
1. Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
10
Navodilo: Za izgradnjo namakalnega sistema je potrebno soglasje tistih lastnikov zemljišč na namakalnem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na namakalnem območju (to je vstopni pogoj). Višji kot je delež strinjanja lastnikov zemljišč, večji je interes po izvedbi operacije na posameznem območju. Zato maksimalno število točk (10) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja od 90 odstotkov.
Delež soglasij: 
10 – delež soglasij je 90 % ali več
8 – delež soglasij je od 83 % do manj kot 90 %
5 – delež soglasij je od 77 % do manj kot 83 %
3 – delež soglasij je od 67 % do manj kot 77 %
2. Velikost namakalnega območja
10
Navodilo: Velikost namakalnega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem območju. Večje kot je območje, večji je interes po izgradnji namakalnega sistema in več točk dobi posamezni projekt. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (10) dobijo tista namakalna območja, ki so večja od 100 ha.
Velikost namakalnega območja: 
10 – namakalno območje je veliko 100 ha ali več
8 – namakalno območje je veliko od 50 ha do manj kot 100 ha
5 – namakalno območje je veliko od 10 ha do manj kot 50 ha
3 – namakalno območje je manjše od 10 ha
3. Medsebojno povezovanje zemljiških operacij
10
Navodilo: Izgradnja namakalnega sistema je enostavnejša in učinkovitejša, če se na namakalnem območju predhodno izvedeta komasacija kmetijskih zemljišč in agromelioracija. S komasacijo se zaokrožijo zemljišča posameznega kmetijskega gospodarstva, z izvedbo agromelioracij pa se ta zemljišča biološko, kemijsko ali fizikalno izboljšajo. V kolikor se namakalni sistem gradi na območju, kjer je bila izvedena komasacija in/ali agromelioracija, je projekt upravičen do dodatnih točk v okviru tega merila. V kolikor upravičenec uveljavlja stroške tako agromelioracije kot tudi komasacije, dobi maksimalno število točk (10).
Medsebojno povezovanje zemljiških operacij: 
10 – vlagatelj je predhodno izvedel komasacijo in agromelioracijo
5 – vlagatelj je predhodno izvedel le komasacijo
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
10
Koeficient razvitosti občine
10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za tekoče leto. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe. Nižji kot je koeficient posamezne občine, več točk na javnem razpisu občina dobi. Koeficienti bodo združeni v skupine, največje možno število točk je 10, ki ga prejmejo projekti, ki ležijo v občinah, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji.
Koeficient razvitosti občine: 
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 do manjši kot 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je 1,00 ali višji
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
10
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci
10
Navodilo: Za izgradnjo namakalnega sistema je potrebno soglasje lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na namakalnem območju. Na podlagi določitve namakalnega območja se pripravi projekt izgradnje namakalnega sistema in hidravlične značilnosti predvidenega namakalnega sistema, ki med drugim temelji tudi na načinu namakanja. Kapljični način namakanja in namakanje z mikrorazpršilci imata najmanjšo potencialno porabo vode, zato sta okoljsko najbolj sprejemljiva. V okviru tega merila projekt dobi dodatno število točk za potencialne površine, ki bodo opremljene s kapljičnim načinom namakanja ali namakanjem z mikrorazpršilci. Največje število točk dobijo projekti, pri katerih delež potencialnih površin, ki bodo opremljene s kapljičnim namakalnim sistemom, presega 20 odstotkov površine namakalnega sistema.
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci:
10 – delež opremljenosti bo višji od 20 %
8 – delež opremljenosti bo od 10 % do 20 %
5 – delež opremljenosti bo od 5 % do manj kot 10 %
3 – delež opremljenosti bo manjši od 5 %
8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 56. in 106. členu Uredbe.
9. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 57. členu Uredbe.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
(3) Poročilo o uresničevanju obveznosti je določeno v 103. členu Uredbe. Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena v 55., 102., 104. in 105. členu Uredbe.
12. Javna objava upravičencev: podatki o upravičencih se objavijo v skladu s 107. členom Uredbe.
13. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določeni v 108. in 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano