Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

VL 111498/2018 Os-2364/19, Stran 1554
Na podlagi določila 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju je v izvršilni zadevi upnika Privatinvest Podjetje za investicijsko svetovanje, promet nepremičnin in poslovne storitve d.o.o., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, zoper dolžnika Franca Hudournik, Na trgu 7, Mozirje, zaradi izterjave zneska 19.726,08 EUR s pp, bil s sklepom z dne 7. 2. 2019, opr. št. VL 111498/2018, dolžniku Francu Hudourniku, roj. 19. 4. 1970, nazadnje stan. Na trgu 7, Mozirje, postavljen začasni zastopnik Matjaž Pajk, odvetnik iz Velenja, Trg Mladosti 2.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 10. 2014