Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

VL 41349/2019 Os-2519/19, Stran 1554
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Avtošole Krkovič d.o.o., Remihova 5, Dolga vas, Kočevje, ki ga zastopa zak. zast. Miha Krkovič, Remihova ulica 5, Kočevje, proti dolžniku Nejcu Marič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica, zaradi izterjave 792,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Nejcu Marič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, 1310 Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2019