Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Ob-2540/19, Stran 1545
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11 in 8/14) in Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Uradni list RS, št. 82/18) objavlja Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis (JRMOM-MOBILNOST-2019)
za upravljanje s Centrom mobilnosti Maribor (CMM) za obdobje petih let
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje upravljanja s Centrom mobilnosti in izvedba programov trajnostne mobilnosti v Mestni občini Maribor za obdobje petih let.
Prijavitelj bo pripravil letni program dela v skladu s smernicami tega razpisa in izvajal naloge vsakoletno v času trajanja pogodbe.
Prijavitelj bo v celoti samostojno upravljal s centrom mobilnosti in opravljal naloge s področja trajnostne mobilnosti, to je načrtoval, organiziral in izvajal naloge, ki jih bo ponudil v javnem razpisu po smernicah tega razpisa.
Z aktivnostmi CMM želimo zagotoviti zadostno informiranje, osveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti, hkrati pa zagotoviti občanom določene vrste storitev, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Center mobilnosti bo tudi stičišče dejavnosti, ki so povezane s trajnostno mobilnostjo.
Center bo med drugim nudil svoje storitve po subvencioniranih cenah za ranljivejše skupine občanov (otroci, mladostniki, upokojenci, socialno ogroženi …) ter tako omogočal celotni populaciji večjo dostopnost in uporabnost njihovih storitev.
2. Razpisni pogoji
Na javni razpis za financiranje projekta upravljanje s Centrom mobilnosti Maribor (CMM) za obdobje petih let, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Maribor ali se njihova dejavnost izvaja na območju Mestne občine Maribor,
– so nevladna organizacija (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti,
– imajo v statutu opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge iz področja trajnostne mobilnosti in prometa,
– imajo izkušnje z upravljanjem prostorov z javno dostopnimi programi in storitvami (Izjava 2),
– so strokovno usposobljeni za izvajanje nalog, ki so predmet tega javnega razpisa in imajo s tega področja ustrezne delovne izkušnje (Izjava 2),
– razpolagajo s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega razpisa (Izjava 2),
– da so sodelovali vsaj pri treh projektih trajnostne mobilnosti (Obrazec 1 – Prijava),
– da so sodelovali pri izdelavi vsaj ene celostne prometne strategije (Obrazec 1 – Prijava),
– da prijavitelj pripravi program dela kot zaključeno celoto na letnem nivoju, ki vsebuje vse elemente stalnih nalog ter vsaj minimalni obseg začasnih nalog (Obrazec 4).
Prijavitelj s podpisom prijave izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če prijavo v imenu prijavitelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis prijave za financiranje.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša 175.000 € za petletno obdobje oziroma do 35.000 € na leto. Letna višina sredstev mora biti porabljena v tekočem letu in se ne prenaša v naslednje leto.
Mestna občina Maribor bo višino sredstev financiranja prilagodila morebitnim spremembam proračunskih sredstev in izvajalcu krila upravičene stroške (glej razpisno dokumentacijo).
4. Način prijave in roki za oddajo
Rok za oddajo prijave je 15 dni od objave na spletni strani Mestne občine Maribor in objave v Uradnem listu RS.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti pravilno označena (Obrazec 5 iz razpisne dokumentacije). Če ovojnica, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno izpolnjena in označena, je Mestna občina Maribor ne bo odprla in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse izpolnjene obrazce, dokazila in izjave, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Prijava naj bo po vrsti zložena v skladu s točko 4 na Obrazcu 1 – Prijava. Prijava mora biti predložena v slovenskem jeziku. Zaželeno je, da se prijava tiska obojestransko in ne vlaga v plastične ovoje.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko ali do konca delovnega dne oddana v vložišču, (soba številka 14), Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte vrnejo na naslov prijavitelja. Če le-ta na zadnji strani kuverte ni naveden, ostanejo v spisu.
5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna komisija, ne bo javno, in se bo pričelo tretji delovni dan po zaključku razpisa. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku 5 dni od dneva dviga poziva dopolnijo.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s točkami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Glavni kriteriji pa so:
– Kompleksnost in celovitost Programa dela
– Obseg in število vsebin, ki se izvajajo v okviru centra
– Dodatne aktivnosti, ki jih predlaga prijavitelj.
7. Način razdelitve sredstev: sredstva se bodo dodelila prijavitelju, ki bo v okviru podanih smernic o vsebinah, po kriterijih in merilih ponudil najbolj celovit, povezan in vsebinsko bogat program dela. Merilo za izbiro izvajalca bo najvišje število točk za prijavljen program dela.
8. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOM.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev (nepopolne prijave).
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega razpisa in drugih pogojev, določenih v 3. točki razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh od zaključka odpiranja prijav.
9. Podpis pogodbe
Izbran prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. V kolikor pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. Izplačilo sredstev: Mestna občina Maribor bo sredstva nakazala na podlagi mesečnih zahtevkov (e-zahtevek in pisni zahtevek), ki morajo biti dostavljeni do 10. v mesecu za pretekli mesec. Pogoj za izplačilo sredstev je kratko mesečno poročilo o delu in dokazila o dejanskih stroških.
11. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko dvignejo prijavitelji na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska 40, Maribor (pritličje), v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo do 17. ure in v petek med 8. in 13. uro, vse do dneva izteka roka za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Kontaktna oseba: Marjeta Kristofić Jamnik
– tel. 02/22-01-454 ali 031/605-219
– marjeta.kristoficjamnik@maribor.si; info.okolje@maribor.si.
Mestna občina Maribor