Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Ob-2560/19, Stran 1532
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme BE03-2399245-2015/I) – pomoč za svetovanje v korist MSP (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 15. 5. 2015 (dopolnitev 7. 7. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/,
– Spremembe Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim načrtom za leto 2018 in Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2019, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 25. redni seji dne 5. 3. 2018 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 12. 4. 2018, št. 302-42/2017/23,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,
– Pogodbo C2130-19-090002 SPIRIT 2020-2022/Partnerstva o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 11. 12. 2018,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spremembami,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-36/2019/9 za javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« z dne 4. 7. 2019.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega organa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.
Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.
2.3. Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) ali deli operacij se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Prijavitelj in posamezni partnerji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili poslovno enoto/podružnico najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega prijavitelja/posameznega partnerja mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bodo v celoti izvajale njegove aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji in vsak posamezen partner ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_ obcine.xls (povzeto dne 10. 12. 2018) ter navedena v točki I.1 Programsko območje v razpisni dokumentaciji.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
– ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
– želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
– nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja, ali v primeru partnerja, ki ob oddaji vloge še nima ustanovljene podružnice v Republiki Slovenije, se bo ukvarjal, z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, pri čemer se velikost le-teh presoja v skladu s pogoji iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa.
Partnerstvo sestavljajo partnerska podjetja. S partnersko pogodbo se pooblasti vodilnega partnerja1, da v imenu partnerstva predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa partnerstvo in z agencijo sklene pogodbo.
1 Za potrebe tega javnega razpisa besedna zveza »vodilni partner« pomeni enako kot »prijavitelj«. Ostala podjetja so »partnerska podjetja«.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vodilni partner in posamezni partnerji podpišejo izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. I.5 Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec2 dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
2 Upravičenci so tako vodilni partner/prijavitelj kot tudi posamezni partnerji.
V primeru odstopa od partnerske pogodbe oziroma izstopa posameznega partnerja iz partnerstva delovanje partnerstva preneha. V takem primeru agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije. Če posamezen partner iz partnerstva izstopi po izdaji sklepa o izboru, a pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, se pogodba o sofinanciranju ne podpiše.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelja in podjetja v partnerstvu
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj/partnersko podjetje se kot mikro, mala ali srednje velika pravna3 ali fizična4 oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj/partnerska podjetja ustreza definiciji MSP, v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
3 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
4 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
2. V kolikor je prijavitelj/partnersko podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.
3. Prijavitelj/partnersko podjetje nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj/partnersko podjetje nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in/ali partnerskim podjetjem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj/partnersko podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj/partnersko podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Za prijavitelja/partnersko podjetje ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa ali do agencije, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj/partnersko podjetje skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24).
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/partnerskega podjetja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj/partnersko podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj/partnersko podjetje za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato lahko v partnerstvu nastopa le eno od njih.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelja/partnersko podjetje
1. Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 2018, zaposlovalo vsaj tri osebe, kar je razvidno iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan.
2. Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa za podružnice tujega podjetja.
3. Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) (pri skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu).
4. Prijavitelj/partnersko podjetje lahko sodeluje v enem ali več partnerstvih, za katere se odda vloga na ta javni razpis, vendar pa lahko posamezno podjetje uveljavlja sofinanciranje upravičenih stroškov le v okviru enega partnerstva, ki se je prijavilo na ta javni razpis.
5. Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj treh partnerjev.
4.3 Pogoji za operacijo
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji/partnerska podjetja, ki poleg splošnih pogojev in posebnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje pogoje za operacijo:
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« in ne sme biti daljša od 24 mesecev.
2. Prijavitelj/partnersko podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določata shemi državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme BE03-2399245-2015/I) in »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
3. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo le partnerstva sestavljena iz najmanj treh partnerjev.
5. Operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom oddaje vloge.
6. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko znaša največ 250.000,00 EUR.
7. V okviru operacije se morajo izvajati tako aktivnosti na področju priprave strateških dokumentov (poslovni načrt in načrt trženja), kot tudi aktivnosti neposredno povezane z vstopom na nove tuje trge in/ali z razširitvijo poslovanja (nov produkt ali storitev) na obstoječih tujih trgih.
8. V okviru posameznega partnerstva mora vsaj eden izmed partnerjev vstopiti na nov tuji trg, oziroma na že osvojenem trgu ponuditi novo storitev in/ali produkt, partnerstvo mora pripraviti poslovni načrt in načrt trženja na tujem trgu.
9. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
10. Operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 651/2014/EU.
11. Prijavitelj/partnersko podjetje se na javni razpis lahko prijavlja samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni eno prijavljeno operacijo.
12. Upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za operacijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 1 A – Izjava prijavitelja o in Obrazcu 1 B Izjava partnerskega podjetja.
13. Na posameznem ciljnem trgu (državi), ki ga partnerstva opredelijo v prijavnem obrazcu, sta lahko podprti največ dve partnerstvi. V primeru, da se bosta za posamezni ciljni trg (državo) prijavili več kot dve partnerstvi, se bo podprlo tisti dve partnerstvi, ki bosta v ocenjevanju prejela višje število točk.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenoval direktor agencije.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje (splošni pogoji za prijavitelja/partnersko podjetje, posebni pogoji za prijavitelja/partnersko podjetje, pogoji za operacijo) javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Ostale vloge komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Maksimalno točk
1
Metodologija in načrtovanje operacije
20
2
Finančna konstrukcija operacije
15
3
Stopnja uravnoteženosti partnerjev v operaciji
15
4
Komplementarnost partnerstva
15
5
Finančna sposobnost podjetja – Bonitetna ocena
10
6
Gospodarska rast na ciljnem trgu v letih 2015–2018
20
7
Število podprtih novih izvoznikov
5
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki I.6. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog razpisne dokumentacije.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta za več kot 15 točk, vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 50 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 50 točk, razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
Zaprošena sredstva posameznega partnerja v partnerstvu štejejo v kvoto sredstev Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije, glede na sedež/poslovno enoto/podružnico, ki ga ima prijavitelj/partnersko podjetje na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« iz prijavnega obrazca, Obrazec št. 1, v razpisni dokumentaciji), ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk najprej pri merilu št. 1, nato pri merilu št. 2 in tako naprej do merila št. 7.
V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri vseh merilih, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, presega razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, lahko ta sredstva ostanejo nerazporejena.
V primeru, da se prijavitelj oziroma vodilni partner ne odzove na poziv agencije k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje, glede na višino prejetih točk. O izbiri naslednjega prijavitelja bo izdan nov sklep o izboru, s katerim bo odpravljen prejšnji sklep.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.800.000,00 EUR.
PP
NAZIV PP
KOHEZIJSKA REGIJA
DELEŽ SREDSTEV
2020
2021
2022
SKUPAJ
160067
PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
Vzhodna Slovenija
63,12 %
593.328,00
587.016,00
587.016,00
1.767.360,00
160069
PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU
Zahodna Slovenija
36,88 %
346.672,00
342.984,00
342.984,00
1.032.640,00
SKUPAJ
/
/
100 %
940.000,00
930.000,00
930.000,00
2.800.000,00
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev za posamezno kohezijsko regijo lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev za posamezno kohezijsko regijo lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev za posamezno kohezijsko regijo ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in vodilnim partnerjem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija vzhodna Vzhodna Slovenija: 75 %:25 % in za programsko območje Kohezijska kohezijska regija zahodna Zahodna Slovenija: 70 %:30 %.
Prispevek nacionalne udeležbe za sofinanciranje operacije bodo zagotavljali upravičenci z zasebnimi viri.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične z datumom oddaje vloge in konča 31. 8. 2022. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan do 25. 9. 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.
9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči in sheme de minimis:
– »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme BE03-2399245-2015/I) (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 15. 5. 2015 (dopolnitev 7. 7. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči);
– »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v nadaljevanju: shema de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči, shemo de minimis in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
– Stroški nastopa na sejmu,
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
– Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.
Upravičeni stroški so skladni z navedenima shemama pomoči »de minimis« in državne pomoči, v okviru katerih se v javnem razpisu upoštevajo sledeče skupine upravičenih stroškov:
Kategorija stroška
Vrsta upravičenega stroška
Način uveljavljanja stroška
Shema pomoči
1
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
– plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu dela na operaciji;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu dela na operaciji;
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov. Sofinancirajo se stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za maksimalno vsoto delovnih ur, ki ustreza dvema zaposlitvama za polni delovni čas (80 delovnih ur/tedensko), z omejitvijo sofinanciranja do 3.000 EUR na mesec (na partnerstvo).
Shema de minimis
2
Stroški za službena potovanja, če so 
le-ta neposredno povezana z operacijo
Stroški prevoza in bivanja, dnevnice.
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov. Upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe. Za vsako osebo posebej in vsako potovanje je treba predložiti pravilno izpolnjen potni nalog z vsemi priloženimi računi, tj. dokazili o nastalih stroških (hotelski račun, vozovnica itd.). Potovanje in njegov namen mora biti razviden tudi v časovnici osebe (kadar je zahtevana kot dokazilo).
Shema de minimis
3
Stroški nastopa na sejmu
Stroški najema, postavljanja in upravljanja razstavnega prostora na sejmu ali razstavi
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov
Shema državne pomoči
4
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški pogodbenih raziskav ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za operacijo
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
Shema državne pomoči
5
Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov
Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov
Shema de minimis
6
Posredni stroški
/
Pavšalna stopnja v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na operaciji
Shema de minimis
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Minimalna višina posameznega upravičenega stroška, ki jo upravičenec uveljavlja na projektu, ne more biti nižja od 25,00 EUR.
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov operacije z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobna vsebinska poročila o izvajanju operacije,
– končno vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančna poročila o izvajanju operacije,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Prijavitelji naj pri načrtovanju izvedbe operacij upoštevajo, da koledarsko leto ni enako proračunskemu letu.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov operacije po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki I.7 Dokazila za dokazovanje upravičenosti sofinanciranja operacije razpisne dokumentacije.
V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil o upravičenosti stroškov operacije, jih mora upravičenec izločiti iz zahtevka za izplačilo. Če upravičenec tega ne stori, izvajalski organ zahtevek za izplačilo zavrne. Izvajalski organ lahko v tem primeru tudi odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški v kategorijah 1–5 se uveljavljajo v obliki dejansko nastalih stroškov. Upravičenci morajo stroške v teh kategorijah za dejansko nastale upravičene stroške in izdatke dokazovati z dokazili. Finančni načrti upravičencev morajo biti pripravljeni na način, da upoštevajo dinamiko izplačil proračunskega leta.
Posredni stroški (kategorija 6) se ne dokazujejo z dokazili, temveč se obračunajo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na operaciji.
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih stroških in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe in zahtevek za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Zahtevek za izplačilo morajo upravičenci poslati 1x letno, in sicer:
– prvi zahtevek za izplačilo najkasneje 25. 9. 2020, za izvedene aktivnosti od dneva oddaje vloge na javni razpis oziroma od dneva začetka operacije do 15. 9. 2020 – (predvideno izplačilo v letu 2020),
– drugi zahtevek za izplačilo najkasneje 25. 9. 2021, za izvedene aktivnosti od 16. 9. 2020 do 15. 9. 2021 – (predvideno izplačilo v letu 2021),
– tretji zahtevek za izplačilo in zaključno poročilo najkasneje do 25. 9. 2022, za izvedene aktivnosti od 16. 9. 2021 do 31. 8. 2022 – (izplačilo v letu 2022).
Do zgoraj navedenih datumov mora agencija prejeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. V primeru zamude z izstavitvijo zahtevka za izplačilo, agencija nepravočasno prejeti zahtevek za izplačilo lahko zavrne. Upravičenec na podlagi nepravočasno izstavljenega zahtevka za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila sredstev iz te pogodbe.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki I.8 Obdobje upravičenosti razpisne dokumentacije.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II. Navodila za pripravo vloge
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« in z ustrezno označitvijo (obkrožitvijo) in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje5, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od petnajstih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
5 K dopolnitvam se bo pozvalo vodilnega partnerja, ki bo usklajeval dopolnitve s partnerskimi podjetji.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku devetdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/ navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 116. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov partnerstva2020@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost