Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Št. 141-1/2018/4 Ob-2562/19, Stran 1530
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa C2711-19-433101, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis 
za analizo programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.
II. Predmet razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.
III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj je izbrani organizator skupinske obnovitvene rehabilitacije, izbran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, ki ga navede v prijavi.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »PZ 2019« Prijava na javni razpis za analizo programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ – 2019«, z vsemi zahtevanimi podatki,
b) obrazec »PZ – 2019« mora biti priložen v papirni obliki ter na usb ključku,
c) Sklep Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o izbiri organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018.
Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo.
1. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
Cilji:
– Analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019, ki vključuje podatke o skupini in številu oseb, ki jim je rehabilitacija namenjena, zdravstvenem položaju te skupine, dostopnosti do medicinskih pripomočkov in zdravstvenih storitev, obsegu zdravstvenih storitev, načinu izbora udeležencev rehabilitacije, vsebini programa rehabilitacije, zadovoljstvu uporabnikov, izboljšanju ponudbe rehabilitacije;
– informiranje zdravstvenih delavcev in javnosti o zdravstveni problematiki ciljne skupine;
– zmanjševanje neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev.
Prednostna področja:
– skrb za izvajanje kvalitetne obnovitvene rehabilitacije;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči na področju zdravja ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev;
– predlogi za izboljšanje sistemske ureditve glede zdravstvenega položaja ciljne skupine.
Strateške usmeritve:
– Akcijski program za invalide 2014–2021 (sprejet na Vladi RS, 9. 1. 2014).
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Skupna sredstva za sofinanciranje programov za leto 2019 v okviru javnega razpisa znašajo 50.000,00 eurov. Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 4331 – Strokovne skupine in posebni programi, ukrep 2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema zdravstva.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko 6.000,00 EUR.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma delovanja.
VII. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila
Opis
Ocena
1. Vsebinska ustreznost
50
1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo. 
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.
15
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti
10
1.3 Inovativnost in dodana vrednost programa
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
10
1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju
Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno določen (kjer je to relevantno, so upoštevani socialni gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).
10
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov programa
V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.
5
2. Kakovost programa in mreženja
30
2.1. Izkušnje in reference na področjih, ki so predmet tega razpisa
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
10
2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov programa
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
5
2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.
5
2.4. Vključevanje uporabnikov in doseganje ciljnih skupin
Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane 
in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
5
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi
5
3. Financiranje in upravljanje programa
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
15
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti 
in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja 
in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
5
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2019, ki je del razpisne dokumentacije. Upravičeni stroški tečejo z dneva objave razpisa.
3. V kolikor bo zaprošenih sredstev s strani organizacij manj, kot jih je na voljo, se ostanek sredstev proporcionalno in skladno z oceno vloge razdeli prijavljenim organizacijam.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis »Analiza rehabilitacije««.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 7. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 19. 7. 2019 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo ob prvem mogočem sklicu komisije in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost