Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

Ob-2559/19, Stran 1527
Na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 80/16 in 19/19), 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, št. 1612-4/2019/1 z dne 17. 6. 2019, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
spremembo 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022
1. V Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Uradni list RS, št. 43/19) se v poglavju IV z naslovom Pogoji za pridobitev sredstev, v drugem stolpcu tabele točka 2) spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj je imel v letu 2018 prihodke v vrednosti najmanj 10.000 EUR.«.
2. V poglavju IX z naslovom Uveljavljanje stroškov (velja za vse štiri sklope), v točki 1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom, opomba št. 8 na strani 16 spremeni tako, da se glasi:
»Bruto znesek 42 plačnega razreda je 2.198,840 EUR.«.
Ministrstvo za zdravje