Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

VII Pg 1106/2019 Os-2495/19, Stran 1523
Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je pod opr. št. VII Pg 1106/2019 voden postopek po tožbi Republike Slovenije, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, proti toženim strankam Alešu Zupančiču, stanujočem Moste 92F, 1218 Komenda, Sandri Sever, stanujoči Moste 92F, 1218 Komenda ter Lubrio, d.o.o., s sedežem v Mostah 92F, 1218 Komenda, zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora po sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VII Pg 1106/2019 z dne 17. 6. 2019, ki glasi:
1) Prvotoženi stranki Alešu Zupančiču ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu se prepove:
a) odtujiti ali obremeniti nepremičnine:
– parcela 2113 674/19 (ID 1689924), ki v naravi predstavlja zemljišče v k.o. 2113 Zalog
– parcela 2113 674/22 (ID 1592911), ki v naravi predstavlja zemljišče v k.o. 2113 Zalog
– parcela 1905 1471/7 (ID 539265), v naravi predstavlja zemljišče v k.o. 1905 Moste, na katerem se nahaja stavba št. 633
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi
b) odtujiti ali obremeniti poslovna deleža 3,0347 % (zap. št. deleža 27525) in 96,9653 % (zap. št. deleža 161882) v družbi Lubrio, d.o.o., matična številka 2025019000
z vpisom zaznambe te prepovedi v sodni register
c) razpolagati z denarnimi sredstvi na bančnem računu:
– št. 02310-1553773849, odprtem pri NLB, d.d.
– SI56 0231 1026 1246 084, odprtem pri NLB, d.d.
– SI56 0231 1026 1261 895, odprtem pri NLB, d.d.
2) Drugotoženi stranki Sandri Sever ali komurkoli drugemu po njenem pooblastilu se prepove:
a) odtujiti ali obremeniti nepremičnino parcela 1905 1471/12 (ID 6516441), ki v naravi predstavlja zemljišče v k.o. 1905 Moste
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi
b) odtujiti ali obremeniti avtomobil VW Golf 2,0 TDI, št. šasije WVWZZZAUZGW09043, z registrsko št. LJ 445-GJ
z zaznambo te prepovedi v registru neposestnih zastavnih pravic
c) razpolagati z denarnimi sredstvi na bančnem računu:
– št. 02303-3958407587, odprtem pri NLB, d.d.
3) Tretjetoženi stranki Lubrio, d.o.o., ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu se prepove:
odtujiti ali obremeniti nepremičnino parcela 2198 1842/8 (ID 4714704), ki v naravi predstavlja zemljišče v k.o. 2198 Studor, na katerem se nahaja stavba 7
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi
vse za čas do pravnomočnosti odločitve v tej pravdni zadevi.
Na podlagi določil 30. in 31. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in naslednji, v nadaljevanju ZOPNI) se tretje osebe poziva, da v 3 mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
Če oseba iz 30. ali 31. člena tega zakona zamudi rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubi to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njene pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2019