Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Št. 35404-6/2019-3 Ob-2507/19, Stran 1514
Javni poziv promotorjem 
k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta energetska sanacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor
1. Povabilo k oddaji vloge
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt Energetska sanacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor.
Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti navedenimi v točki 2.4.
2. Navodila promotorjem za izdelavo vloge
Naročnik (javni partner)
Naziv: Mestna občina Maribor
Naslov: Ulica heroja Staneta 1
Telefon: 02/22-01-000
Telefaks: 02/22-01-207
Internetni naslov: http://www.maribor.si/
E-pošta: mestna.obcina@maribor.si
Zakoniti zastopnik: Aleksander Saša Arsenovič, župan
Kontaktna oseba: Damijan Bedek
Telefon: 02/22-01-464, 02/22-01-413
Predmet javnega poziva
Ime projekta: Energetska sanacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor.
Številka javnega poziva: 35404-6/2019
Vrsta postopka: Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP v okviru predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva.
Kratek opis predmeta poziva: Javni partner poziva vse zainteresirane pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: promotorje) k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Energetska sanacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor, ki obsega zamenjavo svetilk javne razsvetljave z novo, modernejšo javno razsvetljavo ter njihovo upravljanje in vzdrževanje.
Obstoječa javna razsvetljava v Mestni občine Maribor je v veliki meri stroškovno neučinkovita in neskladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 – v nadaljevanju Uredba).
V Mestni občini Maribor so štiri vrste javne razsvetljave, in sicer razsvetljava cest, javnih površin, ustanov in razsvetljava vse športne infrastrukture. Razsvetljava cest zajema razsvetljavo nepokritih površin javne cestne infrastrukture, vključno z razsvetljavo nepokritih površin počivališč ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti. Razsvetljava javnih površin zajema razsvetljavo nepokritih površin javne infrastrukture v naseljih, namenjene pešcem in prometu počasnih vozil (kolesa, dostavna vozila in vozila za javni potniški promet), nepokritih površin parkov in parkirišč ter drugih podobnih nepokritih površin v javni rabi, vključno z razsvetljavo prehodov za pešce na državnih cestah. Razsvetljava ustanov zajema razsvetljavo nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb. Razsvetljava športnih igrišč zajema razsvetljavo nepokritih površin za turizem, šport, rekreacijo in prosti čas, vključno z razsvetljavo smučišč in drsališč.
V Mestni občini Maribor je po podatkih popisa in ovrednotenja stanja javne razsvetljave izvajalca Nigrad d.d., 14.856 svetilk iz načrta javne razsvetljave v MOM po popisu iz marca 2018. Po podatkih iz Katastra javne razsvetljave je v MOM 15.001 svetilk (marec 2019).
Svetilke so priključene na 363 odjemnih mest. V večini primerov so nameščene svetilke z visokotlačnimi živosrebrnimi sijalkami in svetilke z visokotlačnimi natrijevimi sijalkami, različnih moči. Svetilke so nameščene na 13.909 oporiščih oziroma drogovih. Drogovi so večinoma kovinski (kandelabri) različnih dimenzij, leseni ali betonski. Na območju Mestne občine Maribor je nameščenih 108 tipov svetilk različnih proizvajalcev in letnic ter 7 tipov sijalk. Skupna moč nameščenih svetilk je 2.348 kW. Zakupljena moč je 7.747 kW.
V letu 2017 je skupna raba električne energije znašala 10.119.848 kWh. Stroški rabe električne energije so znašali 1.449.950 EUR z DDV, stroški rednega vzdrževanja 599.999 EUR z DDV ter stroški investicijskega vzdrževanja 62.864 EUR z DDV.
Cilj projekta je v občini zagotoviti sodobno javno razsvetljavo, ki temelji na LED-tehnologiji in je opremljena z različnimi senzorji in krmilniki ter povezana s centralnim nadzornim sistemom (CNS) in s katero bo moč doseči čim večje prihranke pri rabi električne energije. Cilj je zamenjati vse svetilke, ki niso skladne z Uredbo in vse tehnične svetilke, ki so skladne z Uredbo in imajo vgrajene klasične visokotlačne ali fluorescenčne svetlobne vire. Ne zamenjajo se svetilke, ki že uporabljajo visoko učinkovito LED tehnologijo in jih je možno povezati v centralni nadzorni sistem. Prav tako se iz projekta menjave v tej fazi izločijo svetilke, ki osvetljujejo specifične objekte, vključno z reflektorji. Zamenjava svetilk bi omogočala kakovostno osvetlitev obstoječih in še ne osvetljenih javnih površin, ob sočasnem zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in znižanju porabe električne energije, stroškov vzdrževanja ter izpustov CO2.
DIIP je podal zaključek, da izvedba investicijskega projekta brez investicije ni sprejemljiva, ker poleg višanja stroškov za obratovanje in vzdrževanje javne razsvetljave, obstaja velika nevarnost, da bo morala občina zaradi neupoštevanja zakonodaje plačati kazni.
Ukrepe in sistem upravljanja predlaga promotor. Možen je tudi ogled objektov po presoji promotorja. Dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor. Več informacij v zvezi s predmetom javnega poziva lahko promotorji pridobijo pri kontaktni osebi.
Objava javnega poziva
Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si (pod Javne objave; Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave) in v Uradnem listu RS, št. 43/19, z dne 28. 6. 2019.
Pravne podlage za izvedbo javnega poziva
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06);
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– Zakon o cestah, ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);
– Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti;
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javno-zasebnega partnerstva.
Navedeno zakonodajo mora promotor upoštevati pri pripravi vloge.
Oblike javno-zasebnega partnerstva
V skladu z drugim odstavkom 33. člena ZJZP javni partner s tem pozivom ne prejudicira oblike javno-zasebnega partnerstva, vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.
Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu
Vso potrebno dokumentacijo za pripravo vloge o zainteresiranosti lahko promotorji najdejo na spletni strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si (pod Javne objave; Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave). Morebitne dodatne informacije je možno pridobiti pri kontaktni osebi.
Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov mestna.obcina@maribor.si.
Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do 16. 8. 2019 za oddajo vloge. Na vprašanja ali zahteve za pojasnila, postavljena po tem roku, javni partner ne bo odgovarjal. Pristojna oseba lahko na zahtevo potencialnih promotorjev le-tem posreduje morebitno dodatno dokumentacijo predmetnega projekta, s katero razpolaga naročnik.
Vse odgovore bo javni partner objavil na spletni strani, kjer je objavljen ta poziv.
Ogled javne razsvetljave
Promotorji si lahko stanje javne razsvetljavo na terenu ogledajo samostojno po lastni presoji. Možen je tudi ogled po predhodni pisni najavi, ki mora biti podana na naslov Mestne občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali na e-naslov mestna.obcina@maribor.si.
Izhodišča poziva
Predmet poziva je iskanje promotorjev (potencialnih zasebnih partnerjev), ki bi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva financirali in izvedli ukrepe učinkovite rabe energije ter obnove sistema javne razsvetljave v Mestni občini Maribor v skladu z zakonodajo (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) in sodobnimi smernicami svetlobno tehničnega osvetljevanja.
Zasebni partner bi nato vso obnovljeno razsvetljavo tudi dolgoročno upravljal na način, da bi zagotovil čim večje prihranke energije in stroškov javnemu partnerju.
Izhodišča javnega partnerja so sledeča:
– trajanje javno-zasebnega partnerstva največ 10 let, v izjemnih primerih in z obrazložitvami več let;
– uporaba naprednih tehnologij razsvetljave (svetila in regulacija);
– izvedba storitve vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v celotni občini v celotnem obdobju trajanja javno zasebnega partnerstva;
– vodenje energetskega knjigovodstva za javno razsvetljavo.
Predvideni vložki zasebnega partnerja v razmerju:
– stroški izvedbe ukrepov energetske obnove in novogradnje javne razsvetljave;
– stroški vzdrževanja in upravljanja v celotni koncesijski dobi.
Vložki s strani javnega partnerja so možni in so odvisni od proračuna občine in modela financiranja, ki bi ga predlagal promotor.
Zahtevane tehnične karakteristike novih svetilk:
Vsi izvedeni ukrepi morajo voditi k cilju uskladitve razsvetljave z veljavno zakonodajo in k zmanjšanju porabe električne energije in morajo biti skladni z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava, smernicami Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE ter modro inženirsko prakso. Svetilke morajo območje osvetljevati z barvo svetlobe 3.000 K (toplo bela), razen na cestnih prehodih, kjer mora biti barva svetlobe 4000 K (hladno bela). Predvidene svetilke javne razsvetljave morajo osvetljevati območje v skladu z zahtevami svetlobno-tehničnih razredov, ustreznost predlaganih svetilk mora biti računsko izkazana s pomočjo ustreznega simulacijskega programskega orodja. Pričakovano je, da imajo predlagane svetilke možnost znižanja svetlobnega toka oziroma redukcije ter zaželeno, da je mogoče tako delovanje svetilk kot tudi krmiljenje njihovega delovanja (vklop, izklop, redukcija svetlobnega toka) spremljati oziroma opravljati z oddaljenega centralnega mesta. Pri načrtovanju prenove javne razsvetljave je potrebno zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja, predvideti čim manj različnih tipov svetilk.
Izhodišča so informativne narave in jih potencialni promotorji lahko prilagodijo svojim videnjem projekta.
Dodatno
Dokumentacijo, ki jo bodo promotorji prejeli, lahko uporabljajo le za namene izdelave vloge o zainteresiranosti. Vrednosti so ocenjene, zato javni partner priporoča promotorjem, da izdelajo lastne analize.
Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji, na katerih bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.
Predmetni javni poziv je neobvezujoč dokument, ki izkazuje namen javnega partnerja. Končna oblika modela javno-zasebnega partnerstva, obseg, vsebina, časovna izvedba projekta in obveznosti partnerjev bodo opredeljene v postopku javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja. Promotorji lahko predlagajo dodatne ukrepe, za katere menijo ali imajo informacije o tem, da bi bili primerni za izvedbo, vendar javni partner tega ni dolžan upoštevati.
3. Vloga
Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja.
Predlagani ukrepi in storitve naj temeljijo na analizah in ocenah promotorja.
Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži zainteresirana oseba (promotor), mora biti pripravljena v skladu z 2. členom Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva.
Za podajo vloge niso predpisani obrazci. Vloga o zainteresiranosti naj bo podana na lastnih dokumentih promotorja.
Zaželeno je, da vloga vsebuje:
– predstavitev promotorja, vključno z analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja,
– kontaktno osebo s kontaktnimi podatki (telefon, elektronska pošta),
– opis projekta in idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
– časovni načrt izvedbe,
– ekonomsko oceno izvedbe projekta,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.
V okviru vloge mora promotor poleg zgoraj navedene vsebine glede na dejstvo, da gre za investicijski projekt, vključiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost predlagane investicije opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je najkasneje do 30. 8. 2019 do 12. ure na naslov javnega partnerja.
Vse vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti v vložišče (glavna pisarna Mestne občine Maribor) do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Vloga mora biti predložena v zaprti in zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec Ovojnica, v Prilogi 1.
Vloga naj bo sestavljena iz enega originalnega analognega izvoda in 1 izvoda v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku).
Zahtevano je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
Vloga in ostali dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Tehnično dokumentacijo (kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo) lahko promotorji predložijo v enem od uradnih jezikov Evropske unije, pri čemer lahko javni partner ob pregledu vloge zahteva prevod v slovenski jezik na stroške promotorja.
Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo promotorji.
4. Pravice promotorjev
Promotorji, ki bodo oddali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bodo imeli v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi kandidati.
Z oddajo vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Javni partner bo vse podatke v vlogi o zainteresiranosti, ki bodo ustrezno označeni, varoval kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost. Varovani ne bodo podatki, ki po zakonodaji ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.
Javni partner si pridržuje pravico, da vse podatke, ki ne bodo označeni kot poslovna skrivnost promotorja, uporabi pri oblikovanju končne vsebine, modela ter obsega razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja.
V kolikor bodo v vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), in to ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
Če javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne bo uvedel predhodnega postopka niti ne bo dosegel s promotorjem soglasja o odkupu dokumentov, mu bo dokumente vrnil. V tem primeru ohrani promotor vse pravice na dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
5. Nadaljevanje postopka: na podlagi predložene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavitvenih sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal dokumentacijo, ki jo bo pripravil javni partner v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in dokumentacijo, ki jo bodo predložili zainteresirani promotorji.
Mestna občina Maribor 
Priloga 1: Ovojnica
Priloga 2: DIIP Energetska sanacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor (na spletu)