Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Št. 1001-3/2019 Ob-2523/19, Stran 1511
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/10, 77/12, 90/13, 78/15 in 61/16) objavlja Občina Pivka ustanoviteljica javnega zavoda, javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Zavod za turizem Pivka 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta vodstvenih delovnih in tri leta delovnih izkušenj iz področja turizma in kulture;
– znanje osnovne ravni enega svetovnega jezika;
– vozniški izpit B kategorije;
– organizacijske sposobnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Življenjepis (CV-EUROPASS);
2. Program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
3. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali overjena kopija diplome;
4. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (vodstvene izkušnje in izkušnje iz področja turizma oziroma kulture);
5. Opis sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, ki mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela;
6. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije, 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
7. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Pivka pridobitev podatkov iz tretje in šeste točke iz uradnih evidenc.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis – direktor Zavoda za turizem Pivka«. Rok je petinštirideset dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ali na elektronski naslov: obcina.pivka@pivka.si.
Nepravočasne vloge in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Jana Knafelc Strle, tel. 05/72-10-100, elektronski naslov: obcina.pivka@pivka.si.
7. Okvirna vsebina dela
V skladu z akti zavoda direktor opravlja naloge:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne posle,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij delavcev ter o njihovih pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
– zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi brez omejitev in
– sprejema strateški načrt,
– pripravlja program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev in oblikuje predlog cen storitev,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice,
– in druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi odlok in statut zavoda ter drugi akti ustanoviteljice.
8. Sklenitev delovnega razmerja: direktorja imenuje svet zavoda na predlog ustanovitelja, predlog se šteje tudi kot soglasje ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta, z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zavod za turizem Pivka. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
9. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Občina Pivka