Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Št. 172-1/2019/11 Ob-2515/19, Stran 1497
Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, v nadaljevanju: ZZDej) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Bohinj (UV OB, št. 3/19) Občina Bohinj objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Bohinj
1. Naročnik – koncedent: naročnik javnega razpisa je Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Bohinj, in sicer v predvidenem obsegu 0,84 programa in trajanju 15 let.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: koncesija za izvajanje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja se bo opravljala v Zdravstvenem domu Bohinj na naslovu Triglavska cesta 15, 4264 Bohinjska Bistrica.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti, za katerega se objavlja ta javni razpis za podelitev koncesije z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Predviden začetek koncesijskega razmerja je 1. 9. 2019.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 35. in 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določata 35. in 44.č člen ZZDej, in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovna usposobljenost
maksimalno število točk: 25
strokovne izkušnje
maksimalno število točk: 15
delo z otroki in mladino
maksimalno število točk: 20
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih kandidatov na podlagi postavljenih meril enako skupno število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske uprave Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ali na spletni strani https://obcina.bohinj.si/.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Blažu Repincu po elektronski pošti: blaz.repinc@obcina.bohinj.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo na razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za pediatra«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, najkasneje do dne 12. 7. 2019 do 8.30, ne glede na vrsto prispetja.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav ne bo javno. Odpiranje prijav bo dne 12. 7. 2019 ob 9. uri na naslovu Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Bohinj, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Izbranemu kandidatu bo koncesija v skladu z določbami ZZDej podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, po postopku v skladu z ZZDej.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenil koncesijsko pogodbo. Če kandidat v postavljenem roku ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo to pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Bohinj