Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

Ob-2497/19, Stran 1489
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2019 in 2020
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Višina sredstev razpisa: 124.000 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, v času od 1. do 5. julija in od 22. do 25. julija 2019 pa jo lahko prevzamete tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan od 7. do 14. ure oziroma po dogovoru s spodaj navedeno pooblaščeno osebo za informacije.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »Razpis kultura 2019–20«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje 27. julija 2019.
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje: programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letih 2019 in 2020. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (041/313-887 ali kultura.spela@ksm.si). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.
Občina Tolmin