Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

Ob-2493/19, Stran 1403
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU o skupnih določbah,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. št. 94/07 – v nadaljevanju: ZVOP-1),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) (v nadaljevanju: GDPR),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 (različica 3.2), z dne 11. 7. 2017,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Programom spodbujanja internacionalizacije 2015–2020, ki ga je dne 28. 5. 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije,
– Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 5. 11. 2015) in Spremembe Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 21. 12. 2017),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187, z dne 26. 6. 2014),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24. 12. 2013, str. 1). Velja od 1. 1. 2014 dalje,
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 4. 11. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Sprememb čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19,
– Pogodbe SPIRIT 2018-2022 o sofinanciranju operacije »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti (POSLOVNI MODELI)« z dne 15. 3. 2018 in Dodatkom št. 1 k Pogodbi SPIRIT 2018-2022 o sofinanciranju operacije »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti (POSLOVNI MODELI)« z dne 4. 6. 2018,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-2/1/MGRT/0 z dne 27. 2. 2018 za operacijo »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega in posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi upravičenca neposredne potrjene operacije »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru:
– operacije »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« (v nadaljevanju: NPO), odobrene dne 27. 2. 2018 s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: organ upravljanja),
– »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«,
– prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«,
– prednostne naložbe 3.2 »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo« in
– specifičnega cilja 3.2.1 »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.
Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.
Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:
– vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij.
– finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij.
Trajnostna poslovna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih 2019–2022 (v nadaljevanju: Akademija TPSMP), nato z izvajanjem pilotnih izvedbenih projektov.
Akademija TPSMP vključuje do 5 mesečni celovit proces, v katerem podjetja skupaj s strokovnjaki pripravijo trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte. Izvedbo programa Akademije TPSMP v celoti organizira in stroškovno krije agencija. Več o pomenu trajnostne strateške transformacije podjetij in načinu izvedbe Akademije TPSMP je opredeljeno v poglavju 1 in 2 razpisne dokumentacije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
Predmet javnega razpisa zajema:
Sklop A:
– financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
Sklop B:
– sofinanciranje izvedbenih projektov podjetij.
Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave. V vsak cikel bo vključenih predvidoma 10–13 prijaviteljev, skupaj vsaj 60 različnih malih in srednje velikih podjetij. Posamezni cikel se izvede tudi, če bo izbranih manj kot 10 prijaviteljev.
Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.
Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016–2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in tam izvajali aktivnosti operacije. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Prijavitelj ima lahko sedež v kateremkoli programskem območju.
Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi članici Evropske unije bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge podružnico v Republiki Sloveniji in tam izvajali aktivnosti operacije. Podružnica mora biti vpisana v Sodni register Slovenije. Prijavitelj s sedežem v katerikoli drugi članici Evropske unije ima lahko podružnico v kateremkoli programskem območju.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij ima sedež oziroma podružnico v primeru, da ima podjetje sedež v katerikoli drugi članici EU.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za zavrnitev vloge v primeru, da je sprememba programskega območja ugotovljena takoj po oddaji vloge. Če je sprememba programskega območja ugotovljena po podpisu pogodbe, pa to predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe in vračilo morebitnih že prejetih sredstev.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz 3. poglavja razpisne dokumentacije.
3. Ciljne skupine/prejemniki sredstev
Ciljna skupina so posamezne male in srednje velike pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju: ZGD-1) ali kot zadruga z omejeno odgovornostjo v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo).
Ciljna skupina so male in srednje velike pravne ali fizične osebe, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu, kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti.
Prejemniki sredstev so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o vključitvi v izvedbo sklopa A ali sklopa B.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije – Obrazec 2).
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za prijavitelje, ki se preverjajo ob pregledu vloge, so:
1. Prijavitelj je lahko mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1 ali kot zadruga z omejeno odgovornostjo v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo). Velikost prijavitelja se določa v skladu z določili Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) do posredniškega organa ter izvajalskih institucij posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom. Šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge). Šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je posredniški organ oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
9. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Prijavitelj ima lahko v okviru tega javnega razpisa z agencijo sklenjeno le eno pogodbo.
13. Prijavitelj bo po podpisu pogodbe vodil posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za operacijo.
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje na javni razpis
4.2.1. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za vključitev v Sklop A – Akademijo TPSMP 2019-2022
1. Prijavitelj, ki ima na dan oddaje vloge sedež v Republiki Sloveniji ali prijavitelj s sedežem v katerikoli drugi članici Evropske unije, ki ima na dan oddaje vloge podružnico v Republiki Sloveniji in je na zadnji dan preteklega meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposloval najmanj 20 oseb in največ 249 oseb (upoštevajo se osebe, ki so zaposlene za polni delovni čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas).
2. Za programsko območje izvajanja projekta se šteje programsko območje, v katerem ima prijavitelj na dan oddaje vloge sedež oziroma v primeru prijavitelja s sedežem v katerikoli drugi članici Evropske unije, podružnico.
3. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje).
4. Prijavitelj zagotovi udeležbo odgovorne osebe prijavitelja za zastopanje podjetja na intervjuju/osebni predstavitvi prijavitelja v okviru ocenjevanja v Koraku 2 v točki 5.1. javnega razpisa, in sicer:
– direktorja/direktorico prijavitelja (dodatno lahko tudi ostala ekipa s strani najvišjega vodstva)
– v primeru tujega lastništva podjetja s podružnico v Sloveniji pa odgovorno osebo – direktorja/direktorico podružnice s sedežem v Sloveniji in tudi vsaj 1 predstavnika lastnikov podjetja.
5. Posamezni prijavitelj je lahko v Sklop A (Akademijo TPSMP 2019-2022) vključen le enkrat v času izvajanja tega javnega razpisa.
6. Prijavitelji, ki so bili vključeni v pilotno Akademijo TPSMP v obdobju 2016–2017, se v času izvajanja tega javnega razpisa ne morejo vključiti v Sklop A oziroma Akademijo TPSMP 2019-2022, lahko pa so izbrani za Sklop B.
4.2.2. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji oziroma prejemniki sredstev za vključitev v sklop B – pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov za uresničevanje Trajnostnih poslovnih strategij (v nadaljevanju: TPS)
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji oziroma prejemniki sredstev za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov za uresničevanje TPS, se bodo preverjali ob prijavi izvedbenih projektov v sklop B. Ti posebni pogoji so:
1. Prijavitelj je uspešno zaključil in izpolnil vse obveznosti v sklopu A – Akademija TPSMP 2019-2022. (Za izpolnitev vseh obveznosti v Sklopu A prijavitelj pridobi potrjen evalvacijski list s strani agencije. Podroben opis obveznosti je naveden v 1., 2. in 4. poglavju razpisne dokumentacije.)
2. Prijavitelj je uspešno zaključil in izpolnil vse obveznosti v pilotni Akademiji TPSMP v obdobju 2016–2017. Kot dokazilo o izpolnitvi vseh obveznosti se upošteva pridobljeno potrdilo/priznanje, ki ga je izdala agencija. Kopijo dokazila priloži k prijavi kot Prilogo k vlogi.
3. Predlagan izvedbeni projekt prijavitelja je skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
4. Predlagani izvedbeni projekt prijavitelja se ni začel izvajati pred datumom oddaje vloge za sklop B v okviru tega javnega razpisa.
5. Iz predložene finančne konstrukcije predlaganega izvedbenega projekta je razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev prijavitelja upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
6. Pri izdelavi finančne konstrukcije izvedbenega projekta je prijavitelj upošteval omejitve glede intenzivnosti pomoči in maksimalnega zneska pomoči iz 12.,13. in 14. točke javnega razpisa.
7. Pri izvedbenem projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za izvedbeni projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določata shemi državne pomoči, po katerih se izvaja ta javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) in »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 4. 11. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020).
8. Prijavitelj je vlogo/predlog za sofinanciranje izvedbenega projekta za sklop B oddal v roku.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora prijaviteljev o vključitvi v Sklop A in o vključitvi v Sklop B
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenoval predstojnik agencije. Za izvedbo postopka ocenjevanja bo oblikovana posebna strokovna komisija, v katero bodo vključeni zunanji strokovnjaki.
Če komisija ugotovi, da vloga ni pravočasna, pravilno označena ali formalno popolna, jo s sklepom zavrže. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se sklepom zavrne.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija vključi v postopek ocenjevanja za vključitev v Sklop A ali sklop B.
Vloge prijaviteljev, ki so bili vključeni in so uspešno zaključili pilotno Akademijo TPSMP 2016-2017 ter izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje, bodo neposredno vključene v postopek ocenjevanja za sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru Sklopa B.
5.1. Postopek ocenjevanja vlog za vključitev v Sklop A:
Prijavitelje bo strokovna komisija ocenila v dveh korakih:
– Korak 1: ocenjevanje prijavitelja po merilih na podlagi navedb v vlogi,
– Korak 2: ocenjevanje prijavitelja po merilih na podlagi osebnega intervjuja.
– Korak 1: Merila za izbor prijaviteljev na podlagi navedb v vlogi
Merilo
Maksimalno število točk
1
Poslovna/finančna vzdržnost podjetja
3
2
Tržni potencial podjetja in stopnja mednarodne aktivnosti (delež izvoza) 
3
3.
Razumevanje področje trajnostnega poslovanja in pomena trajnostne strateške poslovne transformacije 
4
3
Navezava na Strategijo pametne specializacije z vidika razvoja ali proizvodnje produktov/storitev podjetja na vsaj enem fokusnem področju in/ali tehnologij izbranega prednostnega področja S4 in vključenost navedenih proizvodov v verige vrednosti oziroma generiranje verig vrednosti
2
4
Razvojno-inovacijska naravnanost prijavitelja (je v procesu razvoja novega produkta ali trajnostno izboljšuje že uveljavljen produkt/storitev)
3
SKUPAJ
15
Maksimalno število točk je 15. Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje so natančneje opredeljeni v 5. poglavju razpisne dokumentacije.
Komisija prijavitelje razvrsti po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjenega za posamezno programsko območje.
Komisija v Korak 2 predlaga predvidoma skupaj 13 najbolje ocenjenih prijaviteljev iz koraka 1.
– Korak 2: Merila za izbor prijaviteljev na podlagi intervjuja/osebne predstavitve prijavitelja
Merilo
Maksimalno število točk
1
Zrelost/razumevanje/ambicije vodstva/lastnikov podjetja za trajnostno strateško transformacijo poslovanja
5
2
Ocena izvajanja dosedanjih trajnostnih praks v podjetju
3
SKUPAJ
8
Intervjuje bo izvajala za to imenovana strokovna ocenjevalna komisija. Ocena se v tem koraku določi na podlagi intervjuja s prijaviteljem, ki je bil na intervju povabljen na podlagi prejetih točk v Koraku 1.
Z intervjujem se bo preverjala zrelost prijavitelja in vodstva za trajnostno strateško transformacijo. Intervju bo predvidoma trajal do 30 min in se bo izvajal na sedežu agencije. Termini intervjujev s posameznimi prijavitelji bo določila strokovna komisija v okviru postopka ocenjevanja.
Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje v Koraku 2 so natančneje opredeljeni v 5. poglavju razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk v okviru Koraka 2 je 8 točk. Prag števila točk v Koraku 2 je 4 točke. Komisija prijavitelje, ki bodo v koraku 2 dosegli prag 4 točk, razvrsti po vrstnem redu števila dobljenih točk v koraku 2 od najboljše do najslabše ocenjenega. Izbranih bo predvidoma 13 prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število točk, pri čemer bo konkretno število izbranih prijaviteljev odvisno od višine razpoložljivih sredstev za posamezno Kohezijsko regijo (vzhod ali zahod).
Prijavitelji, ki v tem koraku ne bodo dosegli praga točk, bodo s sklepom zavrnjeni.
Izbrani prijavitelji bodo s sklepom pozvani k podpisu pogodbe, s katero bodo vključeni v sklop A – Akademijo TPSMP 2019-2022.
5.2. Postopek ocenjevanja vlog/predlogov za sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru Sklopa B
Po uspešno zaključeni Akademiji TPSMP 2016-2017 ali TPSMP 2019-2022 ima prijavitelj pravico do oddaje vloge/predloga za sofinanciranje izvedbenih projektov. V tem primeru strokovna komisija izvaja postopek obravnave in ocenjevanja vlog/predlogov v Koraku 3.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge za Sklop B komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse posebne pogoje, določene v točki 4.2.2. javnega razpisa.
Če ugotovi, da vloga/predlog ne izpolnjuje vseh posebnih pogojev javnega razpisa za sklop B, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga/predlog pa se zavrne. Vse ostale vloge/predloge komisija vključi v postopek ocenjevanja po koraku 3.
– Korak 3: Merila za izbor prijaviteljev za sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru Sklopa B
Merilo
Maksimalno število točk
1
Relevantnost projekta za uresničevanje TPS oziroma vpliv projekta na vse vidike TPS (okoljski, družbeni, ekonomski) ter finančni uspeh podjetja
3
2
Ocena postavljenih kazalnikov uspešnosti izvedbenega projekta 
3
3
Kakovost predlaganega izvedbenega projekta
3
4
Prispevek izvedbenega projekta k povečanju stopnje internacionalizacije in vključevanja v globalne verige vrednosti
2
5
Krepitev lastnih kadrovskih potencialov podjetja
2
SKUPAJ
13
Maksimalno število točk je 13 točk. Prag števila točk je 7 točk. Vloge/predlogi prijaviteljev, ki bodo dosegle manj kot 7 točk, bodo s sklepom zavrnjene.
Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje v Koraku 3 so natančneje opredeljeni v 5. poglavju razpisne dokumentacije.
Komisija vloge prijaviteljev, ki bodo dosegle prag 7 točk, razvrsti po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge na način, da bodo izbrane vloge prijaviteljev iz posamezne regije, za katere bodo v celoti razpoložljiva sredstva.
Izbrani prijavitelji prejmejo sklep o sofinanciranju izvedbenih projektov. S prijavitelji, ki imajo podpisano pogodbo o vključitvi v Sklop A, se na podlagi sklepa sklene aneks k že podpisani pogodbi. S prijavitelji, ki so bili vključeni v pilotno Akademijo TPSMP 2016-2017, se sklene pogodba o sofinanciranju izvedbenih projektov v okviru Sklopa B.
Dinamika sofinanciranja predlaganih izvedbenih projektov bo določena s pogodbo o sofinanciranju oziroma z aneksom k pogodbi med agencijo in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja izvedbenega projekta, predstavljenega v vlogi, in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je:
1. Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.
Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih stroškov storitev in se opredeli kot nefinančna pomoč prijaviteljem/prejemnikom sredstev. Prijavitelji/prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.
2. Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.
Prijavitelji prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev v sklopu B za izvedbo predlaganih projektov.
Proračunska postavka
Programsko območje
2019
(v EUR)
2020
(v EUR)
2021
(v EUR)
2022
(v EUR)
SKUPAJ 
(v EUR)
160067 PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU
Vzhod
946.8000
1.262.400
1.578.000
3.787.000
160069 PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU
Zahod
553.2000
737.600
922.000
2.212.800
Skupaj
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni, v kolikor ima agencija prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v ta namen na razpolago prosta proračunska sredstva.
Obdobje razpoložljivosti sredstev javnega razpisa obsega proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dinamika sofinanciranja Sklopa B bo določena s pogodbo o sofinanciranju oziroma z aneksom k pogodbi o vključitvi v Akademijo TPSMP med agencijo in izbranim prijaviteljem kot prejemnikom sredstev, v odvisnosti od načrta izvajanja izvedbenega projekta v Sklopu B in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od pogodbe.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je:
Sklop A in Sklop B.
Kohezijska regija
EU delež
SLO delež
Vzhodna Slovenija
75 %
25 %
Zahodna Slovenija
70 %
30 %
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje izvedbenih projektov v Sklopu B se bodo zagotavljala s strani prijaviteljev/prejemnikov sredstev.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Za posamezni izvedbeni projekt bodo obdobja upravičenosti stroškov natančneje določena v pogodbi s posameznim prejemnikom sredstev.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave javnega razpisa do 31. 12. 2022.
Roki za oddajo zahtevkov so opredeljeni v 6. poglavju razpisne dokumentacije.
Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
– Izvedba aktivnosti v okviru Sklopa A
Izvedba aktivnosti v okviru Sklopa A bo potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let (2017, 2018, 2019). Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
– Sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru Sklopa B
Sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašenih shem državnih pomoči:
– »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), v nadaljevanju: shema državnih pomoči MSP,
– »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 4. 11. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč ni dovoljena, če daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da prijavitelj/prejemnik sredstev uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se prejemnikom sredstev omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Prejemniki državne pomoči morajo upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določata shemi državnih pomoči MSP in RRI.
Državna pomoč po shemah državnih pomoči MSP in RRI ima spodbujevalni učinek1 samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za pomoč pred začetkom izvajanja operacije.
1 Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa.
10. Upravičeni stroški in način financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči MSP, shemo državnih pomoči RRI, na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)« in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
11. Upravičeni stroški, intenzivnost in znesek pomoči
11.1. Sklop A
Shema državne pomoči
Upravičeni stroški
Intenzivnost pomoči
Maksimalni znesek pomoči na upravičenca
De minimis
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve
100 %
24.250,00
Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.
Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oziroma Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.
11.2. Sklop B
Shema državne pomoči
Upravičeni stroški
Intenzivnost pomoči
Maksimalni znesek pomoči na upravičenca
MSP
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve
Do vključno 50 % upravičenih stroškov
100.000,00 EUR
RRI
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški osebja
Stroški uporabe osnovnih sredstev: instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa
Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica izvedbenega projekta
V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.
11.3. Način dokazovanja upravičenih stroškov
Prijavitelj/prejemnik sredstev izkazuje upravičenost stroškov izvedbenega projekta z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobna in končno poročilo o izvajanju izvedbenega projekta,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– finančno poročilo,
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stroškov glede na določila tega javnega razpisa in ostalih delov razpisne dokumentacije.
Dokazila za upravičenost stroškov izvedbenega projekta po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljena v 6. poglavju razpisne dokumentacije.
11.3.1. Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo:
– poenostavljene in
– klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
Med poenostavljene oblike sodijo:
– stroški dela
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike sodi:
– dejansko dokazovanje upravičenih stroškov.
11.3.2. Stroški dela in pavšalno financiranje
V primeru uveljavljanja stroškov plač se upošteva poenostavljeni način obračunavanja stroška po metodologiji standardne lestvice stroškov na enoto. Sama metodologija je predstavljena v 6. poglavju razpisne dokumentacije.
Kategorija stroška:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom.
Vrsta upravičenega stroška:
– Stroški plač (razvojniki, strokovni in tehnični sodelavci, novo zaposleni, ki izvajajo projekt in so zaposleni pri prijavitelju).
Način uveljavljanja upravičenega stroška:
– Standardna lestvica stroška na enoto.
Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroškov:
– Sklep ali drug ustrezen pravni akt o prerazporeditvi na delo na projekt, kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi;
– Podpisane in žigosane mesečne časovnice zaposlenih, ki sodelujejo pri izvedbi projekta;
– Zapis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji za obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov (obr. ZPIZ 325/01-1) za vse zaposlene, ki sodelujejo pri izvedbi PD projekta;
– Zapis evidence ur na PD projektu skladno z Navodili OU o upravičenosti stroška;
– druga ustrezna dokazila.
Posredni stroški, povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na operaciji.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v 6. poglavju razpisne dokumentacije.
11.3.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa) in stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu) se višina upravičenih stroškov ugotavlja na podlagi dokazil o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti skladno z navodili organa upravljanja.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v 6. poglavju razpisne dokumentacije.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog za Sklop A:
– 1. rok: 19. 7. 2019
– 2. rok: 29. 11. 2019
– 3. rok: 30. 4. 2020
– 4. rok: 30. 9. 2020
– 5. rok: 23. 4. 2021
Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog oziroma predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.
V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njima strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v 7. in 9. poglavju razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do datuma posameznega roka za oddajo vlog iz prvega odstavka te točke javnega razpisa.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Pri tem velja:
– Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum oddaje vloge šteje datum oddaje pošiljke na pošto oziroma pogodbenemu izvajalcu priporočenih poštnih storitev. Datum je razviden iz poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji priporočene pošiljke.
– Če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko se kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo prejme. Datum prejema vloge je razviden iz evidenčnega žiga agencije.
– Osebno se vloga odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro. V tem primeru se kot datum oddaje vloge šteje datum, ko agencija vlogo prejme. Datum prejema vloge je razviden iz evidenčnega žiga agencije. Vloga, ki je oddana osebno na agenciji izven uradnih ur agencije, se s sklepom zavrže.
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici, na sprednji strani opremljeni z Obrazcem 7 iz razpisne dokumentacije.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPOP-1, odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih dneh od posameznega roka za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletni strani agencije: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, ampak bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na vsebino vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge bo komisija preverila, ali vloge izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Za vloge, za katere ugotovi, da ne izpolnjujejo vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se ocenjevanja po merilih ne izvede, vloge pa se s sklepom zavrnejo. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi meril, ki so navedena v 5. točki javnega razpisa.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni praviloma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi v Sklop A.
Prijavitelji, udeleženi v pilotni Akademiji 2016-2017, bodo na podlagi prijave izvedbenega projekta v Sklopu B in na podlagi sklepa o potrditvi izvedbenega projekta pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvedbenega projekta.
Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe o sofinanciranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za vključitev v Sklop A in posledično za pridobitev sredstev v Sklopu B.
Prijavitelji, ki menijo, da so bili izključeni neupravičeno, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje in razvrščanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prijavitelji.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljene na spletnih straneh agencije (http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila).
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: prejemniki sredstev morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Prejemnik sredstev bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora prejemnik sredstev voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo prejemnik sredstev dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Prejemnik sredstev mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prejemnik sredstev bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Prejemnik sredstev bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Prejemnik sredstev bodo morali rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela »onesnaževalec plača« v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma prejemniki sredstev, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljenem na spletni strani agencije na povezavi http://www.spiritslovenia.si/politika-zasebnosti.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v prilogi št. 1 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prejemnik sredstev mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prejemnik sredstev ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji/prejemniki sredstev, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam prejemnikov sredstev, ki bo obsegal navedbo prejemnika sredstev, naziv operacije, programsko območje prejemnika sredstev in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o izvedbenem projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu ZDIJZ.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov izvajanja Sklopa A in Sklopa B
Prejemniki sredstev bodo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžni spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov Sklopa A in Sklopa B.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvedbenega projekta, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prejemnik sredstev mora v vlogi/predlogu za vključitev v sklop B realno prikazati načrtovane cilje izvedbenega pilotnega projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem sklopa A in sklopa B pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge/predloga tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun vključenega podjetja do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da prejemnik sredstev ob zaključku izvedbenega projekta ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prejemnik sredstev do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev so tekom izvajanja in po zaključku izvedbenih projektov dolžni z zunanjimi strokovnjaki/eksperti, ki so jim bili dodeljeni, sodelovati pri spremljanju dela/evalvaciji uresničevanja ciljev izvedbenih projektov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da prejemniki sredstev takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
21. Omejitve glede sprememb izvedbenega projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prejemnik sredstev bo moral smiselno upoštevati omejitve glede sprememb izvedbenega projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila prejemniku sredstev nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje prejemniku sredstev ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so prejemniki sredstev dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku vključevanja v sklop A ali potrjevanja izvedbenih projektov ali izvrševanja izvedbenih projektov v sklopu B prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku vključevanja podjetij v sklop A ali v postopku potrjevanja izvedbenih projektov ali izvrševanja izvedbenih projektov v sklopu B prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prejemnik sredstev agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o vključitvi v sklop A ali dodelitvi sredstev v sklopu B, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti izvedbenega projekta niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na izvedbenem projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, prejemnik sredstev pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega izvedbenega projekta ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja presegla maksimalno dovoljeno stopnjo ali znesek pomoči, lahko agencija pogodbo o sofinanciranju odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Prejemniku sredstev se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju znižala za vrednost vrnjenih sredstev iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje sofinanciranja operacije, oziroma iz naslova preseganja zneska pomoči. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo ali znesek pomoči, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
26. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TST@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na gornji naslov najkasneje 10 dni pred iztekom zadnjega predpisanega roka za oddajo vlog. Agencija bo odgovore na vprašanja objavljala 1x tedensko. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Vprašanja in odgovori bodo objavljani na spletni strani, zato naj bodo zastavljena tako, da ne razkrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost