Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

Št. 5441-4/2017/17 Ob-1497/19, Stran 347
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.133/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), v zvezi
– s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad z dne 27. 2. 2019 (št. 3-1/1/MK/0 za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.
Postopek javnega razpisa bo vodila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.
Pomen izrazov
Kreativni kulturni sektor (KKS) ali tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene1 kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.
1 Področja KKS sledijo opredelitvi kot jih navajata pomembnejši evropski študiji tega sektorja Boosting the competitiveness for cultural and creative industries for growth and jobs, 2016 http://ec.europa.eu/growth/content/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs-0_en.
Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in
13. drugo umetniško ustvarjanje.
»Kulturne industrije« so tiste industrije, ki proizvajajo in distribuirajo dobrine ali storitve, ki imajo takrat, ko se razvijejo, posebni atribut, uporabo in namen, ki uteleša ali posreduje kulturno izražanje, ne glede na komercialno vrednost, ki jo lahko imajo.
»Ustvarjalne industrije« so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje (Green paper, Unlocking the potencial of cultural and creative industries, European Commission, Bruselj, 2010, str. 5).
Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo RS, pomeni smiselno in neločljivo nadgradnjo Platforme Centra za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo (MAO) www.czk.si.
Platforma Center za kreativnost je projekt, ki ga preko neposredne potrditve operacije vodi MAO in v podporo razpisu organizira promocijo razpisa in izobraževalne aktivnosti za prijavitelje ter organizira obvezni 20–30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.
V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.
2.2. Namen in cilj
Namen javnega razpisa:
1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS.
2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS.
3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.
4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe.
5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.
Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« v okviru prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast in prednostne naložbe, je spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
2.3. Razpisni sklopi in okvirna višina sredstev
a.) Javni razpis je razdeljen na tri sklope:
I. Sklop A1 – Seme: Preveritev koncepta
Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov pred dokončnim razvojem izdelka/storitve, oziroma pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.
Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
– priprava študije, raziskave izvedljivosti oziroma testiranja trga,
– priprava finančnega in poslovnega načrta in/ali
– izdelava in testiranje prototipa izdelka ali storitve za pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo,
– sodelovanje z mentorjem,
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A1 je ustvarjalno raziskovanje in inoviranje, skozi katero se inovacije, ki so zanimive za podjetja, trg, družbo in nadaljnji razvoj ali investicije, sploh lahko zgodijo ter demonstracija uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo.
Trajanje projekta: do 12 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
II. Sklop A2 – Zagon: Kreativni Start Up
Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki delujejo v kulturno-kreativnem sektorju, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.
Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
– izdelan načrt prodaje in lansiranje novega produkta, storitve na trg ali/in vstop na nov trg,
– izdelana organizacijska struktura podjetja ter definirani ključni procesi,
– vsaj ena nova zaposlitev na projektu skozi vsa ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 20 koledarskih dni za vsako kadrovsko spremembo. Upoštevajo se zaposleni, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas. Upravičenec mora imeti ob oddaji prvega zahtevka za sofinanciranje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. V primeru, da je prijavitelj samostojni podjetnik, se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. V primerih, ko 67. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen,
– začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov),
– sodelovanje z mentorjem in
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A2 je z nepovratnimi sredstvi podpreti KKS podjetja s potencialom razvoja novih produktov ali storitev, rasti in kreiranje novih delovnih mest.
Trajanje projekta: do 18 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
III. Sklop A3 – Kreativni povezovalnik
Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS za globalno rast in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt. Namenjeno je MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo inovativne inpute, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.
Sodelovanje MSP (ki delujejo izven KKS) s KKS ima namen vključitev KKS kadrov in aktivnosti pri strateškem razvoju MSP (tj. od uvajanja design managementa v poslovanje podjetja, razvoja novih in/ali nadgradnje izdelkov/storitev, procesov, do strateškega odločanja) s potencialom hitre rasti in namenom vstopa na nove trge ter vključitve v svoje procese delovanja in spodbujanje strateškega sodelovanja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji.
Gre tako za vključevanje KKS v gospodarstvo pri razvoju visokotehnoloških izdelkov kot za oživljanje tradicionalnih gospodarskih panog s pomočjo KKS, uporabo tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij in materialov in nadgradnjo blagovnih znamk, tudi v povezavi s kulturo in varovanimi vrednotami, kot so kulturna krajina, znanje, tehnike in ljudski običaji.
Kazalniki za spremljanje uspešnosti operacije:
– vključitev števila kadrov iz KKS in aktivnosti pri strateškem razvoju podjetja (število zaposlenih in pogodbenih sodelovanj iz KKS),
– uvajanje design managementa v poslovanje podjetja, izdelani novi poslovni modeli, strateška reorganizacija podjetja,
– ali razvoj novega izdelka/storitve, širitev trgov, definirana blagovna znamka, pozicioniranje, komunikacija,
– začetek komercializacije – promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov,
– sodelovanje z mentorjem,
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj projekta je spodbujanje strateškega sodelovanja KKS z ostalimi gospodarskimi področji. S tem bo KKS v MSP pomagal pri: dvigu kakovosti njihovih storitev in izdelkov in procesov; razvoju novih ali izboljšanih proizvodov ali storitev z visoko inovativnostjo, tržnim ali družbenim potencialom; povečanju kakovosti življenja; spodbujanju zaposlovanja.
Trajanje projekta: do 12 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
b. Okvirna skupna višina sredstev
za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 € (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki so razdeljena po sklopih na naslednji način:
Sklop
Skupna vrednost 
Vzhodna kohezijska regija
Zahodna kohezijska regija
A1
Seme – Preveritev koncepta
150.000,00 €
98.190,00 €
51.810,00 €
A2
Zagon – Kreativni start-up
400.000,00 €
261.840,00 €
138.160,00 €
A3
Kreativni povezovalnik
330.000,00 €
216.018,00 €
113.982,00 €
Sredstva javnega razpisa se bodo predvidoma črpala v letih 2019 in 2020.
Regija
Proračunska postavka
2019
2020
Skupaj
%
Vzhod
PP 160192 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-EU
392.760,00
39.276,00
432.036,00
75 %
Vzhod
PP 160193 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-slovenska udeležba
130.920,00
13.092,00
144.012,00
25 %
 
Skupaj Vzhod
523.680,00
52.368,00
576.048,00
Zahod
PP 160194 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-EU
193.424,00
19.342,40
212.766,40
70 %
Zahod
PP 160195 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-slovenska udeležba
82.896,00
8.289,60
91.185,60
30 %
 
Skupaj Zahod
276.320,00
27.632,00
303.952,00
 
SKUPAJ
800.000,00
80.000,00
880.000,00
Izplačila se bodo izvajala iz konta 4100 in 4102.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila zadnja upravičena do sofinanciranja. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Ministrstvom za kulturo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Ministrstva za kulturo so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Ministrstva za kulturo za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Ministrstvo za kulturo do izdaje sklepov o (ne)izbiri prekliče ali spremeni javni razpis ali v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva za kulturo, se šteje, da odstopa od sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo za kulturo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v obeh programskih območjih Slovenije: Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Sredstva se bodo dodeljevala glede na programsko območje, odvisno od tega, kje ima upravičenec (to je prijavitelj) sedež podjetja na dan prijave na ta javni razpis.
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij se bo operacija v celoti izvajala. Sprememba programskega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni dovoljena. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
Izbrani prijavitelj je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila za operacijo, ki je predmet državnih pomoči (ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje). V primeru koriščenja predplačila mora biti pogodbi o sofinanciranju priložena fotokopija instrumenta finančnega zavarovanja.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Izbrani prijavitelj se v primeru prejetega predplačila zaveže, da bo, po zahtevku za izplačilo predplačila, obvezna dokazila v višini izplačanega predplačila posredoval najkasneje v 150 dneh po prejemu sredstev. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila lahko upravičenec prejme novo predplačilo.
Za zavarovanje predplačil v primeru operacij, ki so predmet državnih pomoči, se kot primerno finančno zavarovanje šteje:
– bančna garancija,
– kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah,
– zastava obveznic Republike Slovenije,
– ostali primerljivi instrumenti finančnega zavarovanja (kot so domicilirana menica za zavarovanje predplačila, katerega višina ne presega 60.000 EUR, hipoteka ali zemljiški dolg).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Prijavitelji
Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij (MSP) v skladu z Uredbo komisije EU št. 651/2014 in so:
I. Sklop A1 Seme – Preveritev koncepta:
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD (d.o.o., d.d., k.d. ...),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
– avtorji in samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki primarno delujejo na enem od področij KKS, navedenih v točki 2 razpisa, ali pa so se iz njega razvila.
To dokazujejo s tem:
– da imajo glavno dejavnost registrirano v enem od navedenih KKS področij (Standardna klasifikacija dejavnosti);
– da izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosežkih na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo javnega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, naročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali
– da so se razvila iz enega od navedenih področij KKS in so imela vsaj 36 mesecev pred objavo tega razpisa primarno dejavnost na enem od navedenih KKS področij (primer prijavitelja, ki je na začetku proizvod oblikovalo, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno dejavnost klasificirano proizvodnjo in ne več KKS) ali
– samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.
II. Sklop A2 Zagon – Kreativni start-up:
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD (d.o.o., d.d., k.d. ...),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status socialnega podjetja, s področja KKS-ja,
– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki delujejo v KKS tiste organizacije, ki primarno delujejo v enem od navedenih področij KKS navedenih v točki 2 razpisa ali pa so se iz njega razvila.
To dokazujejo s tem:
– da imajo glavno dejavnost registrirano za eno od navedenih KKS področij iz točke 2 razpisa ali pa so se iz njega razvila (Standardna klasifikacija dejavnosti) ter
– izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosežkih na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo tega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, naročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali
– da so se razvila iz enega od navedenih področij KKS in so imela vsaj 36 mesecev pred objavo tega razpisa primarno dejavnost na enem od navedenih KKS področij (primer prijavitelja, ki je na začetku proizvod dizajniralo, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno dejavnost klasificirano proizvodnjo in ne več KKS).
III. Sklop A3 – Kreativni povezovalnik:
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD (d.o.o., d.d., k.d.) ali
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge ter socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja, ki ne delujejo na področju KKS.
Prijavitelj mora imeti letni promet vsaj 100.000 EUR, vsaj 2 zaposlena ter lastni izdelek/ storitev, ki ga/jo že prodaja na trgu.
To dokazuje s tem, da so podatkovne podlage za preveritev letnega prometa in/ali bilančne vsote:
1. za podjetja ustanovljena pred letom 2018:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016 ter
– izkaz poslovnega izida za leto 2017 in 2016,
2. za podjetja, ustanovljena v letu 2018, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.
3.2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz točke 3.1 za sklop, na katerega se prijavlja.
2. Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vloge (potrdilo ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence).
3. Prijavitelju v zadnjih dveh letih od roka za oddajo vloge s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (potrdilo iz evidence ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence).
4. Prijavitelj in njena poslovodna oseba niso v kazenski evidenci (potrdilo iz evidence ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence).
5. Prijavitelj ob prijavi na razpis nima blokiranega transakcijskega računa (razvidno iz potrdila, ki ga prejme prijavitelj v svoji poslovni banki).
6. Prijavitelj poda izjavo, da za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo prejemal sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) glede prepovedi dvojnega sofinanciranja (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
7. Prijavitelj ima ob prijavi poravnane vse obveznosti po sklepu Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom glede prepovedi dvojnega sofinanciranja izdano posameznemu prijavitelju (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
8. IKT (Informacijsko-komunikacijska tehnologija) projekti se lahko prijavijo v jasno izkazani povezavi s projekti in projektnimi skupinami s področja KKS ali integralnim produktom ali storitvijo. IKT projekti se nanaša na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za shranjevanje, zapisovanje in druge vrste obdelav informacij. Integralni izdelek ali storitev = sestavljeni izdelek/storitev, ki v praksi pomenijo kombinacijo več izdelkov in storitev in vključujejo področje KKS (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
9. Prijavitelj poda izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je že prejel na podlagi Uredbe ali drugih pravnih podlagah »de minimis« v predhodnih 2 poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec) o vseh drugih pomočeh »de minimis«.
10. Prijavitelj poda izjavo, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (v tem primeru se vse prejšnje pomoči »de minimis« kateregakoli združenega ali pripojenega podjetja upoštevajo pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« novemu ali prevzemnemu podjetju presega dovoljeno zgornjo mejo) (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
11. Prijavitelj poda izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetij, ki skupaj štejejo za enotno podjetje (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
12. Prijavitelj poda izjavo, da sodelovanje med prijaviteljem in podjetjem, ki izvaja posredniško dejavnost, niso predmet razpisa. Predmet tega razpisa niso predstavitvene spletne strani podjetij, arhitekturni načrti za zgradbe podjetja ali marketinške in druge predstavitvene aktivnosti.
13. Prijavitelj poda izjavo, da ima urejen status intelektualne lastnine, podjetniška ideja oziroma prijavljen projekt temelji na zakonito pridobljeni pravici uporabe intelektualne lastnine, kar prijavitelj potrdi z oddajo prijave (št. patentov, pogodbe in druga dokazila).
14. Prijavitelj mora v sklopu A1, A2 in A3 v celoti zagotoviti sredstva za zaprtje finančne konstrukcije; pri tem financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom oziroma kreditom ni dovoljeno (Izjava prijavitelja, Prijavni obrazec, preverljivo z vlogo).
15. Prijavitelj v sklopu A3 vključuje KKS v projekt (izločitveno merilo): podjetje ima podpisano pogodbo o sodelovanju ali zaposlitvi s KKS podjetjem ali ustvarjalcem iz KKS za ves čas izvajanja projekta in ga aktivno vključuje v izvajanje projekta (Podpisana pogodba o nameri).
16. Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da od začetka sofinanciranja in še vsaj tri leta po zaključku sofinanciranja rezultate svojega dela predstavljajo na dogodkih Platforme CzK in soglašajo z uporabo slikovnega in promocijskega gradiva ter rezultatov v promocijske namene Ministrstva za kulturo in Platforme CzK- MAO (Izjava prijavitelja, Prijavni obrazec).
17. Prijavitelj se zavezuje, da bo pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, uporabljal logotip Ministrstva za kulturo RS, Platforme Centra za kreativnost in logotip EU skladov v skladu s točko 12. tega razpisa ter bo Ministrstvo za kulturo, Platformo Centra za kreativnost in EU sklade predstavil kot enega izmed svojih strokovnih in finančnih podpornikov. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EU skladov umestil na svojo spletno stran in v svoje promocijske materiale (Izjava prijavitelja, Prijavni obrazec).
3.3. Pogoji za projekt so:
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij (Izjava prijavitelja, Prijavni obrazec, preverljivo z vlogo).
2. Posamezen prijavitelj lahko na razpis poda največ eno vlogo. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU (Priloga iz baze AJPES in vloga).
3. Projekt mora biti v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
4. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih (Preverljivo z vlogo).
5. Predmet razpisa ni izvedba storitev, ki se izvaja nepretrgoma oziroma za potrebe rednega delovanja prijavitelja (npr. izvedba oglaševalske kampanje, redno oblikovanje ipd.) (Izjava prijavitelja, Prijavni obrazec, preverljivo z vlogo).
6. Predmet tega razpisa ni sofinanciranje razstavnih ali drugih projektov na področju umetnosti, kot so razstave, predstave in umetniška dela, ki jih prijavitelj lahko prijavlja na razpise Ministrstva za kulturo in ki se jih sofinancira iz proračuna na drugih razpisih (preverljivo z vlogo).
7. Izbrani prijavitelji bodo morali sodelovati v mentorski shemi in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izbrati mentorja s seznama mentorjev, objavljenega na spletni strani Platforme Centra za kreativnost – www.czk.si (Izjava prijavitelja – Prijavni obrazec).
V javnem razpisu navedeni pogoji pod točko 3. morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanja po vsebinskih merilih ne izvede, vlogo pa se zavrne.
Vse nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge se zavrne. Vlogo prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa pod točko 3., se zavrne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 10. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni (glej točko 20 tega razpisa).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev iz točke 3. ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodbe o sofinanciranju operacije ne podpiše.
V primeru, da se neizpolnjevanje splošnih pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, bo komisija obravnavala na podlagi naslednjih meril.
4.1. Merila za sklop A1 – Seme-Preveritev koncepta:
Merila za sklop A1
Največje št. točk
1.
Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 
20
1.1
Ekipa in spekter kompetenc
10
1.2
Strategija ekipe in razumevanje projekta
10
2.
Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive prednosti)
20
2.1
Hipoteza problema in koncept rešitve
10
2.2
Inovativnost poslovne ideje
10
3.
Opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih
10
4.
Zasnova poslovnega modela in zasnova kazalnikov 
10
5.
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela
20
5.1
Strategija trženja
10
5.2
Trajni učinek storitve/izdelka
10
6.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
4.2. Merila za sklop A2 – Zagonska faza: Kreativni Start Up
Merila za sklop A2
Največje št. točk
1.
Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 
20
1.1
Ekipa in spekter kompetenc
10
1.2
Strategija ekipe in razumevanje projekta
10
2.
Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, neulovljivo prednost ali rešitev družbenega pomena)
20
2.1
Poslovni model
10
2.2
Inovativnost poslovne ideje
10
3.
Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih
10
4.
Jasnost in realnost kazalnikov danes in čez 6–12 mesecev
10
5.
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela
20
5.1
Strategija trženja
10
5.2
Trajni učinek storitve/izdelka
10
6.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
4.3. Merila za sklop A3 – Kreativni povezovalnik:
Merila za sklop A3
Največje št. točk
1.
Cilji projekta 
20
2.
Vključenost prijavitelja v projekt
20
3.
Razumevanje problema in ustreznost rešitve 
20
3.1
Opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, relevantnost za podjetje
10
3.2
Poslovna ideja
10
4.
Sodelovanje s KKS
20
5.
Inovativnost
20
SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK
100
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 70 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki je prejela manj kot 70 točk, v nobenem primeru ne more biti sofinancirana.
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1. nato 2 in tako dalje.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog ministru v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. Postopek in način ocenjevanja je opisan v točki 5. Natančna razlaga ocenjevanja glede na merila je podana v Prijavnem obrazcu.
5. Postopek in način ocenjevanja
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija. Komisija je sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za kulturo, predstavnikov kulturnega in kreativnega sektorja ter predstavnikov podjetniškega sektorja.
Komisija bo najprej preverila pravočasnost, pravilno označbo in formalno popolnost vloge. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi (8 dnevni rok).
Komisija bo nato prijavitelje, ki izpolnjujejo formalne pogoje, pozvala, da svoj projekt in vlogo osebno predstavijo z 10 minutno (vizualno) predstavitvijo pred komisijo. Predstavitev projekta je zgolj informativne narave.
Vloge bosta, po predstavitvi prijavitelja, ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Upravičeni stroški operacije lahko nastajajo od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
7. Shema in skladnost pomoči po pravilu »de minimis«
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 na osnovi priglašene sheme oziroma potrjene pomoči »de minimis« za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost – javni razpisi« – de minimis«« (št. priglasitve: M001-2399342-2018), datum potrditve sheme 21. 11. 2018, trajanje sheme: do 31. 12 2020) (v nadaljevanju: shema pomoči »de minimis«), ter prejetega sklepa o izboru na razpisu in podpisane pogodbe. S sprejetjem sklepa bo pravica pravno formalno dodeljena. Stopnja intenzivnosti je 100 %.
Povzetek pogojev Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 je dosegljiv na spletnem naslovu Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem, cestnem, tovornem prevozu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske skupnosti,
– da se upošteva kumulacija pomoči, pri čemer se pomoč »de minimis« ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči ter da se lahko pomoč »de minimis« v skladu z Uredbo kumulira v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 360/2012 in v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje.
Minister s sklepom pisno seznani prejemnika o izboru projekta in prejemu pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči po pravilu »de minimis« in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo pomoči de minimis in vsakokrat veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, dostopne na spletni strani (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Nova »de minimis« pomoč se lahko dodeli šele po tem, ko ministrstvo preveri, da skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljen zadevnemu prejemniku, ne bo presegal zgornje meje.
Intenzivnost pomoči de minimis znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme prejemati nikakršnih drugih javnih sredstev.
8.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo.
Upravičeni stroški Sklop A1 so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški raziskav in razvoja, mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov). Sem sodijo tudi avtorske in podjemne pogodbe ter delo preko študentskega servisa,
– stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da so nastali v obdobju od financiranja,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije, in sicer glede na dejansko opravljene ure dela na projektu. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.),
– pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada.
Upravičeni stroški Sklop A2 so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški raziskav in razvoja, mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov). Sem sodijo tudi avtorske in podjemne pogodbe ter delo preko študentskega servisa,
– stroški informiranja in komuniciranja (tudi predstavitev idr. v tujini) v primeru, da so nastali v obdobju izvajanja projekta,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije, in sicer glede na dejansko opravljene ure dela na projektu. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.),
– pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada.
V okviru sklopa A2 morajo biti upravičeni stroški neposredno povezani zagonom proizvodnje, širitvijo trga, razvojem in uvedbo poslovnih modelov, novimi zaposlitvami.
Upravičeni stroški za Sklop A3 so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme) – do 20 % odobrenih sredstev,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški raziskav in razvoja, mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov ipd.). Sem sodijo tudi avtorske in podjemne pogodbe ter delo preko študentskega servisa, predvsem pa stroški povezani s sodelovanjem s predstavnikom KKS,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije, in sicer glede na dejansko opravljene ure dela na projektu. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.),
– pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni v vsakokrat veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi je za upravičenca neupravičen strošek.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogoj za podpis pogodbe je že podpisana pogodba z izbranim mentorjem. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe in vsakokrat veljavna Navodila organa upravljanja, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, so sestavni del razpisne dokumentacije.
8.2. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za vse upravičene stroške (razen za posredne stroške) se uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti skladno z vsakokrat veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
9. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Upravičenci morajo izvesti projekt skladno z določili pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temeljnimi načeli zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:
– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelom transparentnosti javnega naročanja,
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe.
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, prijavne obrazce in priloge.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati ali natisniti tako, da bi ti lahko bili nepregledni ter delovali, kot da bi bili spremenjeni. Prijavni obrazec s prilogami in dokazili ter finančni načrt je potrebno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ter v pdf. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
I. Besedilo javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«
II. Prijavni obrazec: vsebuje naslednje podatke oziroma priloge za vse tri sklope javnega razpisa:
1. Podatke o prijavitelju;
2. Podatke o projektu;
3. Vsebinsko zasnovo projekta;
4. Reference prijavitelja pri izvajanju primerljivih projektov;
5. Izvajalci projekta in kadrovske reference s prilogami, ki dokazujejo izpolnjevanje referenc;
6. Razlaga Meril za ocenjevanje projekta;
7. Finančni načrt (posebna priloga);
8. Izjave prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
9 Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS;
10. Dokazila in izjave:
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, ali izjava prijavitelja, da za namen tega JR dovoljuje MK pridobiti podatke iz uradne evidence,
– potrdilo banke o blokadah na računih,
– izjave in dokazila vezane na pogoje JR pod št. 3., 3.1., 3.2., 3.3. (glej Dokazila in način preverjanja pogojev),
– finančni izkaz za zadnji dve leti (bilanca prometa in/ali bilančne za 2016, 2017),
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2018 ter
– izkaz poslovnega izida za leto 2017 in 2018 oziroma od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge za podjetja ustanovljena leta 2019;
11. dodatne priloge za posamezen sklop razpisa:
Sklop A1 priloge:
– Ekipa in njene reference,
– Zaščita intelektualne lastnine, morebitni patenti in modeli,
– Skice, risbe, sheme projekta,
– Raziskave trga.
Sklop A2 priloge:
– Ekipa in njene reference,
– Zaščita intelektualne lastnine, morebitni patenti in modeli,
– Skice, risbe, sheme projekta,
– Raziskave trga.
Sklop A3 priloge:
– dokazilo o sodelovanju s predstavnikom KKS,
– podpisana pogodba o sodelovanju ali zaposlitvi s predstavnikom KKS ali vsaj enim samozaposlenim v kulturi, tj. vsaj enim ustvarjalcem na področju kulture, ki opravlja samostojno specializiran poklic s področja kulture in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo za namene izvajanja projekta.
12. Parafirana vzorčna pogodba o sofinanciranju in
13. Ovojnica.
III. Dokazila in način preverjanja pogojev
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10 javnega razpisa.
11. Izobraževanje in spremljanje projekta
Platforma Center za kreativnost (Platforma CzK) je projekt, ki ga preko neposredne potrditve operacije vodi MAO. Platforma CzK bo v podporo razpisu organizirala promocijo razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 20–30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje.
Na razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oziroma mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov projekta.
Izbrani prijavitelji pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izberejo mentorja iz seznama mentorjev, objavljenega na spletni strani Platforme Centra za kreativnost – www.czk.si in se udeležijo izobraževanja za izbrane prijavitelje v organizaciji Platforme Centra za kreativnost.
Izbrani prijavitelji bodo morali pred podpisom pogodbe o sofinanciranju obvestiti ministrstvo glede načina mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor mentorja ter predložiti podpisano pogodbo z mentorjem, ki je tudi predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju izbranega prijavitelja z Ministrstvom za kulturo.
Mentorji so uveljavljeni strokovnjaki s področja kulturno-kreativnega in poslovnega sektorja, ki imajo ustrezno izobrazbo ter ustrezne delovne izkušnje. Iz njihovih referenc mora biti razvidno, da so uspešno mentorirali oziroma usposabljali vsaj eno podjetje ali projekt s področja kulturno-kreativnega sektorja v zadnjih 5 letih. Strokovnjaki morajo razpolagati s sposobnostmi mentoriranja in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja dela skupin in posameznikov ter morajo imeti ugled in moralno integriteto za opravljanje mentorstva ter izpolnjevati druge pogoje, ki so objavljeni v javnem pozivu za mentorstva Platforme CzK na spletni strani www.czk.si.
Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individualnih srečanj nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja izbrani prijavitelj, da s svojim projektom uspe. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: kreativni del, proizvodnja, finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, pa tudi na področju vključevanja oblikovalcev oziroma kreativnega sektorja v razvoj izdelka, kar je pomembno še posebej za sklop A3. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti, predvsem pa lahko ekipi pomaga razviti dodatne kompetence, kot so širjenje tržišča, doseganje ciljnih skupin in tržišč ipd. Namen tovrstne oblike mentoriranja je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in njihovo odpravljanje.
Na razpisu izbrani prijavitelji morajo opraviti obvezno minimalno število mentorskih ur za posamezen sklop:
Sklop A1: 20 mentorskih ur
Sklop A2: 30 mentorskih ur
Sklop A3: 20 mentorskih ur.
Po izboru mentorja se sklene pogodba o sodelovanju med mentorjem in izbranim prijaviteljem, v kateri opredelita število ur mentoriranja, ceno in druge pomembne elemente pogodbe. Izbrani prijavitelj lahko v okviru zgoraj predvidenih ur izbere tudi več mentorjev, če presodi, da bi mu to lahko koristilo pri razvoju projekta.
Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor se tako odloči, lahko mentor mentoriranje prejemniku javnih sredstev razpisa opravlja tudi brezplačno. Stroški obveznega števila ur mentoriranja v višini največ 50 EUR bruto bruto oziroma z vključenim DDV na uro so upravičeni stroški projekta. Strošek morebitnih dodatnih ur mentoriranja, prav tako največ v višini 50 EUR bruto bruto oziroma z vključenim DDV na uro, je upravičen strošek projekta, ki je predmet sofinanciranja, vendar največ v obsegu dodatnih 30 ur mentoriranja na projekt. To pomeni, da v kolikor izbran prijavitelj oceni, da je zanj mentorstvo potrebno in želi opraviti več kot zgoraj določen obvezen obseg ur mentoriranja, lahko te stroške krije sam, hkrati pa so to upravičeni stroški projekta, ki so predmet sofinanciranja.
Mentor spremlja napredovanje posameznega projekta in ob vsakem zahtevku za izplačilo izda poročilo o izvajanju projekta Obrazec 2 (str. 6 razpisne dokumentacije III. Dokazila in način preverjanja pogojev). Ob zaključku projekta odda poročilo o opravljenem mentoriranju Ministrstvu za kulturo in Platformi CzK. V primeru neizpolnjevanja ciljev in kazalnikov projekta skladno s pogodbo o sofinanciranju se pogodba o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem prekine. Izbrani prijavitelj mora že prejeta sredstva vrniti.
Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da bodo svoje delo vsaj dvakrat letno predstavljali na strokovnih svetih Platforme CzK. Izbrani prijavitelji in mentorji soglašajo z uporabo izbranega slikovnega in promocijskega gradiva ter rezultatov v promocijske namene Ministrstva za kulturo in Platforme CzK ter se obvezujejo, da bodo od začetka sofinanciranja in še vsaj tri leta po zaključku sofinanciranja rezultate svojega dela predstavljali na dogodkih Platforme CzK.
Izbrani prijavitelji, ki bodo pridobili sofinanciranje po tem razpisu, bodo upravičeni do izplačila sredstev, če bodo izpolnjevali pogodbene obveznosti in dosegali cilje ter kazalnike financiranega projekta.
12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.euskladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo pri vseh svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, uporabljal logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EU in bo Ministrstvo za kulturo, Platformo Centra za kreativnost in EU sklade predstavil kot enega izmed svojih strokovnih in finančnih podpornikov. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in logotip EU skladov umestil na svojo spletno stran in v svoje promocijske materiale.
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Evidence o shemi pomoči de minimis se hranijo 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da bodo javno objavljeni podatki o operaciji, za katere je s predpisi določeno, da so javnega značaja (izbrani prijavitelj, odobrena in izplačana sredstva). Slednje vključuje predvsem dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU in Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja EKP 2014-2020 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Razpis predvideva smiselno uporabo 71. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo biti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako
»Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019 (JR CzK 2019)«« in
»Ne odpiraj«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vsi listi v vlogi naj bodo zvezani oziroma zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati, vendar pa naj bo omogočeno listanje in fotokopiranje potrebnih vsebin. V kolikor vloga ne bo zvezana, bo izvajalec razpisa to naredil na odpiranju vlog in naredil uradni zaznamek v zapisniku o odpiranju vlog, ki ni javno.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do v objavi razpisa navedenega dne ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Informativne dneve, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK. Informacije o terminih in kraju srečanj bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za kulturo www.mk.gov in spletni strani Platforme CzK www.czk.si.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje prispelih vlog bo 19. 4. 2019 ob 9. uri, v prostorih Javnega sklada RS za podjetništvo, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor in ni javno. O odpiranju vlog se bo vodil zapisnik.
Komisija bo v roku 8 dni od konca odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge formalno niso popolne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 10. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih vsebinskih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Vlogo prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa v točki 3., se zavrne.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavrnjeni.
Postopek preverjanja, ali posamezna vloga izpolnjuje pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija.
Vloge bosta, po predstavitvi prijavitelja, ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za posamezno regijo na osnovi rezultatov ocenjevanja in upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije odloči o izboru prijaviteljev s posameznimi sklepi, v okviru predvidenih sredstev za posamezno kohezijsko regijo in za predvideno število zaposlitev in usposabljanj znotraj posamezne kohezijske regije.
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije prednost prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1. nato 2 in tako dalje.
V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se odloči z žrebom, ki ga opravi komisija. Žrebanje je javno. K žrebu bodo povabljeni prijavitelji z enakim številom doseženih točk.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne s predmetom in namenom JR bosta, po predstavitvi prijavitelja, ločeno, na predlog predsednika strokovne komisije ocenila dva člana komisije.
V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.
Vloge bodo člani strokovne komisije ocenjevali s pomočjo ocenjevalnega lista, ki služi kot usmeritev za ocenjevanje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe. Pred podpisom pogodbe bo moral predložiti podpisano pogodbo z mentorjem. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožbo se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med uradnimi urami. Za dodatne informacije lahko pišejo na elektronski naslov biserka.mocnik@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim razpisom je na spletni strani www.czk.si.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da v zadevi javnega razpisa za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno prejemal sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ali da prijavitelj projekta ne izvede, ministrstvo zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
24. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost