Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Ob-1146/19, Stran 82
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 7. člena Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Šentjur z dne 10. 9. 2002, 30. in 31. člena Statuta Varstveno delovnega centra Šentjur z dne 27. 2. 2004 in sklepa sveta zavoda z dne 17. 1. 2019, svet Varstveno delovnega centra Šentjur objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev in posebnih pogojev, skladnih s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2 in spremembe), izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ter svojih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz prejšnjega odstavka (dokazilo, da je kandidat državljan Evropske unije, potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, dokazila, ki izkazujejo, da ima kandidat najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih);
– program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje 2019–2024.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat direktorju prične teči z dnem, ko je izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Pisne vloge s potrebnimi prilogami kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Šentjur, Ljubljanska cesta 6b, 3230 Šentjur, v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja zavoda«, v roku 8 dni od dneva objave tega javnega razpisa.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra Šentjur 

AAA Zlata odličnost