Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Ob-1145/19, Stran 81
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), 14., 14.a in 14.b člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 18/12), Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj objavlja javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje
direktorja 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
Kandidat za direktorja/direktorico mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisane pogoje:
1. da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
2. da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 2 leti na vodilnih mestih,
3. da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
4. da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
6. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
7. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno dobo 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pravice in obveznosti direktorja/direktorice se določijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene njegov predsednik.
Pisni vlogi mora kandidat/kandidatka priložiti še:
1. življenjepis,
2. fotokopijo dokazil o izobrazbi,
3. navedbe dosedanjih zaposlitev in pridobljenih delovnih izkušnjah ter pisno izjavo kandidata, da bo v primeru izbire predložil ustrezna pisna dokazila o dosedanjih zaposlitvah in pridobljenih delovnih izkušnjah,
4. program dela in razvoja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje,
5. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev pod točko 4, 5, 6 in 7 tega razpisa,
6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega javnega razpisa, v primeru izbire, dovoljuje Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj, pridobitev podatkov iz 5., 6. in 7. točke zgoraj navedenih razpisnih pogojev iz uradne evidence.
Prijave na razpis naj kandidati v roku 8 dni po dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pošljejo priporočeno na naslov: Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«. Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

AAA Zlata odličnost