Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Št. 013-1/2019/1 Ob-1139/19, Stran 81
Svet zavoda Osnovne šole Hruševec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 19. 7. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni) in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Hruševec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Hruševec Šentjur 

AAA Zlata odličnost