Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Ob-1132/19, Stran 80
Svet zavoda Doma starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, Kamnik, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 34. člena Statuta Doma starejših občanov Kamnik ter v skladu s sprejetim sklepom Sveta Doma starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, Kamnik, s 7. redne korespondenčne seje dne 17. 1. 2019 objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Kamnik 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezna stopnja in smer izobrazbe, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami),
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo: 5 let delovnih izkušenj oziroma kandidati z višjo strokovno izobrazbo: 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
– zaželjena so znanja s področja gerontologije in psihologije starostnika.
Priloge k prijavi:
– kratek življenjepis (EUROPASS),
– kopija potrdila o stopnji in vrsti izobrazbe,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, v kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in razvoja zavoda za trajanje mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, morajo kandidati poslati v 15 dneh po objavi v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Dom starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26, 1240 Kamnik, z oznako »Svet zavoda – za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj!«. Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Dom starejših občanov Kamnik 

AAA Zlata odličnost