Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Št. 130-1/2019 Ob-1137/19, Stran 72
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS11, 3/13 in 81/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in Sklepa župana, št. 130-1/2019 z dne 17. 1. 2019, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev Mestne občine Celje v letu 2019
1. Naziv in sedež sofinancerja
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Kontakt: Alja Založnik, višja svetovalka, 03/42-65-860, alja.zaloznik@celje.si.
2. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Celje razpisuje sredstva iz občinskega proračuna za leto 2019 za namen sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine:
– priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj;
– obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;
– domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali
– promocija Mestne občine Celje.
Predmet razpisa niso stroški delovanja ali obratovalni stroški prijaviteljev.
3. Splošni pogoji financiranja
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15, 96/15 – ZIPRS1617 in 21/18 – ZNOrg), se na javni razpis lahko prijavijo:
– pravne osebe, društva, neprofitne organizacije in zveze, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje ter imajo najmanj 20 % članov s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje javnega razpisa:
– prijavljen program se izvaja na neprofitni osnovi;
– prijavljen program je predviden za izvedbo v letu 2019;
– prijavljen program ima izdelan finančni načrti;
– prijavitelj ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Celje (v primeru, da so bili prejemniki sredstev iz občinskega proračuna za leto 2018) ter
– prijavitelj ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so prejemniki sredstev iz proračuna Mestne občine Celje na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz občinskega proračuna in tisti prijavitelji, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje.
4. Vsebina vloge prijavitelja
Prijavitelj mora v svoji vlogi obvezno navesti ime, sedež in status pravne osebe, društva, neprofitne organizacije ali zveze ter priloži naslednje podatke, na podlagi katerih bo mogoče odločiti o vlogi:
– opis prijavljenega programa za izvedbo v letu 2019 (cilji, obseg, kraj, čas izvedbe ipd.);
– finančni načrt prijavljenega programa za izvedbo v letu 2019, z oceno višine lastnih sredstev in sredstev drugih financerjev (v %);
– skupno število članov prijavitelja, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (priložiti evidenco članstva) ter
– potrdilo o registraciji pravne osebe, društva, neprofitne organizacije ali zveze.
Prijavitelj mora vlogo obvezno oddati na objavljenih razpisnih obrazcih javnega razpisa. Prijavni obrazec mora biti datiran in žigosan ter podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja. Prijavitelj mora priložiti vse zahtevane priloge, izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
– organizacija prireditev in dogodkov občinskega pomena;
– organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti;
– obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;
– število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje;
– delež lastnih sredstev za financiranje prijavljenega programa ter
– prepoznavnost oziroma promocija Mestne občine Celje skozi izvedbo prijavljenega programa.
6. Višina upravičenih stroškov
Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev so predvidena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2019, in sicer v Odloku o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 74/17), na proračunski postavki 2002213, v okvirni višini 8.000 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za leto 2019.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega programa, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo odvisna od pridobljenih točk glede na merila ter njihove ponderirane vrednosti.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za izbrane programe za leto 2019 morajo biti porabljena do 31. decembra 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko Mestna občina Celje na osnovi predhodnega zaprosila prijavitelja soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
8. Obvezne priloge k prijavi
K prijavi morajo biti priložene naslednje priloge:
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji prijavitelja;
– če je prijavitelj registriran izven območja Mestne občine Celje, mora s kopijo najemne pogodbe dokazati, da ima na območju Mestne občine Celje enoto oziroma da je najmanj 20 % njegovih članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje;
– kopija dokumenta, kjer bo razvidna evidenca članstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci.
9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije in pogojev javnega razpisa smejo zainteresirani prijavitelji zaprositi v pisni obliki, najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo prijav, in sicer na elektronskem naslovu alja.zaloznik@celje.si.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo (upošteva se datum poštnega žiga). Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni razpis 2019 – Veterani (Ne odpiraj)«.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno opremljeni ovojnici prispele na zgornji naslov v roku do 25. 2. 2019.
Prijava bo izločena pred pričetkom odpiranja vlog, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela pravočasno,
– ne bo pravilno opremljena,
– na hrbtni strani ovojnice ne bo navedenega naziva in naslova predlagatelja ali
– ne bo oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
11. Način, mesto in rok odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, imenovana s sklepom župana, št. 130-1/2019 z dne 17. 1. 2019 (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ni javno in bo potekalo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Postopek odpiranja vlog se bo izvedel v roku 8 dni od končnega roka za oddajo vlog. Strokovna komisija bo odpirala le pravočasno oddane in pravilno opremljene prejete vloge.
12. Odločanje o postopku javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje. O pritožbi zoper izdan sklep bo odločil župan Mestne občine Celje.
Pritožba zoper pogoje, merila in kriterije, ki so predmet razpisne dokumentacije, ni možna.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.
13. Obravnava vlog:
– strokovna komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo skladne s pogoji iz 10. točke razpisne dokumentacije javnega razpisa in bodo prejete do vključno 22. 2. 2019;
– vloge bo odpirala, ocenila ter pripravila predlog za izplačilo sredstev, strokovna komisija;
– strokovna komisija bo ocenjevala vse prispele vloge s programi, na podlagi meril, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;
– na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi strokovna komisija, bo vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje sprejela odločitev o dodelitvi sredstev in izdala sklepe o izboru upravičencev ter višini dodeljenih sredstev.
14. Navedba in opis postopkov po izboru predlaganih programov: sklepi o izboru in sklepi o ne izboru, bodo izdani najkasneje v roku 30 dni po odpiranju in ocenjevanju vlog. Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje sklenila pogodbo, ki jo mora upravičenec vrniti v roku 8 dni od prejema ali poziva k podpisu. V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
15. Pravica do pritožbe: zoper sklep o dodelitvi sredstev lahko prijavitelj v roku 8 dni od dneva prejema sklepa vloži pritožbo, o kateri bo odločal župan Mestne občine Celje. Odločitev o pritožbi je dokončna.
16. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim prijaviteljem na voljo od dneva objave na spletni strani Mestne občine Celje na naslovu: http://moc.celje.si/javni-razpisi, pod rubriko: »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, do izteka roka za oddajo vlog.
Lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: alja.zaloznik@celje.si
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost