Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019

Kazalo

Št. 671-3/2019 Ob-1135/19, Stran 70
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08, 105/13 in 6/17; v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2019, št. 671-5/2018 (v nadaljevanju: LPŠ) in Sklepa župana o začetku postopka Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2019, št. 671-3/2019 z dne 16. 1. 2019, objavlja Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
javni razpis 
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2019
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: JR):
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ, navedeni v 5. členu Pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene v 6. členu Pravilnika.
Športna društva in občinska zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami organizirajo in izvajajo.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2019.
II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu:
(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih obrazcev.)
1. Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in obštudijske športne dejavnosti:
1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (od 5. do 6. leta)
1.2. Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6. do 15. leta)
1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta)
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole)
3. Športna rekreacija in šport starejših
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih organizacij
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ ter določi višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je predvidena v proračunu MOC v letu 2019 za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa, znaša 877.500 EUR. Od tega je za redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih 61.800 EUR, za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 815.700 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za leto 2019.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Rok za prijavo na JR je 15. 2. 2019.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za prijavo (upošteva se datum poštnega žiga). Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni razpis 2019 – Šport (ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno.
Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter pravilno izpolnjene in označene ovojnice.
VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnosti MOC.
O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pravilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. besedila JR;
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (točka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji in v Pravilniku;
– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezne programe;
– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pregledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot neustrezne.
IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo posebej.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2018, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove), če je pri izvajalcu prišlo do statusnih sprememb v času od njegove prijave na javni razpis v letu 2018;
1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov za leto 2019 oziroma za sezono 2018/2019 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov;
1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin;
1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama priložijo tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol ali vadbenih skupin (za vse vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmovalnega športa, vrhunskega in prednostnega programa športa morajo za navedeni strokovni kader predložiti tudi dokazilo oziroma potrdilo o veljavni licenci za opravljanje strokovnega dela v letu 2019;
1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2018/2019 oziroma za koledarsko leto 2019 (velja za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC ter za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve);
1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2018;
1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leto 2018 (lahko se priloži naknadno, upoštevajoč področne predpise glede rokov oddaje);
1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2019;
1.9. seznam registriranih športnikov (tekmovalcev), včlanjenih v društvo, izdan od nacionalne panožne športne zveze v letu 2019 (velja za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC);
1.10. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC);
1.11. plan investicij/vzdrževanja za leto 2019 (velja za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);
1.12. izjavo LPŠ.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2018 niso imeli pogodbe o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za športna društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu (zavodi in druge ustanove);
2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna društva);
2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izvajanje prijavljenih programov za leto 2019 oziroma za sezono 2018/2019 ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj teh objektov;
2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavljene programe vadbenih skupin;
2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokovnem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol oziroma vadbenih skupin. Poleg seznama priložijo tudi dokazila (npr. diplome) o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi strokovnega kadra, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih šol ali vadbenih skupin (za vse vaditelje, trenerje itn.). Izvajalci programov tekmovalnega športa, vrhunskega in prednostnega programa športa morajo za navedeni strokovni kader predložiti tudi dokazilo oziroma potrdilo o veljavni licenci za opravljanje strokovnega dela v letu 2019;
2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2018/2019 oziroma za koledarsko leto 2019 (velja za športna društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve);
2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva);
2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim poročilom za leti 2017 in 2018 (lahko se priloži naknadno, upoštevajoč področne predpise glede rokov oddaje);
2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinanciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOC v letu 2019;
2.10. plan investicij/vzdrževanja za leto 2019 (velja za športna društva, ki upravljajo z objekti občinskega pomena in druge, ki vzdržujejo športne objekte);
2.11. izjavo LPŠ.
X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo.
Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pregledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnosti MOC, ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.
Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, da imajo formalno popolne prijave in so enake programe imeli sofinancirane že v letu 2018, bodo najprej sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov v letu 2019, po končanem postopku ocenitve in ovrednotenja programov pa še celoletne pogodbe.
XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter prijavni obrazci), vzorec pogodbe in ovojnice, obrazci za poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik, LPŠ ter seznam športnih društev, uvrščenih v prednostni program športa v MOC v letih 2018 in 2019, so od dneva objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/, pod naslovom »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: jerko.malinar@celje.si.
XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak delovni dan pri Jerku Malinarju, višjem svetovalcu – tel. 03/42-65-868 ali 03/42-65-860, e-naslov: jerko.malinar@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost