Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2432. Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran, stran 6627.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/19)
1. 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/19) se v 7. členu pod zaporedno številko 172 dolžina odseka pravilno glasi 305 m, pod zaporedno številko 350 pa se dolžina odseka pravilo glasi 157 m.
2. 
Posledično se v zadnji vrstici preglednice v 7. členu odloka zapis »100.370 m« nadomesti z zapisom »100.277 m«.
Št. 371-8/2018
Piran, dne 31. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 112/05 – T.C.U. e successive modifiche) si pubblica il seguente
E R R A T A   C O R R I G E 
concernente il Decreto sulla classificazione delle strade comunali nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/19)
1. 
Nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/19), all'articolo 7, al numero progressivo 172, la lunghezza del tratto stradale corrisponde correttamente a 305 m, e al numero progressivo 350 la lunghezza del tratto stradale corrisponde correttamente a 157 m.
2. 
Di conseguenza, all'articolo 7 del Decreto nell'ultima riga della tabella, la lunghezza di »100.370 m« è sostituita dalla lunghezza di »100.277 m«.
N. 371-8/2018
Pirano, 31 luglio 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković