Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (BKRSSV), stran 349.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (BKRSSV) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (BKRSSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-6
Ljubljana, dne 26. junija 2019
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO IN UPRAVNEGA DOGOVORA ZA IZVAJANJE SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO (BKRSSV) 
1. člen
Ratificirata se Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, sklenjen v Seulu 20. februarja 2018 in Upravni dogovor za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, sklenjen v Seulu 18. aprila 2019.
2. člen 
Sporazum in upravni dogovor se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita:1
1 Besedilo sporazuma in upravnega dogovora v korejskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO 
Republika Slovenija in Republika Koreja (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se v želji, da uredita odnos med državama na področju socialne varnosti,
dogovorili:
I. DEL 
Splošne določbe 
1. člen 
Pomen izrazov 
1. V tem sporazumu:
(a) ''državljan'' pomeni za Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: Koreja) državljana Koreje, kot je določeno v Zakonu o državljanstvu, in za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) državljana Slovenije, kot je določeno v Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije, z vsemi spremembami in dopolnitvami;
(b) "zakonodaja" pomeni zakone in druge predpise, določene v 2. členu tega sporazuma;
(c) "pristojni organ" pomeni ministre ali ministrstva, ki so pristojna za izvajanje zakonodaje iz 2. člena tega sporazuma;
(d) "nosilec" pomeni za Korejo Državni pokojninski zavod, za Slovenijo pa nosilce, ki so pristojni za izvajanje zakonodaje iz 2. člena tega sporazuma;
(e) "zavarovalna doba" pomeni vsako dobo plačevanja prispevkov, ki je bila priznana in dopolnjena po zakonodaji pogodbenic, in vsako drugo dobo, ki se priznava kot enakovredna dobi plačevanja prispevkov po tej zakonodaji, ter posebne dobe, ki se priznavajo po slovenski zakonodaji;
(f) "dajatev" pomeni vsako denarno dajatev, predvideno v zakonodaji, ki je določena v 2. členu tega sporazuma;
(g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določeno osebo, vzdrževano osebo, preživelo osebo ali drugo osebo tako, da se s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, omogoča njena identifikacija;
(h) "organ za zvezo" pomeni organe, ki so pooblaščeni za neposredne stike za učinkovito izvajanje tega sporazuma.
2. Izrazi, ki niso opredeljeni v tem sporazumu, imajo pomen, kot ga določa zakonodaja, ki se uporablja.
2. člen 
Zakonodaja, ki se uporablja 
1. Ta sporazum se nanaša na zakonodajo:
(a) za Korejo:
na zakone in druge predpise o državni pokojnini;
(b) za Slovenijo:
(i) na zakone in druge predpise, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razen določb, ki urejajo dajatve za preostalo delovno zmožnost,
(ii) samo v zvezi z II. delom tega sporazuma na zakone in druge predpise, ki urejajo obvezno vključitev v sistem socialnega zavarovanja.
2. Če ta sporazum ne določa drugače, zakonodaja iz prvega odstavka tega člena ne vključuje pogodb in drugih mednarodnih sporazumov o socialni varnosti, sklenjenih med pogodbenico in tretjo državo, ter zakonodaje za njihovo izvajanje.
3. Ta sporazum se nanaša tudi na prihodnjo zakonodajo, ki spreminja, dopolnjuje, povzema ali nadomešča zakonodajo, določeno v prvem odstavku tega člena.
4. Ne glede na tretji odstavek tega člena se ta sporazum ne nanaša na zakone in druge predpise, ki razširjajo obstoječo zakonodajo ene pogodbenice na nove kategorije upravičencev, če pristojni organ te pogodbenice v šestih mesecih od dneva začetka veljavnosti takih zakonov ali drugih predpisov pisno obvesti pristojni organ druge pogodbenice, da taka razširitev za sporazum ni predvidena.
3. člen 
Osebna veljavnost 
Ta sporazum se uporablja za vse osebe, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali druge pogodbenice, ter za vzdrževane in preživele družinske člane teh oseb v smislu zakonodaje ene ali druge pogodbenice, ki se uporablja.
4. člen 
Enaka obravnava 
1. Če ta sporazum ne določa drugače, se vsaka oseba iz 3. člena, ki prebiva na ozemlju ene ali druge pogodbenice, pri uporabi zakonodaje pogodbenice obravnava enako kakor državljani te pogodbenice. To prav tako velja za vzdrževane in preživele družinske člane, ki prebivajo na ozemlju ene ali druge pogodbenice, glede njihovih pravic, ki jih imajo po osebah iz tega odstavka.
2. Če ta sporazum ne določa drugače, se dajatve po zakonodaji ene pogodbenice ne znižajo, spremenijo, zadržijo, prekličejo ali odvzamejo zaradi dejstva, da prejemnik stalno ali začasno prebiva na ozemlju druge pogodbenice, in se izplačujejo na ozemlju druge pogodbenice.
3. Dajatve po zakonodaji ene pogodbenice se priznajo državljanom druge pogodbenice, ki ne prebivajo na ozemljih pogodbenic, pod enakimi pogoji, kot se priznajo državljanom prve pogodbenice, ki ne prebivajo na ozemljih pogodbenic.
II. DEL 
Določbe o zavarovanju 
5. člen 
Splošne določbe 
1. Če v tem delu ni določeno drugače, za zaposleno ali samozaposleno osebo, ki dela na ozemlju ene pogodbenice, v zvezi s tem delom velja le zakonodaja te pogodbenice.
2. Za osebo, ki je zaposlena ali samozaposlena na ozemlju obeh pogodbenic ali je samozaposlena na ozemlju ene pogodbenice in zaposlena na ozemlju druge pogodbenice, velja le zakonodaja tiste pogodbenice, na ozemlju katere običajno prebiva.
6. člen 
Napoteni delavci 
1. Če osebo, zaposleno pri delodajalcu, ki ima sedež na ozemlju ene pogodbenice, ta delodajalec napoti na delo, ki ga opravlja v njegovem imenu, na ozemlje druge pogodbenice, se prvih šestdeset koledarskih mesecev v zvezi s to zaposlitvijo še naprej uporablja le zakonodaja o obveznem zavarovanju prve pogodbenice, kakor da bi bil delojemalec še vedno zaposlen na ozemlju prve pogodbenice. Ta odstavek se prav tako uporablja za delavca, ki ga je delodajalec napotil z ozemlja ene pogodbenice v svojo podružnico ali odvisno družbo na ozemlju druge pogodbenice.
2. Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za samozaposleno osebo, ki običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost na ozemlju ene pogodbenice, če začasno opravlja samozaposlitveno dejavnost v drugi pogodbenici.
3. Če je napotitev daljša od obdobja, navedenega v prvem in drugem odstavku tega člena, se zakonodaja prve pogodbenice iz tega odstavka uporablja še naprej pod pogojem, da se pristojni organi pogodbenic ali nosilci, ki jih določita pogodbenici, strinjajo s skupno zahtevo delojemalca in delodajalca.
7. člen 
Mornarji in posadka zrakoplova 
1. Za osebo, za katero bi brez tega sporazuma veljala zakonodaja obeh pogodbenic v zvezi z opravljanjem dela častnika ali člana ladijske posadke, velja le zakonodaja Koreje, če ta oseba običajno prebiva v Koreji, v vseh drugih primerih pa le zakonodaja Slovenije.
2. Za osebo, ki je zaposlena kot častnik ali član posadke zrakoplova, velja v zvezi s to zaposlitvijo zakonodaja pogodbenice, na ozemlju katere ima družba, ki zaposluje to osebo, svoj sedež. Če pa ima družba podružnico ali predstavništvo na ozemlju druge pogodbenice, velja za tako osebo, ki jo ta podružnica ali predstavništvo zaposluje in za katero ne velja 6. člen tega sporazuma, zakonodaja pogodbenice, na ozemlju katere je podružnica ali predstavništvo.
8. člen 
Člani diplomatskih predstavništev in konzulatov ter javni uslužbenci 
1.  Nič v tem sporazumu ne vpliva na določbe Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 ali Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
2. Ob upoštevanju prvega odstavka tega člena velja za osebo, ki je zaposlena pri osrednji ali lokalni vladni službi ali kateri koli drugi javni službi pogodbenice, in je napotena na delo na ozemlje druge pogodbenice, zakonodaja prve pogodbenice, kot če bi bila zaposlena na njenem ozemlju.
9. člen 
Izjeme 
Pristojni organi pogodbenic ali nosilci, ki jih določita pogodbenici, se lahko dogovorijo o izjemi v tem delu glede posameznih oseb ali kategorij oseb, če za katero koli osebo, na katero se to nanaša, velja zakonodaja ene pogodbenice.
10. člen 
Posebne določbe za zaposlene osebe, poslane iz Koreje v Slovenijo 
1. Glede na drugi odstavek 5. člena in 6. člen tega sporazuma so zaposlene osebe, poslane iz Koreje v Slovenijo, med zaposlitvijo v Sloveniji zdravstveno zavarovane ter zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
2. Za vsako zaposleno osebo iz prvega odstavka tega člena, ki ni zdravstveno zavarovana ter zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, se uporablja prvi odstavek 5. člena.
III. DEL 
Določbe o dajatvah 
11. člen 
Seštevanje zavarovalnih dob in izračun pokojnin 
1. Kadar je zavarovalna doba dopolnjena po zakonodaji obeh pogodbenic, nosilec vsake pogodbenice pri ugotavljanju pravice do dajatev v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja, upošteva, če je to potrebno, zavarovalne dobe po zakonodaji druge pogodbenice, pod pogojem, da se ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami, dopolnjenimi po njegovi zakonodaji.
2. Če zakonodaja ene pogodbenice določa, da se nekatere dajatve lahko priznajo le, če so zavarovalne dobe dopolnjene v določenem poklicu, se lahko za priznanje upravičenosti do teh pokojnin seštevajo le zavarovalne dobe, dopolnjene ali priznane kot izenačene v istem poklicu po zakonodaji druge pogodbenice.
3. Izračun pokojnine določa zakonodaja tiste pogodbenice, ki se uporablja, razen če ta sporazum ne določa drugače.
12. člen 
Posebne določbe v zvezi s Korejo 
1. Če oseba ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do dajatve po korejski zakonodaji izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po korejski zakonodaji, korejski nosilec pri ugotavljanju upravičenosti upošteva zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenski zakonodaji, če se te zavarovalne dobe ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami, ki se priznavajo po korejski zakonodaji.
2. Če oseba ne izpolnjuje pogojev za priznanje dajatve na podlagi prvega odstavka tega člena, korejski nosilec upošteva za korejske državljane tudi zavarovalne dobe, dopolnjene v tretjih državah, s katerimi je Koreja sklenila mednarodni sporazum o socialni varnosti, ki določa seštevanje zavarovalnih dob.
3. Pri priznavanju pravice do dajatve v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena korejski nosilec izračuna znesek dajatve tako:
(a) najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi se izplačal, če bi bile vse zavarovalne dobe, ki se seštevajo, dopolnjene po korejski zakonodaji;
(b) nato na podlagi tega teoretičnega zneska izračuna dejanski znesek dajatve, ki se izplača v sorazmerju med zavarovalno dobo, dopolnjeno po korejski zakonodaji, in vsemi zavarovalnimi dobami, ki se seštevajo;
(c) pri določitvi osnove za izračun teoretičnega zneska dajatve po točki (a) se upoštevajo samo zavarovalne dobe, dopolnjene po korejski zakonodaji.
4. Slovenskim državljanom se povračila v pavšalnem znesku odobrijo pod enakimi pogoji kakor korejskim državljanom. Ne glede na 4. člen tega sporazuma se povračila v pavšalnem znesku plačajo državljanom tretje države samo v skladu s korejsko zakonodajo.
5. Določbe korejske zakonodaje, ki omejujejo pravico do dajatve za primer invalidnosti ali dajatve za preživele družinske člane zaradi neplačevanja prispevkov v obdobju, ko je bila oseba upravičena do dajatve na drugi podlagi, se nanašajo samo na zavarovalno dobo, dopolnjeno po korejski zakonodaji.
6. Če zavarovalne dobe, dopolnjene po korejski zakonodaji, skupaj znašajo manj kot 12 mesecev, se dajatev ne prizna. To ne velja, če obstaja upravičenost do dajatve po korejski zakonodaji samo na podlagi takih krajših zavarovalnih dob.
13. člen 
Posebne določbe v zvezi s Slovenijo 
1. Če je oseba po slovenski zakonodaji upravičena do dajatve brez upoštevanja zavarovalnih dob, dopolnjenih po korejski zakonodaji, slovenski nosilec prizna dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po slovenski zakonodaji.
2. Če oseba po slovenski zakonodaji ni upravičena do dajatve izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po slovenski zakonodaji, slovenski nosilec pri ugotavljanju pravice do dajatve upošteva tudi zavarovalne dobe, dopolnjene po korejski zakonodaji, če se ne prekrivajo z zavarovalnimi dobami, priznanimi po slovenski zakonodaji.
3. Če oseba ni upravičena do dajatve na podlagi drugega odstavka tega člena, slovenski nosilec za slovenske državljane upošteva tudi zavarovalne dobe, dopolnjene v tretjih državah, s katerimi je Slovenija sklenila mednarodni sporazum o socialni varnosti, ki določa seštevanje dob.
4. Pri priznavanju pravice do dajatve iz drugega in tretjega odstavka tega člena slovenski nosilec izračuna višino dajatve tako:
(a) najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi se izplačal, če bi bile vse zavarovalne dobe, ki se seštevajo, dopolnjene po slovenski zakonodaji;
(b) nato na podlagi tega teoretičnega zneska izračuna dejanski znesek dajatve, ki se izplača v sorazmerju med zavarovalno dobo, dopolnjeno po slovenski zakonodaji, in vsemi zavarovalnimi dobami, ki se seštevajo;
(c) pri določitvi osnove za izračun teoretičnega zneska dajatve po točki (a) se upoštevajo samo zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenski zakonodaji.
5. Če zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenski zakonodaji, skupaj znašajo manj kot 12 mesecev, se dajatev ne prizna. To ne velja, če obstaja upravičenost do dajatve po slovenski zakonodaji samo na podlagi takih krajših zavarovalnih dob.
6. Dodatek za pomoč in postrežbo ter dajatve za preostalo delovno zmožnost, ki se po slovenski zakonodaji ne izplačajo zunaj Slovenije, se izplačujejo, dokler upravičenci prebivajo v Sloveniji.
IV. DEL 
Druge določbe 
14. člen 
Upravni dogovor 
1. Pristojni organi pogodbenic sklenejo upravni dogovor o ukrepih, potrebnih za izvajanje tega sporazuma.
2. V upravnem dogovoru pogodbenici določita organe za zvezo.
15. člen 
Izmenjava podatkov in medsebojna pomoč 
1. Pristojni organi in nosilci pogodbenic si v okviru svojih pristojnosti:
(a) sporočajo vse podatke, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma, v obsegu, dovoljenem z zakonodajo, ki jo uporabljajo;
(b) pomagajo pri ugotavljanju pravice do katere koli dajatve ali njenega izplačila po tem sporazumu ali zakonodaji, na katero se ta sporazum nanaša, in
(c) sporočajo druge podatke o ukrepih, ki so jih sprejeli za izvajanje tega sporazuma, in o spremembah v svoji zakonodaji, ki lahko vplivajo na njegovo izvajanje.
2. Pomoč iz točke (b) prvega odstavka tega člena je brezplačna ob upoštevanju izjem, o katerih se dogovori v upravnem dogovoru, sklenjenem v skladu s prvim odstavkom 14. člena.
16. člen 
Varstvo osebnih podatkov 
Če zakoni in drugi predpisi pogodbenice ne določajo drugače, se podatki o posamezniku, ki jih v skladu s tem sporazumom pošlje pristojnemu organu ali nosilcu te pogodbenice pristojni organ ali nosilec druge pogodbenice, uporabljajo samo za izvajanje tega sporazuma in zakonodaje, na katero se ta sporazum nanaša. Obdelavo podatkov, ki jih prejme pristojni organ ali nosilec pogodbenice, urejajo zakoni in drugi predpisi te pogodbenice o varstvu zasebnosti in zaupnosti osebnih podatkov.
17. člen 
Oprostitev plačil taks in overjanja dokumentov 
1. Če zakonodaja pogodbenice določa, da je dokument, ki se predloži pristojnemu organu ali nosilcu te pogodbenice, v celoti ali delno oproščen plačila taks ali pristojbin, vključno s konzularnimi in upravnimi taksami, velja oprostitev tudi za ustrezne dokumente, ki se predložijo pristojnemu organu ali nosilcu druge pogodbenice pri izvajanju tega sporazuma ali zakonodaje druge pogodbenice.
2. Za dokumente in listine, ki jih pristojni organ ali nosilec ene ali druge pogodbenice predloži za izvajanje tega sporazuma ali zakonodaje druge pogodbenice, se od diplomatskih ali konzularnih organov ne zahteva preverjanje verodostojnosti ali nobena druga podobna formalnost.
3. Izvode dokumentov, ki jih pristojni organ ali nosilec ene pogodbenice overi kot verodostojne in točne, pristojni organ ali nosilec druge pogodbenice sprejme kot take brez dodatnega overjanja.
18. člen 
Jezik sporazumevanja 
1. Pristojni organi in nosilci pogodbenic si smejo dopisovati neposredno in z vsako osebo ne glede na to, kje ta oseba prebiva, kadar koli je to potrebno za izvajanje tega sporazuma ali zakonodaje, na katero se ta sporazum nanaša. Dopisovanje lahko poteka v uradnem jeziku ene ali druge pogodbenice ali v angleškem jeziku.
2. Pristojni organ ali nosilec pogodbenice ne sme zavrniti vloge ali dokumenta zgolj zato, ker je napisan v jeziku druge pogodbenice.
19. člen 
Vlaganje zahtevkov, obvestil ali pritožb 
1. Zahtevek, obvestilo ali pritožba v zvezi z določitvijo ali izplačilom dajatve po zakonodaji ene pogodbenice, ki bi morala biti po tej zakonodaji vložena v predpisanem roku pri pristojnem organu ali nosilcu te pogodbenice, vendar je bila v istem roku vložena pri pristojnem organu ali nosilcu druge pogodbenice, se upošteva kot pravočasno vložena pri pristojnem organu ali nosilcu prve pogodbenice.
2. Če oseba po začetku veljavnosti tega sporazuma vloži pisno vlogo za dajatve pri nosilcu ene pogodbenice po zakonodaji te pogodbenice in ni izrecno zahtevala, da se vloga omeji na dajatve po zakonodaji te pogodbenice, vloga varuje tudi pravice te osebe do ustreznih dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, če je ob predložitvi vloge:
(a) na podlagi starosti upravičena do vložitve veljavnega zahtevka za dajatev druge pogodbenice in
(b) zahtevala, da se obravnava kot vloga po zakonodaji druge pogodbenice, ali
(c) navedla podatke, iz katerih je razvidno, da so bile zavarovalne dobe dopolnjene po zakonodaji druge pogodbenice.
Navedeno ne velja, če vlagatelj izrecno zahteva, da se vloga omeji samo na dajatve po zakonodaji prve pogodbenice.
3. V vsaki zadevi, v kateri se uporabijo določbe prvega in drugega odstavka tega člena, pristojni organ ali nosilec, ki je prejel zahtevek, obvestilo ali pritožbo, navede datum prejema dokumenta in ga nemudoma pošlje organu ali nosilcu druge pogodbenice.
20. člen 
Izplačevanje dajatev 
1. Nosilec pogodbenice lahko izplača dajatve v skladu s tem sporazumom v valuti te pogodbenice.
2.  Kadar pogodbenica uvede devizne kontrole ali druge podobne ukrepe, ki omejujejo izplačilo, nakazilo ali prenos sredstev ali finančnih instrumentov osebam, ki so zunaj njenega ozemlja, nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev izplačila vseh zneskov, ki morajo biti v skladu s tem sporazumom izplačani osebam iz 3. člena.
3. Nosilec izplača dajatve neposredno upravičencu ali njegovemu pooblaščencu.
21. člen 
Reševanje nesoglasij 
Nesoglasja glede razlage ali uporabe tega sporazuma pristojni organi pogodbenic rešijo s posvetovanjem.
V. DEL 
Prehodne in končne določbe 
22. člen 
Prehodne določbe 
1. Pri ugotavljanju pravice do dajatve na podlagi tega sporazuma se upoštevajo vse zavarovalne dobe, dopolnjene pred dnevom začetka njegove veljavnosti, in drugi upoštevni dogodki pred tem dnevom. Vendar nosilcu ene ali druge pogodbenice ni treba upoštevati zavarovalnih dob, dopolnjenih pred prvim možnim datumom, ko se lahko upoštevajo po njegovi zakonodaji.
2. Ta sporazum ne daje pravice do prejemanja plačila dajatve za čas pred dnevom svoje uveljavitve.
3. Odločanje o pravici do dajatev, opravljeno pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, ne vpliva na pravice, ki izhajajo iz sporazuma.
4. O dajatvah, o katerih je bilo odločeno pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, se lahko na zahtevo ponovno odloča, če je do spremembe dajatve prišlo samo zaradi določb tega sporazuma. Če je posledica ponovnega odločanja iz prejšnjega stavka tega odstavka upravičenost do nižjega zneska pokojnine, kot se je izplačeval v zadnjem obdobju pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, se še vedno izplačuje enak znesek pokojnine kakor pred tem.
5. Pri uporabi 6. člena za osebe, ki so bile napotene na delo v drugo pogodbenico pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, se šteje, da se obdobja zaposlitve iz omenjenega člena začnejo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.
6. Določbe III. dela se uporabljajo samo za dajatve, za katere je bila vloga vložena na dan ali po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma.
23. člen 
Začetek veljavnosti 
Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca po preteku meseca, v katerem je vsaka od pogodbenic od druge prejela pisno obvestilo, da so izpolnjene vse zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
24. člen 
Trajanje in prenehanje veljavnosti 
1. Ta sporazum velja in se uporablja do preteka zadnjega dneva dvanajstega meseca po mesecu, v katerem ena pogodbenica drugi pogodbenici pošlje pisno obvestilo o odpovedi sporazuma.
2. Če ta sporazum preneha veljati, se pravice do dajatev ali njihovega izplačila, pridobljene v skladu s sporazumom, ohranijo. O vsakem zahtevku, ki je bil vložen, vendar o njem ni bilo odločeno pred prenehanjem veljavnosti tega sporazuma, se odloča v skladu z njegovimi določbami.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
PODPISANO v dveh izvodih v Seulu, 20. februarja 2018 v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA 
REPUBLIKO SLOVENIJO 
Anja Kopač Mrak l.r.
ZA 
REPUBLIKO KOREJO 
Kang Kyung-wha l.r.
 
U P R A V N I   D O G O V O R 
ZA IZVAJANJE SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO KOREJO 
Pristojna organa Republike Slovenije in pristojni organ Republike Koreje so se
v skladu s prvim odstavkom 14. člena Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: Koreja), podpisanega v Seulu 20. februarja 2018 (v nadaljnjem besedilu: sporazum),
dogovorili:
I. DEL 
Splošne določbe 
1. člen 
Pomen izrazov 
Izrazi, ki se uporabljajo v tem upravnem dogovoru, imajo enak pomen kakor v sporazumu.
2. člen 
Organi za zvezo
1. Organi za zvezo iz drugega odstavka 14. člena sporazuma so:
(a) za Korejo Državni pokojninski zavod;
(b) za Slovenijo:
(i) za zakone in druge predpise iz točke b(i) prvega odstavka 2. člena sporazuma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
(ii) za zakone in druge predpise iz točke b(ii) prvega odstavka 2. člena sporazuma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Organi za zvezo skupaj določijo postopke in dvojezične obrazce, potrebne za izvajanje sporazuma in tega upravnega dogovora.
II. DEL 
Določbe o zavarovanju 
3. člen 
Potrdilo o zavarovanju 
1. Kadar se zakonodaja ene pogodbenice uporablja v skladu s katero koli določbo II. dela sporazuma, nosilec te pogodbenice na zahtevo delodajalca ali samozaposlene osebe izda potrdilo, da za zaposleno ali samozaposleno osebo velja zakonodaja te pogodbenice, in v potrdilu navede tudi trajanje njegove veljavnosti. To potrdilo dokazuje, da je zaposlena ali samozaposlena oseba izvzeta iz zakonodaje o obveznem zavarovanju druge pogodbenice.
2. Nosilec ene pogodbenice, ki izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena, predloži en izvod tega potrdila zaposleni ali samozaposleni osebi ter delodajalcu zaposlene osebe in organu za zvezo druge pogodbenice.
3. Potrdilo iz prvega odstavka tega člena izda:
(a) v Koreji Državni pokojninski zavod;
(b) v Sloveniji Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
4. O izjemi iz 9. člena sporazuma se dogovorita:
(a) za Korejo Ministrstvo za zdravje in socialno varnost ali Državni pokojninski zavod;
(b) za Slovenijo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
III. DEL 
Določbe o dajatvah 
4. člen 
Obravnava zahtevka 
1. Če nosilec ene pogodbenice prejme zahtevek za dajatev po zakonodaji druge pogodbenice, ga pošlje nosilcu druge pogodbenice z navedbo dneva prejema zahtevka.
2. Skupaj z zahtevkom nosilec prve pogodbenice pošlje tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo nosilec druge pogodbenice potrebuje za ugotavljanje upravičenosti vlagatelja zahtevka do dajatve.
3. Nosilec prve pogodbenice na podlagi listinskih dokazil preveri in potrdi pravilnost osebnih podatkov vlagatelja zahtevka in njegovih družinskih članov, navedenih v zahtevku. Pri tem se poleg osebnih podatkov iz (g) točke prvega odstavka 1. člena Sporazuma lahko za potrebe izvrševanja Sporazuma obdelujejo tudi naslednji identifikatorji oziroma informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom:
(a) osebno ime;
(b) podatki o lokaciji,
(c) spletni identifikator.
4. Nosilec, ki zaprosi za osebne podatke ali jih posreduje v skladu s sporazumom, bo na zahtevo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s postopki določenimi z notranjimi zakoni in drugimi predpisi, razkril:
(a) vsebino obdelanih podatkov;
(b) prejemnika osebnih podatkov,
(c) trajanje uporabe osebnih podatkov in
(d) namen in pravno podlago, na podlagi katere so se osebni podatki uporabili oziroma se je zanje zaprosilo.
5. Pristojni organ ali nosilec pogodbenice, ki prejme osebne podatke na podlagi sporazuma v skladu z zakonodajo, bo popravil, omejil dostop ali izbrisal vse netočne ali neposodobljene prejete osebne podatke in vse podatke, ki niso potrebni za izpolnitev zaprosila pristojnega organa ali nosilca prejemnika osebnih podatkov ter pristojni organ ali nosilca druge države pogodbenice nemudoma obvestil o tem. To ne omejuje pravice osebe, da tak popravek, omejitev dostopa ali izbris svojih osebnih podatkov zahteva neposredno od pristojnega organa ali nosilca prejemnika osebnih podatkov, skladno z njegovimi notranjimi zakoni in drugimi predpisi.
6. Poleg zahtevka in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka nosilec prve pogodbenice pošlje nosilcu druge pogodbenice obrazec, v katerem so navedene zavarovalne dobe, ki se upoštevajo po zakonodaji prve pogodbenice.
7. Nosilec druge pogodbenice nato odloči o pravici vlagatelja zahtevka ter o tem obvesti vlagatelja in nosilca prve pogodbenice.
5. člen 
Izplačevanje dajatev 
1. Nosilec dajatve izplačuje neposredno upravičencem.
2. Kadar nosilec ene pogodbenice izplača dajatve v tuji valuti, se uporabi menjalni tečaj, veljaven na dan izplačila.
IV. DEL 
Druge določbe 
6. člen 
Upravna pomoč 
1. Kadar se zaprosi za upravno pomoč po prvem odstavku 15. člena sporazuma, se običajni stroški dela in poslovanja nosilca, ki zagotavlja pomoč, ne povrnejo. Povračilo se lahko zahteva za druge stroške, razen če se pristojni organi ali nosilci pogodbenic dogovorijo drugače.
2. Nosilec ene pogodbenice na zahtevo nosilca druge pogodbenice brez povračila stroškov zagotovi nosilcu druge pogodbenice vse razpoložljive zdravstvene informacije in dokumentacijo v zvezi z invalidnostjo vlagatelja zahtevka ali upravičenca.
3. Če nosilec ene pogodbenice zahteva, da vlagatelj zahtevka ali upravičenec s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju druge pogodbenice opravi zdravniški pregled, nosilec druge pogodbenice na zahtevo nosilca prve pogodbenice poskrbi za zdravniški pregled v skladu s svojimi pravili in na stroške nosilca, ki pregled zahteva.
4. Ob prejemu specifikacije nastalih stroškov nosilec prve pogodbenice nemudoma povrne nosilcu druge pogodbenice zneske, ki jih dolguje na podlagi tretjega odstavka tega člena.
5. Nosilec ene pogodbenice na zahtevo obvesti nosilca druge pogodbenice o vsaki spremembi okoliščin, ki se nanaša na upravičence, vključno s podatki o smrti, spremembi naslova in spremembi osebnega stanja. O podrobnih postopkih se dogovorijo organi za zvezo.
7. člen 
Izmenjava statističnih podatkov 
Organi za zvezo si letno izmenjajo statistične podatke o številu potrdil, ki jih je vsak nosilec izdal v skladu s 3. členom tega upravnega dogovora, in o izplačilih vsakega nosilca po sporazumu. Ti statistični podatki vsebujejo podatke o številu upravičencev in skupnih zneskih izplačanih dajatev po vrsti dajatve. Ti statistični podatki se predložijo v obliki, za katero se dogovorijo organi za zvezo.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma in upravnega dogovora skrbita ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvo, pristojno za zdravje.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 433-02/14-6/11
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 1870-VI
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 
8. člen 
Začetek veljavnosti 
Ta upravni dogovor začne veljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma in velja tako dolgo kakor sporazum.
9. člen 
Dodatni določbi 
1. Ta upravni dogovor se izvaja le na podlagi sporazuma in zakonodaj obeh držav.
2. Pristojni organi se medsebojno pisno obveščajo o spremembah pri imenih organov za zvezo, ne da bi bilo treba zaradi tega spreminjati upravni dogovor.
Podpisano v dveh izvodih v Seulu 18. aprila 2019 v slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Ob različnih razlagah prevlada angleško besedilo.
Za pristojna organa 
Republike Slovenije 
 
Simona Leskovar l.r.
Za pristojni organ 
Republike Koreje 
 
Kwon Deok-cheol l.r.