Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019

Kazalo

6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ-A), stran 32.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ-A) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-18
Ljubljana, dne 28. decembra 2018
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO IN SPORAZUMA O SPREMEMBI ADMINISTRATIVNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKSZ-A) 
1. člen
Ratificirata se Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo in Sporazum o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, sklenjena v Ljubljani 30. januarja 2014.
2. člen 
Sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita:1
1 Besedili sporazumov v makedonskem jeziku sta na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO 
Republika Slovenija in Republika Makedonija v želji, da bi nadgradili medsebojne odnose na področju socialnega zavarovanja, skleneta naslednji Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (v nadaljevanju: sporazum o socialnem zavarovanju), podpisanega v Ljubljani 13. julija 1998:
1. člen
(1) Tretji odstavek 5. člena sporazuma o socialnem zavarovanju se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne nanašajo na minimalno pokojnino, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter na denarna nadomestila, ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo. Te dajatve se izplačujejo le, če ima upravičenec stalno prebivališče na ozemlju države pogodbenice, po pravnih predpisih katere so bile pridobljene.«
(2) Za tretjim odstavkom 5. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Denarna nadomestila za primer brezposelnosti in otroški dodatki se ne izplačujejo v drugo državo pogodbenico.«
2. člen
Za šestim odstavkom 12. člena se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavarovanec, ki je zdravstveno zavarovan pri pristojnem nosilcu države pogodbenice, in mu je ta na podlagi njegovega zdravstvenega stanja odobril zdravljenje v drugi državi pogodbenici, ima pravico do zdravstvenih storitev v skladu s pravnimi predpisi druge države pogodbenice na stroške pristojnega nosilca, ravno tako pa tudi njegovi družinski člani.«
3. člen
(1) Ta sporazum se ratificira.
(2) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil držav pogodbenic o končanju potrebnih notranjepravnih postopkov za njegovo uveljavitev.
(3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica ga lahko odpove z odpovednim rokom šestih mesecev. Odpoved učinkuje s potekom tekočega koledarskega leta in mora biti dana pisno po diplomatski poti.
(4) Ob odpovedi tega sporazuma njegove določbe še naprej veljajo za pridobljene pravice, in sicer ne glede na omejujoče določbe, ki jih predvidevajo sistemi s tega področja za primer bivanja upravičenca v tujini.
(5) Ob odpovedi tega sporazuma se začeti postopki za uveljavljanje pravic po tem sporazumu dokončajo po določbah tega sporazuma.
V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 30. januarja 2014 v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili istovetni.
Za Republiko Slovenijo 
Anja Kopač Mrak l.r.
Za Republiko Makedonijo 
Dime Spasov l.r.
 
S P O R A Z U M 
O SPREMEMBI ADMINISTRATIVNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO 
Pristojni organi Republike Slovenije in Republike Makedonije sklenejo naslednji Sporazum o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (v nadaljevanju: sporazum), podpisanega v Ljubljani 13. julija 1998:
1. člen
2. člen administrativnega sporazuma se spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
Organi za zvezo 
Organi za zvezo iz drugega odstavka 27. člena sporazuma so:
v Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
za dajanje podatkov o zavarovalni dobi iz 25. člena sporazuma:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
za otroške dodatke in denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta:
Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke,
v Makedoniji
za zdravstveno zavarovanje:
Sklad za zdravstveno zavarovanje Makedonije,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Makedonije,
za dajanje podatkov o zavarovalni dobi iz 25. člena sporazuma:
Agencija za zaposlovanje Republike Makedonije.«
2. člen
Ta sporazum začne veljati hkrati s Sporazumom o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 30. januarja 2014 v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili istovetni.
Za Ministrstvo 
za zdravje 
Republike Slovenije 
 
in 
 
za Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
Republike Slovenije 
Anja Kopač Mrak l.r.
Za Ministrstvo 
za zdravstvo 
Republike Makedonije 
 
in 
 
za Ministrstvo 
za delo 
in socialno politiko 
Republike Makedonije 
Dime Spasov l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazumov skrbi ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve in ministrstvo, pristojno za zdravje.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 170-01/18-2/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EPA 235-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič l.r.
podpredsednik