Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3864. Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice, stran 11103.

  
Na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18) ter Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice, ki ga je Občinski svet Občine Jesenice sprejel na 8. redni seji dne 14. 11. 2019, je Občinski svet Občine Jesenice na 9. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
M E R I L A 
za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice 
1. člen 
Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice (v nadaljevanju: LPŠ) vsebujejo:
– kriterije za vrednotenje programov in področij, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti,
– kriterije za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– kriterije za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost in
– kriterije za razvrstitev športnih panog v razrede.
2. člen 
(programi in področja, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti) 
Programi in področja, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki vključuje splošne in pripravljalne programe
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.6. Kakovostni šport
1.7. Vrhunski šport
1.8. Šport invalidov
1.9. Športna rekreacija
1.10. Šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3. Organiziranost v športu
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
3. člen 
(kriteriji za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino) 
Športne panoge so glede na vsebino razvrščene v naslednje skupine:
1. skupina: sem spadajo izvajalci športa, ki izvajajo programe v INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
2. skupina: sem spadajo izvajalci športa, ki izvajajo programe v KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOGAH v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnih prvakov;
3. skupina: sem spadajo izvajalci športa, ki izvajajo različne ŠPORTNO-REKREATIVNE PROGRAME.
4. člen 
(kriteriji za razvrstitev športnih panog oziroma programov glede na razširjenost in uspešnost) 
(1) V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih panog oziroma programov v razrede glede na razširjenost in uspešnost (kakovost) dosežkov športnikov. Kazalci razširjenosti in uspešnosti (kakovosti) so določeni z upoštevanjem specifične razvitosti športa v Občini Jesenice.
(2) Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu v isti športni panogi.
Kazalci razširjenosti športne panoge so:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev in
– število redno vadečih (netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki).
(3) Vrednotenje uspešnosti dosežkov športnikov se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa.
Kazalci uspešnosti (kakovosti) športnih dosežkov na področju tekmovalnega športa so:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih (mednarodna konkurenčnost),
– uvrstitve na državnih prvenstvih (kakovost športnih dosežkov) in
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze.
(4) Dodatne točke:
Vlagatelji pridobivajo dodatne točke za uspehe na prvenstvih, navedenih v spodnji tabeli v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Število osvojenih točk v kategorijah športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa se množi z faktorjem iz spodnje tabele.
1. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
2. Vlagatelji pridobijo dodatne točke za športnike, ki so vpisani v zadnjih obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ pred zaključkom javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Jesenice v programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa in
– vrhunskega športa.
Status
Število točk
Mladinski razred
100
Državni razred
300
Perspektivni razred
600
Mednarodni razred
1200
Svetovni razred
2000
5. člen 
(kriteriji za razvrstitev športnih panog v razrede) 
Športne panoge so razvrščene v dva razreda, in sicer:
V 1. razred se uvrščajo olimpijske športne panoge. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1 pri naslednjih programih:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi,
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Kakovostni šport in
– Vrhunski šport.
V 2. razred se uvrščajo neolimpijske športne panoge.
6. člen 
(uvrstitev programov) 
Če izvajalec ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v program na katerega se prijavlja, ga strokovna komisija uvrsti v program za katerega ugotovi, da izpolnjuje pogoje.
7. člen 
(izračun pripadajočih sredstev) 
Posamezen program vlagatelja je ovrednoten na podlagi veljavnih meril, seštevek točk predstavlja skupno višino točk programa vlagatelja. Vrednost točke posameznega programa (npr. kakovostni šport) se izračuna tako, da se višina sredstev tega programa deli z vsoto vseh zbranih točk vlagateljev tega programa. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Produkt končne vrednosti točke posameznega programa in vrednosti točke predstavlja višino sofinanciranja posameznega programa vlagatelja.
8. člen 
(združevanje skupin) 
V primeru, da vlagatelj prijavi skupine v več starostnih kategorijah in je njihova vadba združena, se število priznanih ur sorazmerno zmanjša.
9. člen 
(kriteriji za vrednotenje programov, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti) 
(1) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Cilji so usmerjeni v dnevno zagotavljanje vsaj ure dovolj intenzivne in kakovostno vodene športne vadbe. Zaradi zapletenosti dela z mladimi in varnosti se za izvedbo tovrstnih celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno) sofinancira ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za upravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te programe. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Starostne skupine
Programi
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Šolska športna tekmovanja
Vrednost objekta
Število točk
Število točk (T)
Predšolski otroci
Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, ostali 60 urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 8 otrok
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
2.200 T/ tekmovanje
Šoloobvezni otroci
Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, ostali 60 urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 10 otrok
Mladi od 16–20 let
60 urni programi
20
Vse starostne skupine
Šolska športna tekmovanja
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(2) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za pripravljalne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov. V ta program so vključeni mladi do vključno 12 leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so vključeni v pripravljalne programe.
Programi so razdeljeni v dve starostni stopnji:
– I. stopnja (starost od 6 do vključno 9 let) 
– II. stopnja (starost od 10 do vključno 12 let)
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Pripravljalni programi
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(3) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami (najmanj 60 ur letno) in uporaba športnih objektov za te programe. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Prilagojeni programi
10
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(4) Obštudijske športne dejavnosti (šifra NPŠ 6.1.4.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti in strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno). Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(5) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov.
Programi so razdeljeni v tri starostne stopnje:
– III. stopnja (starost od 13 do vključno15 let)
– IV. stopnja (starost od 16 do vključno18 let)
– V. stopnja (starost od 19 do 20 let)
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Materialni stroški
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
razberemo iz tabele št. 3
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(6) Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, zlasti programov športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. Plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje ali strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet sofinanciranja LPŠ.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Število ur
Vrednost objekta
Sofinanciranje uporabe športnih objektov za programe kakovostnega športa
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(7) Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ ter pripravo in udeležbo na največjih športnih tekmovanjih. Javno finančna sredstva se ne smejo namenjati za individualna plačila športnikom za njihovo nastopanje za športno organizacijo.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1) *vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
(8) Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izpeljavo celoletnih športnih programov za invalide (najmanj 60 ur letno), ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni ter uporaba športnih objektov za te programe, organizacijo državnih prvenstev invalidov v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov, programe vrhunskih športnikov invalidov s programi drugih vrhunskih športnikov in ustrezno strokovno izobražen kader za delo s športniki invalidi v dejavnostih NPŠZ.
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi za invalide
10
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(9) Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)
Sofinancira se uporabo športnih objektov in površin za ciljne športno rekreativne programe ter ustrezen strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Športno rekreativni programi
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
(10) Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)
Sofinancira se ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za starejše in razširjeno družino (pod pojmom razširjena družina razumemo zvezo starejših oseb in vnukov) ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in razširjene družine (najmanj 60 ur letno).
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Gibalni programi za starejše in razširjeno družino
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za:
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Tabela 1: Število ur vadbe in tekmovanj
Panoga
Stopnja, ure vadbe in tekmovanj
Olimpijski šport
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
85
128
128
171
213
256
2
Atletika
DA
85
85
107
128
128
3
Badminton
DA
51
64
64
77
85
4
Balinanje
NE
85
85
107
128
128
5
Drsanje
DA
85
128
128
171
213
256
6
Gimnastika
DA
85
85
85
107
128
128
7
Judo
DA
85
107
128
149
149
171
8
Kegljanje
NE
85
85
85
107
128
128
9
Kegljanje na ledu
NE
64
64
64
77
85
10
Kolesarstvo
DA
64
64
64
77
85
11
Lokostrelstvo
DA
64
64
64
77
85
12
Namizni tenis
DA
85
85
107
128
128
13
Ostali borilni športi
NE
51
64
64
77
85
14
Plavanje
DA
85
85
107
128
128
15
Sankanje
NE
51
51
64
64
77
85
16
Strelstvo
DA
64
64
64
77
85
17
Šah in ostali
NE
85
85
85
107
128
128
18
Športni ribolov
NE
64
64
64
64
64
19
Športno plezanje
NE
107
128
149
149
171
20
Tenis
DA
85
85
107
128
128
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
64
64
64
77
85
2
Floorball
NE
64
64
64
64
85
3
Hokej na ledu
DA
85
119
149
192
256
320
4
In line hokej
NE
64
64
64
64
85
5
Košarka moški
DA
85
107
128
149
192
213
6
Nogomet
DA
85
107
128
171
192
213
7
Košarka ženske
DA
85
85
85
107
128
128
8
Odbojka
DA
85
107
128
171
192
213
Tabela 2: Število športnikov v vadbeni skupini
Športna panoga
Olimpijski šport
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
12
10
8
6
4
4
2
Atletika
DA
10
8
8
8
8
3
Badminton
DA
15
12
6
6
6
4
Balinanje
NE
0
10
8
8
8
5
Drsanje
DA
15
12
10
10
8
4
6
Gimnastika
DA
15
15
12
6
6
6
7
Judo
DA
15
12
10
8
8
8
8
Kegljanje
NE
10
8
8
8
8
9
Kegljanje na ledu
NE
12
12
8
8
8
10
Kolesarstvo
DA
15
12
6
6
6
11
Lokostrelstvo
DA
14
12
8
8
8
12
Namizni tenis
DA
15
12
6
6
6
13
Ostali borilni športi
NE
10
8
8
8
8
14
Plavanje
DA
10
8
6
4
4
15
Sankanje
NE
10
10
8
6
6
6
16
Strelstvo
DA
14
12
8
8
8
17
Šah in ostali
NE
12
12
12
8
8
8
18
Športni ribolov
NE
14
12
8
8
8
19
Športno plezanje
NE
10
8
8
8
8
20
Tenis
DA
15
12
6
4
4
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
12
12
8
8
8
2
Floorball
NE
12
12
12
12
12
3
Hokej na ledu
DA
25
22
22
22
22
22
4
In line hokej
NE
12
12
12
12
12
5
Košarka
DA
12
12
12
12
12
12
6
Nogomet
DA
20
18
18
18
18
18
7
Odbojka
DA
12
12
12
12
12
12
Tabela 3: Materialni stroški za pripravo in udeležbo na športnih tekmovanjih – tabelo se upošteva samo pri Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Panoga
Olimpijska športna panoga
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
300
400
800
2000
3000
3000
2
Atletika
DA
300
600
900
1200
1500
3
Badminton
DA
200
400
500
600
800
4
Balinanje
NE
200
400
750
900
1200
5
Drsanje
DA
300
300
600
900
1200
1500
6
Gimnastika in Twirling
DA
120
200
400
500
600
800
7
Judo
DA
120
200
400
750
1200
1500
8
Kegljanje
NE
120
280
400
500
600
1350
9
Kegljanje na ledu
NE
500
600
800
10
Kolesarstvo
DA
200
400
500
600
800
11
Lokostrelstvo
DA
200
400
500
600
800
12
Namizni tenis
DA
280
400
500
800
1000
13
Ostali borilni športi
NE
200
400
500
600
800
14
Plavanje
DA
280
400
500
800
1000
15
Sankanje
NE
500
750
800
1000
16
Strelstvo
DA
200
400
750
800
1000
17
Šah
NE
180
300
360
500
600
800
18
Športni ribolov
NE
400
500
500
19
Športno plezanje
NE
200
400
500
800
1000
20
Tenis
DA
280
400
500
800
1000
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
500
500
500
600
800
2
Floorball
NE
500
600
800
3
Hokej na ledu
DA
400
400
1200
2000
3600
4500
4
In line hokej
NE
500
600
800
5
Košarka
DA
200
280
400
750
1200
1500
6
Nogomet
DA
200
280
400
750
1200
1500
7
Odbojka
DA
200
280
400
750
1200
1500
Tabela 4: Vrednost ure objekta
VRSTA OBJEKTA
ŠTEVILO TOČK/URO
Pokrite površine
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla
180
Telovadnice v osnovnih šolah
12
Plezališče OŠ Polde Stražišar
12
Namiznoteniška dvorana
10
Steza na kegljišču
6
Balinišče pokrito – steza
5
Odprte površine
Glavno nogometno igrišče
25
Pomožno nogometno igrišče
15
Asfaltne površine za športne igre
5
Sankaška proga
25
Bazen – odprt steza
5
Drugi objekti
Bazen (zimski) – steza
20
Smučišče (s karto)
80
Dvorana TVD Partizan Jesenice
20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice
10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)
20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)
12
Strelišče strelno mesto
6
Zunanja balinišča (steza)
4
Zunanja igrišča (travnata)
15
Peščena igrišča (tenis)
15
Ostali objekti
10
Tabela: 5 Vrednost ure za strokovni kader
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
VREDNOST URE V TOČKAH
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni programi
20
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
25
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
20
Obštudijske športne dejavnosti
20
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
25
Vrhunski šport
20
Šport invalidov
20
Športna rekreacija 
20
Šport starejših
20
10. člen 
(kriteriji za vrednotenje športnih programov – trenerji) 
(1) Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.)
Društvom, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira tudi del plačila za trenerje, ki izvajajo te programe.
(2) Sofinanciranje del plačila za trenerje, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (razen hokejskih trenerjev)
Izvajalec mora predložiti:
1. Program dela:
– razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program in
– letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
2. Izjavo, da izvajalec za predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (pri tem se ne upoštevajo sredstva, ki jih izvajalec dobi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jesenice).
V kolikor izvajalec ne predloži obveznih prilog, se vloge ne vrednoti in ne sofinancira.
Tabela 6: Kriteriji za vrednotenje športnih programov – trenerji
Merilo
Opis merila
Točke
Uspešnost športne panoge
Športne panoge v I. razredu
25
Športne panoge v II. razredu
12
Športne panoge v III. razredu
7
Rezultati športne panoge 
Uvrstitev ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kateg.) od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih. Pri individualnih športnih panogah se upošteva rezultat, če je v kategoriji vsaj 30 tekmovalcev. 
30
Uvrstitev ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih. Pri individualnih športnih panogah se upošteva rezultat, če je v kategoriji vsaj 30 tekmovalcev.
25
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kategorijah) na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih. Pri individualnih športnih panogah se 1. liga upošteva z vsaj tremi uvrstitvami v prvo tretjino uvrščenih.
20
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih. Pri individualnih športnih panogah se 1. liga upošteva z vsaj tremi uvrstitvami v prvo tretjino uvrščenih.
15
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kategorijah) na tekmovanjih za DP 2. in 3. liga v zadnjem letu.
10
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah na tekmovanjih za DP 2. in 3. liga v zadnjem letu.
5
Program dela (ocena kakovosti programa)
Razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program 
0–5 
– dolgoročni cilji so jasno opredeljeni in iz katerih je razvidno, da je program usmerjen v napredek in razvoj otrok (0–3 točke) 
– podatki o športnikih so navedeni (0–2 točki)
Letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
0–5 
– letni cilji so jasno opredeljeni (0–3 točke) 
– razdelanost starostnih kategorij (0–2 točki)
Število vadečih
Popolnih 5 starostnih skupin (več kot 91% vadečih v posamezni skupini)
24
61%–90% vadečih v posamezni skupini
3 točke na posamezno skupino
31%–60% vadečih v posamezni skupini
2 točki na posamezno skupino
1%–30% vadečih v posamezni skupini
1 točka na posamezno skupino
Čas in vrsta delovnega razmerja trenerja
Izvajalec trenerja zaposluje za polni delovni čas za delo v društvu za:
nedoločen čas
5
določen čas
2
druge oblike zaposlitve
1
Tabela 7: Razdelitev športnih panog v razrede
ŠPORTNA PANOGA
I. RAZRED
II. RAZRED
III. RAZRED
Alpsko smučanje
X
Atletika
X
Curling
X
Drsanje
X
Gimnastika
X
Hokej
X
Judo
X
Kolesarstvo
X
Košarka
X
Lokostrelstvo
X
Namizni tenis
X
Nogomet
X
Odbojka
X
Plavanje
X
Strelstvo
X
Tenis
X
Kriteriji za razdelitev športnih panog v razrede:
I. razred:
1. TRADICIONALNOST: Športno društvo oziroma klub v primeru, da društvo združuje več klubov, ki je v dolgoletnem delovanju (več 50 let).
2. REZULTATI: Društvo je dosegalo rezultate na tekmovanjih za državno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in na olimpijskih igrah.
3. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja dobrih rezultatov in dolgoletne dejavnosti na državni in mednarodni ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
II. razred:
1. TRADICIONALNOST: Dolgoletno aktivno delovanje na področju športne panoge na državnem nivoju brez vidnejših rezultatov.
2. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja rezultatov in dolgoletne dejavnosti na medobčinski ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
III. razred:
1. Ostale olimpijske športne panoge.
Višina sofinanciranja:
1. Za nadaljnje vrednotenje se upošteva število trenerjev, ki se vsako leto posebej določijo z Letnim programom športa Občine Jesenice.
2. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska sofinanciranja, ki se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa Občine Jesenice
V kolikor dobi več društev enako število točk, se sredstva razdelijo po enakih deležih.
(3) Sofinanciranje dela plačila hokejskih trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalec mora predložiti:
1. Program dela:
– razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program
– letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
2. Izjavo, da izvajalec za predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (pri tem se ne upoštevajo sredstva, ki jih izvajalec dobi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Jesenice).
Višina sofinanciranja:
1. Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje dela plačila hokejskih trenerjev, se letno opredelijo v Letnem programu športa Občine Jesenice.
2. Sofinancira se največ do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska sofinanciranja, ki se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa Občine Jesenice.
11. člen 
(kriteriji za vrednotenje ostalih področij, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti) 
(1) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)
Sofinancira se izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja). Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra preteklega leta do oktobra tekočega leta.
Tabela št. 8
Naziv programa
Število točk/kandidata
Izobraževanje – pridobitev naziva za izobraževanje v športu
10
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje
7
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje
5
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje
3
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje
2
Izpopolnjevanje – licenciranje
1
Izračun vrednosti točke: Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsako posamezno izobraževanje, usposabljanje oziroma izpopolnjevanje. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega izobraževanja, kar predstavlja višino sofinanciranja, vendar ne več, kot znašajo stroški šolnine.
V kolikor je razpisanih sredstev več kot zaprošenih za sofinanciranje stroškov šolnine, se vlagatelju dodelijo sredstva v celotni višini šolnine.
(2) Založništvo v športu (šifra NPŠ 6.3.3.)
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Sofinancira se materialni strošek publikacije.
Tabela št. 9
Program založništva
Propagandno gradivo
Občasne publikacije
Strokovna literatura
Točke/Program
2
5
10
Izračun vrednosti točke: Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsako posamezno strokovno literaturo. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami za vsako posamezno literaturo, kar predstavlja višino sofinanciranja.
(3) Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (šifra NPŠ 6.3.5.)
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov. Sofinancira se materialni strošek projekta.
Tabela št. 10
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT (podpora športu)
Informacijsko komunikacijska tehnologija športu
Druge spletne aplikacije
Nakup IKT za šport
Lastna spletna aplikacija
Vodenje IKT projekta
Izdelava IKT programa
Točke/Projekt
1
2
3
5
10
Izračun vrednosti točke: Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsako posamezen projekt. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami za posamezen projekt, kar predstavlja višino sofinanciranja.
(4) Delovanje športnih organizacij (šifra NPŠ 6.4.1.)
Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, tj. športnih društev in njihovih zvez, se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi za svoje delovanje:
– 1 točko za vsakega člana s plačano članarino (upoštevajo se člani, za katere društvo poda izjavo, da bodo izvajali programe športa, ki so predmet javnega razpisa),
– 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk na športno društvo z območja Občine Jesenice, ki je včlanjeno v zvezo.
Društva, ki jim je bil podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa s strani pristojnega ministrstva, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.
Tabela št. 11
Točke
Društva
Zveze društev
Število točk/člana
1
Število točk/registr. člana
2
Število točk/društvo
200
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa
50
50
V kolikor društvo po teh merilih ni upravičeno do sofinanciranja letnega programa športa, se mu tudi sredstva za delovanje društva ne dodelijo.
Izračun vrednosti točke: Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji pridobijo na podlagi točkovanja. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega društva, kar predstavlja višino sofinanciranja dejavnosti društva oziroma zveze društev.
(5) Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)
Sofinancira se:
1. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije1 in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
3. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (tekme so vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni panožni športni zvezi).
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Število sofinanciranih prireditev se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa.
Tabela št. 12: Kriteriji za vrednotenje športnih prireditev pod 1. in 2. in 3. točko prejšnjega odstavka
Kriteriji
Točke
do 20
20–50
50–100
100–150
150–300
300–500
več kot 500
Predvideno število sodelujočih/udeležencev
2
4
6
8
10
12
15
Nivo športne prireditve
Športna prireditev mednarodnega pomena
5
7
9
11
13
15
17
Športna prireditev širšega pomena državnega pomena
4
6
8
9
10
12
14
Športna prireditev lokalnega pomena
1
2
3
4
5
6
7
Finančna konstrukcija prireditve
Finančna konstrukcija je pripravljena dovolj natančno in realno, priloge so predračuni in potrebni izračuni oziroma obrazložitev predvidenih stroškov 
1–5
Sofinanciranje iz drugih virov (dodatne točke)
3
Tradicija športne prireditve (dodatne točke za prireditve, ki so bile zaporedoma izvedene vsaj 5x)
10
Splošni vtis o prireditvi 
1–20
Točkuje se od 1 do 5 pri čemer je: 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – sprejemljivo, 4 – dobro in 5 – zelo dobro
Pogoji za sofinanciranje:
Športna prireditev, ki na podlagi vrednotenja iz tabele št. 12 ne doseže vsaj 50% možnih točk, to je 35 točk, ni upravičena do sofinanciranja.
Tabela št. 13
Vrednost prireditve
Ponder
do 1.000 €
1
od 1.001 € do 2.500 € 
1,5
2.501 €–5.000 €
2
nad 5.001 € 
2,5
Izračun točk posamezne športne prireditve:
Posamična športna prireditev se vrednoti tako, da se jo oceni na podlagi kriterijev iz tabele št. 12. Skupno število točk 
iz tabele št. 12 se pomnoži s ponderjem iz tabele št. 13 glede na vrednost športne prireditve, kar predstavlja končno višino točke posamezne športne prireditve.
Izračun vrednosti točke:
Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk posameznih športnih prireditev. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Višino sofinanciranja posamezne športne prireditve predstavljajo produkt števila točk športne prireditve in vrednosti točke. V kolikor vlagatelj po izračunu dobi več sredstev za športno prireditev, kot je zaprosil v prijavi oziroma je sofinanciranje višje od 70% vrednosti športne prireditve, se preostanek sredstev razdeli med ostale prireditve.
Upravičeni stroški športne prireditve:
Sofinancira se največ do 70% materialnih stroškov športne prireditve. Upravičeni materialni stroški so stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo prireditve (npr: stroški uporabe prostora, stroški medalj in pokalov, stroški elektrike, komunale, stroški pogodbenega in študentskega dela, stroški pogostitve ipd). Stroški plač, investicij in nakupa investicijske opreme niso upravičeni stroški.
Tabela št. 14: Kriteriji za vrednotenje mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni
Kriterij
Točke
Starostna kategorija: 
– člani 
– mlajše kategorije
 
25 
10
Razred športne panoge (tabela št. 6): 
– I. razred 
– II. razred 
– III. razred
 
25 
12 
7
Število tekem v ligaškem tekmovanju v pretekli sezoni: 
– do 20 tekem 
– 21 tekem in več
 
10 
25
Število osvojenih naslovov državnih prvakov v zadnjih 10 letih: 
– 3 naslovi in več 
– 2 naslova 
– 1 naslov
 
25 
15 
10
Pogoji za sofinanciranje:
Vloga, ki na podlagi vrednotenja iz tabele št. 14 ne doseže vsaj 75% možnih točk, to je 75 točk, ni upravičena do sofinanciranja.
Izračun vrednosti točke:
Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk posameznih vlog vlagateljev. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Višino sofinanciranja posamezne vloge predstavljajo produkt števila točk vloge in vrednosti točke. V kolikor vlagatelj po izračunu dobi več sredstev, kot je zaprosil v prijavi, se preostanek sredstev razdeli med ostale vloge.
Upravičeni stroški:
Upravičeni so materialni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo mednarodnih tekem v evropskih klubskih tekmovanjih na najvišji ravni (npr: prevozni stroški na tekme, stroški sodnikov, stroški varovanja in zagotavljanja zdravstvene oskrbe ter ostali materialni stroški, povezani z izvedbo in udeležbo na tekmovanjih). Stroški plač, investicij in nakupa investicijske opreme niso upravičeni stroški.
12. člen 
(veljavnost Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice) 
(1) Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem veljavnosti predmetnih Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice prenehajo veljati Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 6/17 in 66/18).
Št. 007-9/2019-1
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
1 Trajnostna športna prireditev zmanjšuje negativne vplive in povečuje koristi za okolje in družbo ter ustvarja pozitivno zapuščino za sedanje in prihodnje generacije. Tako prireditev prispeva k varovanju narave in okolja (naravnih virov – vode, zemlje in zraka, živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemov, podnebja) in ima pozitiven vpliv na družbo (vključevanje lokalnih skupnosti in lokalnih deležnikov, zdravje in varnost gledalcev, udeležencev in zaposlenih, dostopnost in vključenost za vse, blaginja lokalne skupnosti in širše družbe, pozitivna zapuščina, etično ravnanje, odgovornost in transparentnost). Trajnostna športna prireditev prispeva k trajnostnemu razvoju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti