Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3817. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobje, stran 11043.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 7. seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Dobje 
1. člen 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobje (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– način pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Dobje.
2. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ki je v skladu z določili predpisov o prekrških tudi prekrškovni organ.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
3. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, ki jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 0,80 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 eura na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,50 eura na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine turistične takse objavi občina na svoji spletni strani.
5. člen 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so delno ali v celoti oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon. Zakon določa tudi način in postopek ugotavljanja upravičenosti do oprostitve.
Poleg zavezancev, ki so plačila turistične in promocijske takse oproščeni z zakonom, so plačila dodatno oproščene tudi osebe, ki prenočujejo v avtodomih na parkiriščih in počivališčih za avtodome.
6. člen 
Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka zavezanci plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Dobje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
7. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi elektronsko ali ročno evidenco o turistični taksi. Evidenca turistične takse se vodi na podlagi podatkov iz knjige gostov, vodene skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča in vsebuje:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta in
– razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
8. člen 
Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse ali
– vodi evidence turistične takse ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse.
Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 1. 2020.
Št. 007-0003/2019
Dobje, dne 19. oktobra 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek