Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3816. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobje, stran 11039.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 7. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobje 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Dobje (v nadaljevanju: občinska uprava), ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– s posredovanjem informacij v svetovni splet,
– z objavo informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave in drugimi pomembnimi informacijami za občane in druge subjekte na območju občine.
(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
4. člen 
(poslovanje s strankami) 
(1) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(2) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
(3) Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave se uredi s splošnim aktom.
5. člen 
(sedež občinske uprave) 
Sedež občinske uprave je v Dobju pri Planini, Dobje pri Planini 26. Po potrebi se posamezni deli poslovanja in delovanja občinske uprave lahko organizirajo tudi na drugih naslovih.
2 ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
6. člen 
(poslanstvo in naloge občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi, tako da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
7. člen 
(notranja organizacija občinske uprave) 
Znotraj občinske uprave je organizacijska enota režijski obrat.
8. člen 
(delovna področja občinske uprave) 
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– proračuna in javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in
– drugih zadev lokalnega javnega pomena iz pristojnosti občine.
9. člen 
(organi skupne občinske uprave) 
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje, ter druga vprašanja so urejeni s posebnim odlokom.
(2) Občina lahko tudi za opravljanje drugih skupnih nalog občinske uprave ustanovi organ skupne občinske uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje, ter druga vprašanja se uredijo s posebnim odlokom.
10. člen 
(splošne zadeve) 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen 
(normativno pravne zadeve) 
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen 
(upravne zadeve) 
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
13. člen 
(proračun in javne finance) 
Na področju proračuna in javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen 
(gospodarske dejavnosti in kmetijstvo) 
Na področju gospodarske dejavnosti in kmetijstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in kmetijstva;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
15. člen 
(družbene dejavnosti) 
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
16. člen 
(urejanje prostora) 
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
17. člen 
(varstvo okolja) 
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
18. člen 
(gospodarske javne službe) 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– opravlja druge naloge na tem področju.
19. člen 
(režijski obrat) 
V režijskem obratu se opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja z javnimi zemljišči;
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanja javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti;
– javne snage in čiščenja javnih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališča;
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje;
– oskrbe s pitno vodo;
– odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– upravljanja z javno razsvetljavo v naseljih;
– postavljanja reklamnih objektov;
– vzdrževanja infrastrukturnih in drugih javnih objektov;
– drugih vzdrževalnih del.
20. člen 
(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave) 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine.
21. člen 
(izvrševanje predpisov) 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
22. člen 
(odločanje o upravnih stvareh) 
(1) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
23. člen 
(izločitev) 
(1) O izločitvi posameznih javnih uslužbencev v upravnih postopkih odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
(2) O izločitvi župana ali tajnika občine se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
24. člen 
(projektne skupine) 
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev občinske uprave, se lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(2) Projektno skupino določi župan ali tajnik občine. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
25. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
26. člen 
(kolegij) 
(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in drugih organov občine.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani (poklicni in nepoklicni), tajnik občine in vodje organizacijskih enot. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
27. člen 
(sodelovanje z drugimi subjekti) 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z ožjimi deli občine, občinskimi upravami drugih občin, z združenji lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, javnimi zavodi, javnimi podjetji, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
28. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Župan v skladu s tem odlokom sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
3 TAJNIK OBČINE 
29. člen 
(imenovanje tajnika občine in njegove naloge) 
(1) Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan v skladu z zakonom.
(2) Mandat tajnika občine traja 5 let.
(3) Tajnik občine:
– načrtuje, vodi, organizira, koordinira in nadzira delo v občinski upravi,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji, ali za to pooblasti vodje organizacijskih enot,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
– opravlja druge naloge določene zakoni, podzakonskimi akti in s predpisi občine ter po odredbah in pooblastilih župana.
(4) Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(5) Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
30. člen 
(izobrazba tajnika občine) 
Tajniku občine se pravice in obveznosti določijo iz naziva IV. stopnje, Višji svetovalec I, za kar je potrebna najmanj naslednja dosežena stopnja izobrazbe:
– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja),
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
– visokošolska strokovna izobrazba ali
– visokošolska univerzitetna izobrazba.
4 JAVNI USLUŽBENCI 
31. člen 
(javni uslužbenci) 
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
(2) Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij so določene z zakoni in podzakonskimi akti, ter kolektivnimi pogodbami veljavnimi za zaposlene v občinskih upravah.
32. člen 
(razporejanje nalog javnim uslužbencem) 
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.
33. člen 
(odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca) 
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
34. člen 
(naloge javnih uslužbencev) 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev občinske uprave.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedli in biti morajo lojalni do občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
5 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Dobje (Uradni list RS, št. 43/00) in Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 23/02).
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-005/2019
Dobje, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek