Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3815. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«, stran 11037.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8., 17., 60. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69 /12 in 22/17), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1 in 68/18), 16. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – Uradne objave 4/16), 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni listi RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko 21/12, 46/15 in 54/16) in 16. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) so Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 17. 12. 2019, Občinski svet Občine Braslovče na 9. redni seji dne 18. 12. 2019, Občinski svet Občine Laško na 7. redni seji dne 18. 12. 2019, Občinski svet Občine Polzela na 9. redni seji dne 17. 12. 2019, Občinski svet Občine Štore na 2. dopisni seji, ki je potekala od 17. 12. 2019 do 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Tabor na 2. dopisni seji dne 20. 12. 2019, Občinski svet Občine Vransko na 2. izredni seji dne 19. 12. 2019 in Občinski svet Občine Žalec na 9. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Celje, Občina Braslovče, Občina Laško, Občina Polzela, Občina Štore, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljnjem besedilu: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« (v nadaljnjem besedilu: Medobčinski inšpektorat in redarstvo). Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
2. člen 
Občine ustanoviteljice so:
– Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
– Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore,
– Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
– Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
– Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
3. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin ustanoviteljic. Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu delujejo v okviru uprave Mestne občine Celje. Občina, v kateri je sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ima za javne uslužbence, zaposlene na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, status delodajalca. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Celje. Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva na podlagi njegovega pooblastila.
(3) Ime Medobčinskega inšpektorata in redarstva je: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec. Sedež Medobčinskega inšpektorata je na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
(4) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima žig okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ob spodnjem robu pa Celje, Braslovče, Laško, Polzela, Štore, Tabor, Vransko, Žalec.
2. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
4. člen 
(1) Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških, določenih z zakoni in odloki občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani. Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je sestavljen iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Služba za občinsko redarstvo in
– Služba za inšpekcijski nadzor.
(2) Naloge službe za občinsko redarstvo so:
– nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov občin ustanoviteljic ter drugih aktov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
– vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z zakonom.
(3) Naloge službe za inšpekcijski nadzor so:
– nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov občin ustanoviteljic ter drugih aktov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
– vodenje prekrškovnih postopkov v skladu z zakonom,
– druge upravne in strokovno-tehnične naloge s področja inšpekcijskega nadzora.
5. člen 
(1) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada. Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, imajo v glavi naziv Medobčinski inšpektorata in redarstva, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu/ji občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen 
(1) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga imenuje župan sedežne občine po predhodnem mnenju županov ostalih občin ustanoviteljic. Vodja inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.
7. člen 
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva zastopa in predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva, opravlja naloge nadzorstva, skrbi za izdelavo in uresničevanje programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
3. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 
8. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice s statusom delodajalca.
(2) Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejmejo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo svoj sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva je njegov vodja.
9. člen 
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Mestna občina Celje 68 %
– Občina Braslovče 3,5 %
– Občina Laško 8 %
– Občina Polzela 3,9 %
– Občina Štore 1 %
– Občina Tabor 1 %
– Občina Vransko 1,6 %
– Občina Žalec 13 %.
10. člen 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega in redarskega nadzorstva, kot je to določeno v 4. členu tega odloka.
4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
11. člen 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki ga podpišejo župani, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva, načrtovanje in način dela, način poročanja, opravljanja administrativnih, strokovnih, svetovalnih in drugih nalog za Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter druge, za nemoteno delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva pomembne zadeve.
12. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za kar so pristojni mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
13. člen 
V kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejme njihov pristojni organ in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
14. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter županom ostalih občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva in ko sklene dogovor iz tretjega odstavka tega člena. O izstopu iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva 6 mesecev pred izstopom.
(2) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(3) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora prevzeti sorazmeren del javnih uslužbencev, ki bi zaradi izstopa postali presežni javni uslužbenci ali pa v skladu z delovnopravnimi predpisi prevzeti sorazmerni del obveznosti v primeru prenehanja delovnega razmerja. Dogovor o tem mora izstopajoča občina ustanoviteljica skleniti z ostalimi občinami ustanoviteljicami pred izstopom iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
15. člen 
Medobčinski Inšpektorat in redarstvo lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev, zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. V kolikor Medobčinski inšpektorat in redarstvo preneha delovati, občine ustanoviteljice prevzamejo stvari, pravice in sredstva Medobčinskega inšpektorata in redarstva v skladu z vloženim deležem.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Občine ustanoviteljice, ki še niso sprejele občinskega programa varnosti, morajo le-tega sprejeti najkasneje do 1. 1. 2020.
(2) Začete zadeve in postopki občin ustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo v na novo nastalem Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.
17. člen 
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z občinami ustanoviteljicami akt o sistematizaciji delovnih mest in kadrovski načrt v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorati in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec« (Uradni list RS, št. 38/10).
19. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic, veljati in uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020. Za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 0301-5/2019
Celje, dne 24. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 
 
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 
 
Župan 
Občine Polzela 
Jože Kužnik 
 
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 
 
Župan 
Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 
 
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik 
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti