Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2019 z dne 31. 12. 2019

Kazalo

3799. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, stran 11019.

  
Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo), Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15 in 9/16) in soglasja Agencije za energijo št. 73-15/2019-11/262 z dne 28. 11. 2019, JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/16) se v 8. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– priključek, ki je izveden na podlagi pogodbe o priključitvi, in če je tako določeno v soglasju za priključitev;«.
2. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) priključek, ki ga je izvedel odjemalec na lastne stroške;«.
3. člen 
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obveznost za kritje stroškov priključitve stavbe na obstoječi distribucijski sistem je opredeljena v soglasju za priključitev iz 40. člena tega akta, pri čemer medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z nesorazmernimi stroški priključitve distributer toplote in imetnik soglasja za priključitev uredita v pogodbi o priključitvi ob upoštevanju metodologije iz naslednjega odstavka.«.
4. člen 
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen 
(1) Stroški dobavljene toplote se obračunavajo glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino in tarifno podskupino;
– obračunsko moč;
– dobavljeno količino toplote in
– faktor učinkovitosti odjemalca.
(2) Obračun dobavljene toplote se izvede na podlagi dejanskih odčitkov merilne naprave po naslednji enačbi:
ZDT = TPF x POBR x FUODJ + TPV x QT
pri tem pomenijo:
ZDT
znesek za dobavljeno toploto (EUR);
TPF
fiksni del cene toplote (EUR/MW/mesec);
POBR
obračunska moč (MW);
FUODJ
faktor učinkovitosti odjemalca (/);
TPV
variabilni del cene toplote (EUR/MWh);
QT
dobavljena količina toplote (MWh),
pri čemer je vrednost faktorja učinkovitosti odjemalca FUODJ odvisna od vrste priključne moči. Za sisteme s pretočnim načinom priprave sanitarne tople vode znaša FUODJ = 0,60, za ostale vrste priključne moči pa znaša FUODJ = 1,00. Vrste priključne moči so podrobneje opredeljene v tehničnih zahtevah distributerja toplote.
(3) Obračunska moč odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski parovodni sistem »TOŠ« ali na distribucijski parovodni sistem »TE-TOL« in so uvrščeni v tarifno skupino TSINP01, se določa enkrat letno, najkasneje do konca leta za naslednje koledarsko leto in je enaka napovedani konici odjema, ki predstavlja največji povprečni odjem toplote v časovnem obdobju 30 minut, izražen v MW. Odjemalec mora distributerju toplote vsako leto najkasneje do 15. septembra pisno posredovati podatke o napovedi odjema toplote za naslednje koledarsko leto:
– letni odjem (t, oziroma MWh);
– mesečni odjem (t, oziroma MWh);
– konico odjema (t/h, oziroma MW).
(4) Odjemalec se zavezuje odjemati, distributer toplote pa dobavljati toploto v skladu z napovedano konico odjema ter mesečno in letno dinamiko odjema toplote. Če je mesečna dosežena konica odjema večja od obračunske moči, distributer toplote za obdobje do začetka tekočega koledarskega leta izvede poračun obračunske moči v višini razlike med obračunsko močjo in doseženo konico odjema ter v nadaljevanju obračunava novo doseženo obračunsko moč.
(5) Pri odjemalcih, priključenih na parovodni sistem, ki distributerju toplote vračajo kondenzat dobavljene pare, se količine toplote kondenzata odštejejo od dobavljenih količin toplote.
(6) Pri pripravi in navedbi podatkov na računu se vrednosti za posamezne enote zaokrožijo na naslednja decimalna mesta:
– za MW: šest decimalnih mest (za tarifne skupine TSOGP, TSSTV, TSINP03);
– za MW: tri decimalna mesta (za tarifne skupine TSINP01 in TSINP02);
– za MWh: tri decimalna mesta;
– za ton: tri decimalna mesta;
– za ton/h: tri decimalna mesta;
– za EUR/MW/mesec: pet decimalnih mest;
– za EUR/MWh: pet decimalnih mest;
– za mesec: tri decimalna mesta.«.
5. člen 
V 110. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane nov drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2020.
Št. JPE-331-001/2016-007
Ljubljana, dne 5. novembra 2019
EVA 2019-2430-0080
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. 
Direktor 
Samo Lozej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti