Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3782. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2020, stran 10968.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je župan Občine Vipava dne 20. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vipava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19 in 59/19 rebalans, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.181.788
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.153.070
70
DAVČNI PRIHODKI
917.102
700 Davki na dohodek in dobiček
876.486
703 Davki na premoženje
19.429
704 Domači davki na blago in storitve
20.379
706 Drugi davki
808
71
NEDAVČNI PRIHODKI
235.968
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
216.769
711 Takse in pristojbine
1.855
712 Denarne kazni
2.767
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.657
714 Drugi nedavčni prihodki
10.920
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
195
730 Prejete donacije iz domačih virov
195
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
28.523
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
28.523
 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
685.793
40
TEKOČI ODHODKI
234.589
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
64.631
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.078
402 Izdatki za blago in storitve
149.029
403 Plačila domačih obresti
3.851
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
376.534
410 Subvencije
15.487
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
239.750
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
2.103
413 Drugi tekoči domači transferi
119.194
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
69.601
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
69.601
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.069
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por.
5.069
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
495.995
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
41.129
55
ODPLAČILA DOLGA
41.129
550 Odplačila domačega dolga
41.129
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
454.866
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.129
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–495.995
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-6/2019-1
Vipava, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost