Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3775. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2020, stran 10960.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 20. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2019 (Uradni list RS, št. 18/19) v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2019.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Proračun januar– 
marec 2020
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
513.438
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
501.076
70
DAVČNI PRIHODKI
468.122
700 Davki na dohodek in dobiček
456.040
703 Davki na premoženje 
10.209
704 Domači davki na blago in storitve
2.296
706 Drugi davki
-423
71
NEDAVČNI PRIHODKI
32.954
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
23.778
711 Takse in pristojbine
585
712 Globe in druge denarne kazni
60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
8.531
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.362
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.198
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
4.164
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
627.044
40
TEKOČI ODHODKI
238.062
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
29.799
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
5.162
402 Izdatki za blago in storitve
203.101
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
243.137
410 Subvencije
20.101
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
158.037
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0
413 Drugi tekoči domači transferi
64.999
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
145.846
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
145.846
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–113.606
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–113.606
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
113.606
XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
130.562
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne sme povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 900-35/2019
Turnišče, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost