Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3766. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana, stran 10939.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, kriteriji in merila, postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Sežana, ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA 
2. člen 
(namen) 
Namen tega pravilnika je spodbujanje aktivnega delovanja veteranskih in domoljubnih organizacij na območju Občine Sežana z namenom negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije, da se ohranijo in prenašajo na mlajše generacije.
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so programi veteranskih in domoljubnih organizacij, ki zajemajo aktivnosti (obeležja, komemoracije, proslave, delo s člani, ki imajo priznan status žrtev vojnega nasilja, slovesnosti ob različnih obletnicah, mednarodno sodelovanje, delo z mladimi, sodelovanje v projektih itd.), vezane na delovanje veteranskih in domoljubnih organizacij.
4. člen 
(finančna sredstva) 
Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij se zagotovijo v proračunu Občine Sežana v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
5. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev so društva, združenja in zveze, ki negujejo tradicije, izoblikovane v vojnah na območju Slovenije in se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v Občini Sežana.
6. člen 
(pogoji) 
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imajo sedež ali podružnico na območju Občine Sežana,
– so registrirani v skladu z zakonodajo, in sicer najmanj leto dni pred objavo razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– izvajajo prijavljene programe na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
– imajo jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja za realizacijo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Sežana,
– izpolnjujejo tudi druge morebitne pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
III. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
7. člen 
(način dodelitve sredstev) 
Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga po sprejemu proračuna za tekoče leto objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na spletni strani Občine Sežana ali na drug krajevno običajen način.
8. člen 
(izvedba razpisa) 
Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. odpiranje, strokovno ocenjevanje in preverjanje prispelih vlog ter vodenje zapisnika,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev in predložitev le-tega skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.
9. člen 
(vsebina razpisa) 
(1) Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– višino razpoložljivih sredstev,
– navedbo meril in kriterijev za vrednotenje programov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog strokovne komisije iz 11. člena tega pravilnika župan s sklepom.
10. člen 
(kriteriji in merila) 
(1) Programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in od števila točk, ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji.
(2) Programi veteranskih in domoljubnih organizacij se bodo ocenjevali na osnovi kriterijev in meril določenih v vsakoletnem javnem razpisu, in sicer predvsem po naslednjih sklopih:
1. članstvo,
2. aktivnosti za razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil,
3. vrednotenje prijavljenega programa (kot npr. jasno izraženi cilji, uravnotežena finančna shema, delo z mladimi, skrb za spominska obeležja …).
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
11. člen 
(vodenje postopka) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana komisije. V strokovno komisijo ne morejo biti imenovani zakoniti zastopniki organizacij, ki so se prijavile na razpis in uveljavljajo pravico do sofinanciranja programov. Prav tako se mora član komisije, ki je hkrati član organizacije, ki je podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov, v delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi sredstev organizaciji, katere član je, iz postopka izločiti. Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin, ki bodo predmet letnega sofinanciranja,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– preverjanje upravičenosti in strokovna ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga razdelitve razpisanih sredstev.
(3) Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
12. člen 
(oddaja vlog) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 14 dni od dneva objave.
(2) Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
13. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju se vodi zapisnik.
14. člen 
(pregled, preverjanje in ocenjevanje vlog) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
(2) V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
(3) Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) Znesek sofinanciranja posameznega programa se določi tako, da se število točk, ki jih prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja pa se izračuna tako, da se skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij, deli s številom točk vseh programov, izbranih za sofinanciranje.
(2) Na osnovi določitve zneska sofinanciranja posameznega programa strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev ter razdelitve razpisanih sredstev, ki ga skupaj z zapisnikom predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi ali ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
(3) Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogodbe o sofinanciranju iz 16. člena tega pravilnika, pravica do sofinanciranja preneha veljati.
(4) Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo. V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen, za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen 
(namenska raba sredstev) 
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem pravilnikom, z razpisom in pogodbo.
18. člen 
(nadzor nad porabo) 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava na osnovi poročil o realizaciji programov in dokazil o namenski porabi sredstev, kar mora Občini Sežana predložiti prejemnik sredstev do izteka roka, določenega v pogodbi.
19. člen 
(vračilo sredstev) 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti namensko porabljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali da je prejemnik kršil določila pogodbe ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, je Občina Sežana upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje, in sicer v 30-ih dneh od prejema poziva za vračilo.
VI. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2019-13
Sežana, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost