Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3756. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran, stran 10890.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 19. decembra 2019.
Št. 422-0108/2019
Piran, dne 24. decembra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet na 12. redni seji dne 19. decembra 2019 sprejel naslednji
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Občini Piran se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih in pod pogoji, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen 
(1) Nadomestilo se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.
(2) Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbeno inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(4) Kot nezazidana stavbna zemljišča so določene tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta iz prejšnjega odstavka tega člena, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
(5) Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje tudi izven poselitvenih območij, če gre za stavbno zemljišče ali nelegalno gradnjo ali objekt daljšega obstoja, tudi če se objekt daljšega obstoja ali nelegalna gradnja ne nahajata na območju stavbnih zemljišč. Nadomestilo se plačuje tudi za nelegalno zgrajene objekte. V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila ne vpliva na njeno legalizacijo. Obveznost plačevanja nadomestila za zazidano stavbno zemljišče preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, če so izpolnjeni pogoji po tem odloku.
(6) Če se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za zazidano stavbno zemljišče nadaljuje.
3. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaž za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi zunanje površine zemljišč, namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, delavnice na prostem, parkirišča pri poslovnih objektih in parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice, trgovine na prostem, kioski, gostinski vrtovi, sejmišča, kampi, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča ter vse odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, in se jih točkuje po vrsti rabe oziroma namembnosti, kot to določa odlok. Sem ne spadajo objekti, ki imajo značaj mestne opreme.
(4) Zunanje poslovne površine iz prejšnjega odstavka se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča, če izpolnjujejo pogoje za zazidana stavbna zemljišča iz drugega odstavka 2. člena. Če pa gre za nezazidana stavbna zemljišča, se slednja točkujejo kot taka.
(5) Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist.
(6) Objekti gospodarske javne infrastrukture so objekti in omrežja, ki so neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja, energetike, prometa in zvez, ter drugi objekti, če je tako določeno z zakonom ali z občinskim odlokom.
(7) Objekti gospodarske javne infrastrukture so tudi komunalni objekti, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, garaže, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno, če so v lasti države ali občine ali izvajalcev gospodarskih javnih služb.
II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA 
4. člen 
(1) Območja stavbnih zemljišč, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč. Ti kriteriji so:
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu,
– izkoriščenost območja,
– degradacija urbanega območja,
– strategija razvoja posamezníh območij ter
– naravnih značilnostih in lastnosti prostora.
(2) Območja iz prvega odstavka so prikazana na Pregledni karti območij stavbnih zemljišč:
I. območje:
Stavbna zemljišča v gospodarsko pomembnejših središčih z razvito prometno, turistično in gospodarsko infrastrukturo v obalnem pasu od Bernardina, Portoroža in Lucije.
II. območje:
Stavbna zemljišča v gospodarsko pomembnejših lokalnih središčih z razvito prometno, turistično in gospodarsko infrastrukturo v obalnem pasu od Strunjana, Pacuga, Fiese ter dela Seče.
III. območje:
Stavbna zemljišča v gospodarsko pomembnejših središčih z razvito prometno, turistično in gospodarsko infrastrukturo v priobalnem pasu od Pirana, Bernardina, Portoroža, Valete in Lucije.
IV. območje:
Priobalni pas Strunjana, Fiese, Pacuga ter območje Seče in Parecaga.
V. območje:
Stavbna zemljišča v manjših lokalnih naselij ob komunikacijskih in infrastrukturnih koridorjih: Sečovlje.
VI. območje:
Stavbna zemljišča v lokalnih središčih, območja s srednje razvito prometno in gospodarsko infrastrukturo: Dragonja, Sv. Peter, Nova vas nad Dragonjo, Padna.
VII. območje:
Druga stavbna zemljišča na območju Občine Piran, ki so opremljena z vodovodnim, električnim in cestnim omrežjem in niso uvrščena v območje od I. do VI. ali v območje VIII ali IX.
VIII. območje:
Historično mestno jedro Pirana.
IX. območje:
Območja proizvodnih dejavnosti.
5. člen 
(1) Podrobnejše meje območij iz prejšnjega člena so razvidne iz grafičnih kart – katastrskih načrtov v merilu 1:25.000 in so sestavni del tega odloka.
(2) Grafični prikazi območij po prvem odstavku tega člena so na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za nadomestilo.
III. DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
6. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost ter smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka ter
4. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
7. člen 
(1) Stavbe, objekti ali deli stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov ter stavbna zemljišča na območjih iz 4. člena odloka se glede na namembnost razvrstijo v naslednje skupine:
a) Stavbna zemljišča stanovanjskih in nestanovanjskih stavb:
i. Stavbna zemljišča stanovanjskih stavb, objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo enostanovanjska stavba, večstanovanjska stavba,
ii. Stavbna zemljišča nestanovanjskih stavb, objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo nestanovanjske kmetijske stavbe, ter vsi pomožni prostori, ki so vidni iz prostorskih podatkov in za katere ni nujno, da so zidani, klet, shrambe, drvarnice, nadstreški, terase, individualni bazeni, individualna igrišča ipd.);
b) Stavbna zemljišča industrijskih stavb, objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov in skladišč, med katere štejemo industrijske stavbe, rezervoarje, silose in skladiščne stavbe;
c) Stavbna zemljišča stavb in objektov za trgovino na debelo in drobno ali deli stavb in objektov ter njihovi pripadajoči deli, med katere štejemo trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti ipd.;
č) Stavbna zemljišča turistično-gostinskih stavb in objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, gostilne restavracije, točilnice in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
d) Stavbna zemljišča poslovnih stavb in objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo stavbe javne uprave, stavbe bank, pošt, zavarovalnic, druge poslovne stavbe, konferenčne in kongresne stavbe;
e) Stavbna zemljišča javnih stavb in objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeje, arhive, knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine;
f) Stavbna zemljišča športno-rekreacijskih stavb, objektov ali delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere štejemo stavbe za šport, večnamenske dvorane, pretežno namenjene za razvedrilo in športna igrišča na prostem.
(2) Glede na lego in namembnost se stavbe oziroma objekti ali deli stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov ter stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
NAMEMBNOST 
OBMOČJA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
a) Stanovanjske in nestanovanjske stavbe:
40
35
30
25
20
15
10
35
35
b) Industrijske stavbe in skladišča:
1000
480
450
430
200
160
150
250
220
c) Stavbe za trgovino na debelo in drobno:
250
240
200
30
25
15
15
15
220
č) Turistično gostinske stavbe:
275
260
225
215
200
190
150
250
220
d) Poslovne stavbe:
170
150
130
80
40
40
40
40
220
e) Javne stavbe:
170
150
130
80
40
40
40
40
220
f) Športno-rekreacijske stavbe in objekti:
100
75
50
25
25
25
25
25
25
(3) Pri razvrščanju objektov glede na namembnost se smiselno uporabljajo Tehnične smernice Ministrstva za okolje in prostor za razvrščanje objektov in Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) oziroma predpis, ki tako uredbo nadomešča.
8. člen 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in kolektivne rabe in možnost priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Opremljenost s komunalno infrastrukturo
Število točk
1. Opremljenost s cestami oziroma ulicami (dejavnost)
a
b
c
č
d, e
f
a) makadamska utrditev cestišča
10
7
4
12
7
4
b) asfaltirana utrditev cestišča ali tlakovana ulica
15
10
7
17
10
7
c) asfaltirana utrditev cestišča z vsaj enim hodnikom za pešce
20
12
10
22
12
10
d) sodobno urejene prometnice z robniki, obojestranskim hodnikom za pešce, zelenimi ločitvenimi pasovi oziroma drevoredi ali kolesarsko stezo
25
15
12
27
15
12
e) območje umirjenega prometa in omejene hitrosti
30
17
15
30
17
15
2. Opremljenost z javno razsvetljavo
a) javna razsvetljava v kabelski izvedbi (v oddaljenosti do 60 m)
22
15
10
24
15
10
b) javna razsvetljava v prostozračni izvedbi (v oddaljenosti do 60 m)
15
10
7
17
10
7
3. Opremljenost s parkirišči
a) posebej urejena parkirišča in parkirne hiše (v radiuoddaljenosti do 200 m)
22
15
7
24
15
7
b) parkiranje ob vozišču (v radiu oddaljenosti do 200 m)
10
7
5
12
7
5
4. Opremljenost z zelenimi površinami
a) urejene zelenice z nasadi in grmičevjem (v radiu ali pasu oddaljenosti do 200 m)
10
7
3
12
7
3
5. Opremljenost z rekreacijskimi površinami
a) urejeni športno-rekreacijski objekti v neposredni bližini (v radiu ali pasu oddaljenosti do 300 m)
15
10
5
17
10
5
b) urejeni športno-rekreacijski objekti (v radiu ali pasu oddaljenosti do 700 m)
10
7
3
12
7
3
6. Opremljenost z javnim potniškim prometom
a) bližina postajališča za mestni promet (v radiu ali pasu oddaljenosti do 300 m)
22
15
7
24
15
7
b) bližina postajališča za primestni ali medkrajevni promet (v radiu ali pasu oddaljenosti do 300 m)
10
7
5
12
7
5
7. Opremljenost s fekalno kanalizacijo
a) ločen sistem fekalne kanalizacije
22
15
10
24
15
10
b) mešan sistem fekalne kanalizacije
10
7
5
12
7
5
8. Opremljenost z meteorno kanalizacijo
a) ločen sistem meteorne kanalizacije
22
15
10
24
15
10
b) mešan sistem meteorne kanalizacije
10
7
5
12
7
5
9. Opremljenost z vodovodom
20
12
7
22
12
7
10. Opremljenost s hidrantno mrežo
a) v območju naselij, v radiju ali pasu oddaljenosti do 200 m in se točkuje stavbe v skupinah iz 7. člena odloka z naslednjim številom točk
20
12
7
2
12
7
b) izven naselij, v radiju ali pasu oddaljenosti do 100 m in se točkuje stavbe v skupinah iz 7. člena odloka z naslednjim številom točk
10
7
5
12
7
5
11. Opremljenost z elektriko
a) elektroenergetsko omrežje v kabelski izvedbi
22
15
10
24
15
10
b) elektroenergetsko omrežje v prostozračni izvedbi
15
10
7
17
10
7
12. Opremljenost s telefonskim omrežjem
a) telefonsko omrežje v kabelski izvedbi
22
15
10
24
15
10
b) telefonsko omrežje v prostozračni izvedbi
15
10
7
17
10
7
13. Opremljenost s kabelskim omrežjem
a) kabelsko omrežje v kabelski izvedbi
15
10
7
17
10
7
b) kabelsko omrežje v prostozračni izvedbi
7
5
3
9
5
2
14. Opremljenost s toplovodnim omrežjem
25
20
15
27
20
15
15. Opremljenost s plinovodom
a) dimenzioniranim za kuhanje
12
10
5
14
10
5
b) dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje
20
15
10
22
15
10
(2) Če je stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe ali zemljišča priključena na posamezno komunalno infrastrukturo oziroma je možna izvedba priključka na komunalno infrastrukturo, se šteje, da je taka stanovanjska oziroma poslovna površina stavbe in zemljišča komunalno opremljena.
(3) Možnost priključevanja za objekte, ki še niso priključeni, se presoja po 13. členu tega odloka. V primeru, ko se takšni objekti nahajajo v oddaljenosti, ki so večje, kot to določa 13. člen, se opremljenost s posamezno vrsto infrastrukture, na katero še niso priključeni, ne točkuje. Ko se takšen objekt kasneje priključi na posamezno komunalno infrastrukturo, se v točkovanju obračuna upošteva, kot da je objekt opremljen s posamezno komunalno infrastrukturo. V primerih, ko bi bila priključitev na posamezno vrsto komunalne infrastrukture možna, hišni priključek pa je potrebno zgraditi preko zemljišča, ki je last drugega lastnika in ta ne izda soglasja za izvedbo priključka objekta, se opremljenost prav tako ne točkuje do pridobitve soglasja in izgradnje komunalnega priključka oziroma do izgradnje komunalnega priključka po drugi trasi, če ta obstaja.
(4) Grafični prikazi opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami so izdelani na preglednih kartah v merilu 1:25.000 in so sestavni del tega odloka. Pregledne karte in računalniški prikaz komunalne in druge opremljenosti so na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za nadomestilo.
9. člen 
(1) Če je dejanska raba stavbe ali objekta oziroma dela stavbe ali objekta v nasprotju z rabo, določeno v prostorsko izvedbenem aktu, ali v nasprotju z rabo, opredeljeno v gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila stavba ali objekt zgrajena, se šteje, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni skladen s predvideno rabo.
(2) Za neskladno rabo objekta iz prvega odstavka tega člena se po posameznih območjih za posamezne stavbe določijo naslednje dodatne točke:
OBMOČJA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
a) Nestanovanjske stavbe in objekti
500
450
450
350
300
250
250
500
500
b) Stanovanjske stavbe in objekti
500
450
450
350
300
250
250
500
500
10. člen 
(1) Urbani obremenitveni vpliv na okolico ter degradacija urbanega prostora se določajo s sledečim številom točk:
Oddaljenost centroida stavbe od cestnega telesa ali daljnovoda
do 70 m
od 70 do 100 m
nad 100 m
a) Avtocesta
–30
–15
0
b) Glavna cesta I. reda
–20
–12
0
c) Glavna cesta II. reda
–15
–7
0
d) Vpliv daljnovodov od 20 KV dalje
–10
0
0
Oddaljenost od centroida stavbe
do 100 m
od 100 do 300 m
nad 300 m
e) Vpliv turističnih in gostinskih objektov ter študentskih domov
–25
–15
0
Oddaljenost centroida stavbe od meje območja
Do 100 m
Od 100 m do 300 m
Nad 300 m
f) Vpliv območja letališča, deponije odpadkov ali čistilne naprave
–25
–15
0
(2) Urbani obremenitveni vpliv na okolico ter degradacija urbanega prostora se določa in upošteva samo za stanovanjske objekte. V primeru da je stavbno zemljišče na meji med conama, se takšno stavbno zemljišče uvršča v cono, ki je ugodnejša za zavezanca.
(3) Grafični prikaz con je izdelan na pregledni karti v merilu 1:25.000 in je sestavni del tega odloka. Pregledna karta in računalniški prikaz con sta na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za nadomestilo.
11. člen 
(1) Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča od centroida stavbe in se točkuje z naslednjimi dodatnimi točkami:
Skupina
Prebivalcev/ha
FAKTOR 
IZKORIŠČENOSTI 
ZEMLJIŠČA (FIZ)
OBMOČJA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
1
do 70
0,2
150
125
100
50
25
20
10
140
150
2
70–200
0,4
100
75
50
25
18
15
7
95
100
3
200–250
0,6
50
40
25
18
13
10
5
40
50
4
nad 250
0,8
25
15
13
10
8
5
3
20
25
5
Nestanovanjski 
objekti in 
območja
nad 1,0
250
225
200
175
150
125
100
250
75
1. skupina: pretežno enodružinska stanovanjska gradnja(prostostoječe in strnjene vrstne hiše različne etažnosti)
(gostota prebivalstva) 
do 70 preb./ha
(FIZ) 0,2
2. skupina: strnjeni nizi vrstnih hiš kompaktne strnjene zidave stanovanjskih hiš, blokovna zazidava nižjih gabaritov (P+M+2, P+M+3 oziroma etažnosti od 4 do 5 etaž)
70–200 preb./ha
0,4
3. skupina: pretežno blokovna zazidava gabaritov P+M+4 do 6 etaž ter posamični objekti višjih gabaritov, ki so v manjšini 
200–250 preb./ha
0,6
4. skupina: pretežno objekti P+M+5 do 7 etaž in višji
nad 250 preb./ha
0,8
5. skupina: nestanovanjski objekti in območja
nad 1,0
(2) Grafični prikaz območij faktorja izkoriščenosti zemljišča je izdelan na pregledni karti v merilu 1:25.000 in je sestavni del tega odloka.
(3) Pregledna karta in računalniški prikaz območij faktorja izkoriščenosti zemljišča sta na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za nadomestilo.
12. člen 
(1) Pri stavbnem zemljišču nestanovanjskih stavb in objektov se za uporabo stavbnega zemljišča vključena v I., II., III., IV. in VIII. območje iz drugega odstavka četrtega člena tega odloka upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča.
(2) Za izjemno ugodne lokacije štejejo:
A. Obalni pas od Pirana, Bernardina, Portoroža in Lucije – območje I,
B. Obalni pas od Pirana, Fiese do Strunjana ter obalni pas Seče – območje II,
C. Priobalni pas od Pirana, Bernardina, Portoroža in Lucije – območje III,
D. Priobalni pas od Pirana, Fiese do Strunjana ter priobalni pas Seče in Parecaga – območje IV,
E. Obalni objekti v starem mestnem jedru, ki so frontno obrnjeni k morju.
(3) Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno ugodnih lokacijah se obračunajo za I., II., III., IV. in VIII. območje za vrste stavb iz skupin, in sicer:
OBMOČJA IZJEMNE UGODNOSTI
VRSTA DEJAVNOSTI
A
B
C
D
E
1. Skupina b. iz 7. člena
250
200
175
150
250
2. Skupina c. iz 7. člena
250
200
175
100
200
3. Skupina č. iz 7. člena
500
200
200
100
300
4. Skupina d. iz 7. člena
75
50
35
20
150
5. Skupina f. iz 7. člena
60
40
20
10
150
(4) Grafični prikaz območij izjemne ugodnosti lokacije je izdelan na pregledni karti v merilu 1:25.000 in je sestavni del tega odloka.
(5) Pregledna karta in računalniški prikaz območij izjemne ugodnosti lokacije sta na vpogled pri občinskem upravnem organu, pristojnem za nadomestilo.
13. člen 
(1) Glede na razvojno stopnjo stavbnega zemljišča se za nezazidana stavbna zemljišča, določena v tretjem členu tega odloka, določi naslednje število točk:
RAZVOJNA STOPNJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
OBMOČJA
a) Zemljiške parcele namenjene gradnji stavb ter druga poselitvena območja, določena v prostorsko ureditvenih pogojih – PUP ali občinskem prostorskem načrtu – OPN 
60
48
36
30
24
18
12
60
60
b) Parcele namenjene gradnji na podlagi prostorskega načrta (Zazidalni načrt – ZN, Ureditveni načrt – UN, Lokacijski načrt – LN), Občinskega lokacijskega načrta – OLN ali Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN
120
90
78
60
48
30
18
120
120
c) Komunalno opremljeno zemljišče
300
270
240
210
120
90
60
300
300
(2) Občina Piran s prostorskimi akti določa, katere objekte ter omrežja komunalne infrastrukture je treba oziroma možno zgraditi na posameznih ureditvenih območjih. Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe.
(3) Šteje se, da je zagotovljeno priključevanje na komunalno omrežje ter njihova raba, kadar je podana možnost priključitve, in sicer:
– na kanalizacijsko omrežje v razdalji do 70 m od roba parcele,
– na vodovodno omrežje v razdalji do 90 m od roba parcele,
– na električno omrežje v razdalji do 100 m od roba parcele,
do parcelne meje gradbene parcele ali stavbnega zemljišča, na katerem stoji ali je predvidena gradnja objekta.
(4) Za izpolnitev pogoja priključevanja morajo biti izpolnjeni vsi trije podani pogoji iz tretjega odstavka tega člena.
(5) V primeru nejasnosti o možnostih priključitve na komunalno omrežje upravljalci komunalne infrastrukture s projektnimi pogoji določajo možnost priključitve na komunalno omrežje.
(6) Odstranjevanje odpadkov je zagotovljeno za celotno območje občine.
(7) Šteje se, da ima parcela dostop na javno cesto, če je v prostoru možno zagotoviti dostop med stavbnim zemljiščem in javno cesto, ne glede na lastništvo parcel, ki ležijo med stavbnim zemljiščem in javno cesto.
(8) Vse, dokler pristojni organ ne pridobi podatkov o možni priključitvi na komunalno infrastrukturo, se v izračun odmere prevzame nižja razvojna stopnja stavbnega zemljišča.
IV. ZAVEZANCI ZA PLAČILO 
14. člen 
(1) Zavezanci za plačilo nadomestila so lastniki zemljišč, stavbe ali dela stavbe in objekta oziroma pogodbeno zavezani uporabniki.
(2) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne. Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila upošteva dosedanja dejavnost oziroma uporaba.
V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen 
(1) Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenim z zakonom.
(2) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas v naslednjih primerih:
– za dobo pet let na zahtevo občana, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona. Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za dozidavo ali nadzidavo objekta le za del dozidanega ali nadzidanega objekta;
– za dobo enega leta če zavezanec prejema denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu. Zavezanec je lahko oproščen plačila le dvakrat zapored. Za ponovno oprostitev lahko zaprosi šele po preteku treh let od datuma prenehanja zadnje oprostitve;
– za dobo enega leta zaradi elementarnih in drugih nezgod z možnostjo podaljšanja še za eno leto.
(3) O oprostitvi letnega plačila nadomestila na podlagi zahtevka zavezanca v primerih iz drugega odstavka tega člena odloča občinska uprava z odločbo.
VI. VIŠINA NADOMESTILA 
16. člen 
(1) Mesečna višina nadomestila po merilih iz 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka se določi ločeno za zazidano ter nezazidano stavbno zemljišče, pri čemer se uporabljajo naslednje oznake:
– Onusz(NSTZ)... Odmera za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča,
– Onusz(ZSTZ)... Odmera za nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča,
– VT(ZSTZ)... Višina točke za zazidano stavbno zemljišče,
– VT(NZST)... Višina točke za nezazidano stavbno zemljišče,
– Št.To... Število točk, ki se seštejejo iz tabel 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena,
– Po(NSTZ)... Površina nezazidanega stavbnega zemljišča,
– Po(Ob)... Površina stanovanjskega ali poslovnega objekta,
– Po(GrPa)... Površina gradbene parcele.
(2) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče Onusz(ZSTZ) se določi tako, da se skupno število (Št.To) točk iz, 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka pomnoži z vrednostjo točke za zazidano stavbno zemljišče (VT(ZSTZ)) ter površino stanovanjskega ali poslovnega objekta (Po(Ob)). Mesečni izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se določi po naslednji enačbi:
Onusz(ZSTZ) = Št.To x VT(ZSTZ) x Po(Ob). 
(3) Za stavbe, ki vsebujejo objekte ali dele objektov in stavb iz različnih klasifikacijskih skupin iz 7. člena tega odloka, se za vsak objekt ali del objekta in stavbe posebej določa število točk za odmero nadomestila.
(4) Mesečna višina nadomestila nezazidanega stavbnega zemljišče se določi tako, da se število točk (Št.To) iz 13. člena pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča (Po(NSTZ)) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče (VT(NZST)) po enačbi;
Onusz(NSTZ) = Št.To. x Po(NZST) x VT(NZST). 
(5) Površino nezazidanega stavbnega zemljišča, na katerem ni objekta ter je skladno z prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja, se določa v skladu s sprejetimi izvedbenimi akti. Ugotovitev o možnosti oziroma nemožnosti gradnje izvede pristojni občinski organ za urejanje prostora. V sledečem postopku za formiranje gradbene parcele, na kateri je možna gradnja, se lahko zemljiške parcele združujejo ali razdružujejo, pri čemer lastniška razdrobljenost parcel ni omejujoči element pri postopku ugotovitve o možnosti gradnje na nezazidanem stavbnem zemljišču.
(6) Na kompleksnejših ter zaokroženih zaprtih območjih, znotraj katerega so stavbna zemljišča več zavezancev ali več različnih tipov objektov, klasificiranih v skupine iz 7. člena tega odloka, se odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče izvaja za posamezno zemljišče. Če gradbena parcela še ni določena, se za posamezno stavbo določa površina gradbene parcele s površino stavbišča, pomnoženega s faktorjem 1,5. Če tako preostalega zemljišča ni možno razvrstiti v posamezno skupino iz 2. ter 7. člena tega odloka, se taka zemljišča obravnavajo kot nezazidana stavbna zemljišča.
17. člen 
(1) V letu 2020 znaša mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Piran za zazidano stavbno zemljišče v višini 0,0003533 EUR/m2 ter za nezazidano stavbno zemljišče, na katerem ni objekta ter je skladno s prostorskimi izvedbenimi akti na njem možna gradnja, v višini 0,0005542 EUR/m2.
(2) Vrednost točke se s prvim januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, če je indeks večji od ena. Ugotovitveni sklep župana se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen 
(1) Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
(2) Občinski upravni organ, pristojen za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z nadomestilom, je dolžan zbirati in preverjati podatke iz prejšnjega odstavka. V primeru neskladnosti podatkov občinski organ izvede ugotovitveni postopek, skladno s predpisi o evidentiranju nepremičnin.
(3) Zavezanec za nadomestilo je dolžan v roku 15 dni od nastale spremembe obvestiti pristojni občinski organ za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z nadomestilom glede novonastale spremembe, ki vpliva na odmero nadomestila. Če zavezanec ne javi spremembe, občinski upravni organ uporabi razpoložljive podatke iz javnih evidenc.
19. člen 
(1) Nadomestilo odmeri Finančna uprava RS zavezancu na osnovi tega odloka po podatkih, ki jih Občina Piran posreduje pristojnemu finančnemu uradu.
(2) Postopek za odmero in izterjavo nadomestila se izvaja po določbah zakona, ki ureja davčni postopek.
VII. KAZENSKA DOLOČBA 
20. člen 
(1) Če zavezanec v prijavi izkaže neresnične podatke ali noče podati podatkov oziroma ovira pridobivanje le-teh, se kaznuje z globo, ki znaša:
– za posameznika 400 evrov,
– za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost 4000 evrov,
– za pravno osebo 8000 evrov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo pa 12.000 evrov,
– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti 800 evrov.
21. člen 
Kontrolo nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 1/09 in 8/10, Uradni list RS, št. 10/12 in 105/15), uporablja pa se do 31. decembra 2019.
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 422-0108/2019
Piran, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 –ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   D E C R E T O
sull’imposta per l'uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria del 19 dicembre 2019.
N. 422-0108/2019
Pirano, 24 dicembre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto l'articolo 61 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia, nn. 18/84, 33/89, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 24/92 – Sentenza della Corte costituzionale, nn. 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr e 22/14 – Sentenza della Corte costituzionale), l'articolo 55 della Legge sull'attuazione dei bilanci di previsionedella Repubblica di Slovenia per gli anni 2018 e 2019 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 e 19/19), gli articoli 218 e da 218 a) fino a 218 d) della Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 102/04 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/05 – errata corrige, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della Corte costituzionale, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della Corte costituzionale, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ e 66/17 – Sentenza della Corte costituzionale) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18) il Consiglio comunale nella 12ª seduta ordinaria del 19 dicembre 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
sull’imposta per l'uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Nel Comune di Pirano, per l'uso del terreno edificabile nelle zone e alle condizioni stabilite dal presente Decreto, vige l'obbligo di pagamento dell’imposta per l’uso del terreno edificabile (in seguito: imposta).
Art. 2 
(1) L’imposta è pagata per l'utilizzo di aree fabbricabili edificate e non edificate.
(2) Si considerano aree fabbricabili edificate, i terreni suddivisi in lotti, sui quali sono costruiti edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e i terreni sui quali ha avuto inizio, in base a un permesso di costruire esecutivo, la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non sono parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica. Nel caso in cui per un edificio non sia stato ancora delimitato il lotto edificabile, si considera terreno edificabile edificato, (fino a delimitazione effettuata) la parte della superficie della particella catastale sulla quale insiste l’edificio (fundus) moltiplicato per il coefficiente 1,5; mentre la superficie rimanente di detta particella catastale è ritenuta terreno edificabile non edificato.
(3) Sono definiti terreni edificabili non edificati i terreni sui quali lo strumento urbanistico attuativo prevede la costruzione di edifici residenziali e commerciali non destinati alle necessità della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione e sui quali è ammessa la costruzione di edifici e strutture di ingegneria civile che non siano edifici dell’infrastruttura pubblica economica e che non siano destinati a soddisfare le necessità della sanità, dell’assistenza sociale e dell’infanzia, della scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica amministrazione.
(4) Sono definiti terreni edificabili non edificati le particelle catastali per le quali lo strumento urbanistico attuativo stabilisce che è ammessa la costruzione di un determinato tipo di fabbricato di cui al precedente comma del presente articolo, a condizione che siano garantiti l’approvvigionamento di acqua potabile e energetico, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e l’accesso alla strada pubblica.
(5) L' imposta per il terreno edificato è dovuta anche al di fuori delle aree di insediamento, nel caso di terreni edificabili o di costruzioni abusive oppure costruzioni edificate da tempo, anche se l'edificio costruito da tempo o la costruzione abusiva non si trovano nell'area di terreni edificabili. L'imposta è pagata anche per le strutture costruite abusivamente. In caso di costruzioni abusive, il pagamento dell'imposta non influisce sulla regolarizzazione dell'edificio stesso. L'obbligo di pagamento dell'imposta per il terreno edificabile cessa allorquando l'edificio o parte dell'edificio, costruiti in assenza di permesso di costruire, vengano rimossi ed è ripristinato lo stato originario, e quando l'investitore o il proprietario del terreno su cui si trovava tale edificio o parte dell'edificio, comunica tale fatto al Comune, mentre nel contempo viene introdotto l'obbligo di pagamento dell'imposta dovuta per terreni edificabili non edificati, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Decreto.
(6) Se per un edificio o una parte di edificio costruiti senza il permesso di costruire viene ottenuto il relativo permesso o la costruzione viene regolarizzata, tale edificio non è considerato di nuova costruzione e, pertanto, si prosegue con il relativo pagamento dell'imposta per il terreno edificabile edificato.
Art. 3 
(1) L'imposta per l'uso di terreni edificabili edificati è commisurata in base alla superficie utilizzata a scopi abitativi o commerciali.
(2) La superficie utilizzata a scopi abitativi è la superficie utile calpestabile relativamente a stanze, anticamere, corridoi, cucine, bagni, rimesse e altri spazi chiusi dell'abitazione e dell'autorimessa.
(3) La superficie utilizzata a uso commerciale è la superficie utile calpestabile dell'esercizio commerciale compresi tutti gli altri locali collegati funzionalmente con l’esercizio stesso. Sono ritenute superfici adibite a uso commerciale anche tutte le superfici esterne destinate all’attività commerciale come ad esempio: i depositi e le officine all’aperto, i parcheggi presso i locali commerciali e i parcheggi a pagamento o in locazione, i mercati, i chioschi, i giardini dei ristoranti, le aree fieristiche, i campi da tennis, le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, tutte le superfici all’aperto, adibite allo sport e alla ricreazione dove si svolgono attività a scopo di lucro, e alle quali si attribuisce un punteggio in funzione della tipologia di utilizzo o di destinazione d’uso, come stabilito dal Decreto. Non rientrano in questa categoria gli impianti che hanno carattere di arredo urbano.
(4) I locali commerciali esterni di cui al comma precedente sono classificati in base ai criteri per i terreni edificabili edificati, nella misura in cui soddisfano le condizioni per i terreni edificabili edificati di cui all'articolo 2, secondo comma. Tuttavia, nel caso di terreni edificabili non edificati, gli stessi vengono classificati come tali.
(5) È ritenuto impianto dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica quell’impianto di ingegneria civile che concorre a formare la rete che serve a un determinato tipo di servizio pubblico economico di rilevanza nazionale o locale oppure che crea una rete di infrastrutture di pubblica utilità.
(6) Gli impianti delle infrastrutture pubbliche di rilevanza economica sono le strutture e le reti destinate direttamente alla fornitura di servizi pubblici di rilevanza economica in materia di gestione dell’economia delle acque e dei servizi pubblici comunali, protezione ambientale, energia, trasporti e comunicazioni e altre strutture, se così previsto dalla legge o dal decreto comunale.
(7) Fanno parte dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica anche le vie cittadine, i mercati, i campi da gioco, i parcheggi, i cimiteri, i parchi, le aree del verde pubblico, le superfici ricreative e le altre superfici pubbliche la cui fruizione è destinata a tutti i cittadini alle stesse condizioni, in quanto proprietà dello Stato o del Comune oppure degli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza economica.
II AREE ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 
Art. 4 
(1) Le aree fabbricabili in cui si paga l’imposta sono definite secondo i criteri che tengono conto dell’ubicazione e di altri vantaggi dei singoli terreni, come segue:
– la concentrazione delle funzioni pubbliche e delle attività commerciali,
– la disponibilità di trasporti pubblici,
– la dotazione di opere di urbanizzazione,
– la destinazione d’uso prevista dal piano urbanistico,
– lo sfruttamento della zona,
– il degrado della zona urbana,
– la strategia di sviluppo delle singole zone e
– le caratteristiche naturali e le proprietà del terreno.
(2) Le aree di cui al primo comma del presente articolo sono presentate nella Rappresentazione grafica delle aree fabbricabili:
I Area:
Terreni edificabili in centri urbani importanti dal punto di vista economico, dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica, sviluppate nella fascia del lungomare di Bernardino, Portorose e Lucia.
II Area:
Terreni edificabili in centri locali importanti dal punto di vista economico, dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica, sviluppate nella fascia del lungomare di Strugnano, Pazzugo, Fiesso e parte di Sezza.
III Area:
Terreni edificabili in centri urbani importanti dal punto di vista economico dotati di infrastrutture viarie, turistiche e di rilevanza economica sviluppate nella fascia limitrofa al lungomare di Pirano, Bernardino, Portorose, Valletta e Lucia.
IV Area:
La fascia limitrofa al lungomare di Strugnano, Fiesso, Pazzugo e l'area di Sezza e Parezzago.
V Area:
Terreni edificabili in località minori lungo i corridoi della viabilità e delle infrastrutture: Sicciole.
VI Area:
Terreni edificabili in centri locali, zone dotate di infrastrutture viarie e di rilevanza economica mediamente sviluppate: Dragogna, Sv. Peter, Nova vas nad Dragonjo, Padna.
VII Area:
Altri terreni edificabili nel territorio del Comune di Pirano, che sono dotati di reti di approvvigionamento idrico, di energia elettrica e stradali e non sono classificati nelle aree dalla I alla VI oppure VIII o IX.
VIII area:
Il centro storico di Pirano.
IX area:
Aree di attività produttive.
Art. 5 
(1) I confini più dettagliati delle aree di cui all'articolo precedente sono evidenti dalla cartografia – mappe catastali in scala 1: 25.000 che sono parte integrante del presente Decreto.
(2) Le rappresentazioni grafiche delle aree di cui al primo comma del presente articolo sono a disposizione presso l’organo amministrativo comunale competente per la determinazione dell’imposta.
III DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI IMPOSTA 
Art. 6 
Per determinare l'ammontare dell'imposta si applicano i seguenti parametri, concernenti:
1. la dotazione delle opere di urbanizzazione dell’area interessata con la possibilità di allacciamento alle stesse,
2. l’ubicazione e la destinazione d’uso nonché l’utilizzo razionale del terreno edificabile,
3. le opportunità di reddito particolarmente vantaggiose e
4. i criteri per l’esenzione dal pagamento dell’imposta per l’uso del terreno edificabile.
Art. 7 
(1) Gli edifici, le strutture o parti di edifici e di strutture e le loro parti pertinenti e terreni edificabili nelle aree di cui all'articolo 4 del Decreto, sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nei seguenti gruppi:
a) Terreni edificabili per edifici a uso residenziale e non residenziale:
i. Terreni edificabili per edifici a uso residenziale, strutture o parti di edifici e strutture e le loro pertinenze, tra di cui edifici unifamiliari e edifici plurifamiliari.
ii. Terreni edificabili per edifici a uso non residenziale, strutture o parti di edifici e strutture e le rispettive pertinenze, compresi edifici agricoli a uso non residenziale, e tutti gli spazi accessori che sono visibili dai dati territoriali e che non devono necessariamente essere in muratura, cantine e/o scantinati, rimesse, ripostigli per legna, tettoie, terrazze, piscine individuali, campi da gioco individuali, ecc.).
b) Terreni edificabili per edifici industriali, strutture o parti di edifici e di strutture e le rispettive pertinenze e magazzini, compresi edifici industriali, serbatoi d'acqua, silos e edificidi stoccaggio;
c) Terreni edificabili per edifici e strutture per il commercio all'ingrosso e al dettaglio o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici commerciali, edifici per attività di servizi, ecc.
č) Terreni edificabili per edifici e strutture turistiche/ricettive o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi alberghi e edifici affini, utilizzati per soggiorno a breve termine, ristoranti, trattorie, pub e/o mescite e altri edifici ricettivi, utilizzati per soggiorno a breve termine.
d) Terreni edificabili per edifici e strutture commerciali o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici della pubblica amministrazione, edifici di istituti bancari, uffici postali, edifici di compagnie assicurative, altri edifici commerciali, edifici per conferenze e congressi.
e) Terreni edificabili per edifici pubblici e strutture o parti di edifici e strutture e rispettive pertinenze, compresi edifici per cultura e spettacolo, musei, archivi, biblioteche, edifici per la ricerca scientifica e attività didattica, edifici residenziali per gruppi sociali particolari.
f) Terreni edificabili per edifici sportivi e ricreativi, strutture o parti di edifici e strutture e le rispettive parti pertinenti, compresi edifici sportivi, sale polivalenti, prevalentemente destinati ad uso ricreativo e campi sportivi all'aperto.
(2) A seconda dell’ubicazione e della destinazione d'uso, agli edifici o parti di edifici e strutture e alle rispettive pertinenze e ai terreni edificabili viene assegnato il seguente punteggio:
DESTINAZIONE D'USO
AREE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
a) Edifici a uso residenziale enon residenziale:
40
35
30
25
20
15
10
35
35
b) Edifici industriali e magazzini: 
1000
480
450
430
200
160
150
250
220
c) Edifici per il commercio all’ingrossoe al dettaglio:
250
240
200
30
25
15
15
15
220
č) Edifici turistici – ricettivi:
275
260
225
215
200
190
150
250
220
d) Edifici di rilevanza commerciale aziendali – direzionali
170
150
130
80
40
40
40
40
220
e) Edifici pubblici: 
170
150
130
80
40
40
40
40
220
f) Edifici e impianti sportivi ricreativi: 
100
75
50
25
25
25
25
25
25
(3) Si applicano, mutatis mutandis, le linee guida tecniche del Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale per la classificazione degli impianti e il Regolamento sulla classificazione degli impianti (Gazz. Uff. RS, n. 37/18) o la normativa che sostituisce tale regolamento.
Art. 8 
(1) I terreni edificabili dotati di opere di urbanizzazione – infrastrutture ad uso individuale e collettivo e in presenza di possibilità di allacciamento alle stesse, sono valutati in base ai seguenti parametri di riferimento:
Dotazione di opere di urbanizzazione:
Punteggio
1. Viabilità
a
b
c
č
d, e
f (attività)
a) massicciata stradale costituita da pietrisco con legante ad acqua
10
7
4
12
7
4
b) strada asfaltata o pavimentata
15
10
7
17
10
7
c) strada asfaltata con almeno un marciapiede da un lato
20
12
10
22
12
10
d) opere di viabilità moderna, con strade munite di cordoli, marciapiedi su entrambi i lati, spartitraffico allestiti a verde ovvero viali alberati o piste ciclabili 
25
15
12
27
15
12
e) zone a traffico stazionario e velocità limitata
30
17
15
30
17
15
2. Illuminazione pubblica
a) illuminazione pubblica realizzata con posa di cavi (distanza dal punto luce fino a 60 m) 
22
15
10
24
15
10
b) illuminazione pubblica realizzata mediante cavi sospesi (distanza dal punto luce fino a 60 m) 
15
10
7
17
10
7
3. Parcheggi e aree di sosta
a) parcheggi appositamente sistemati o autosilo (distanti entro un raggio di 200 m)
22
15
7
24
15
7
b) possibilità di parcheggio lungo il margine della carreggiata (distanza entro un raggio di 200 m)
10
7
5
12
7
5
4. Aree attrezzate a verde pubblico
a) aree verdi arredate ad aiuole e arbusti (distanti entro un raggio o una fascia di 200 m) 
10
7
3
12
7
3
5. Aree attrezzate a zone ricreative
a) impianti sportivi e ricreativi sistemati nelle immediate vicinanze (distanti entro un raggio o una fascia di 300 m)
15
10
5
17
10
5
b) impianti sportivi e ricreativi (distanti entro un raggio o una fascia di 700 m)
10
7
3
12
7
3
6. Servizi di trasporto pubblico
a) prossimità della fermata di linea di trasporto urbano (distanti entro un raggio o una fascia di 300 m)
22
15
7
24
15
7
b) prossimità della fermata di linea suburbana ed extraurbana (distanti entro un raggio o una fascia di 300 m)
10
7
5
12
7
5
7. Rete fognaria di acque nere
a) fognature di acque nere a sistema separato
22
15
10
24
15
10
b) fognature di acque nere a sistema misto
10
7
5
12
7
5
8. Rete fognaria di acque bianche
a) fognature di acque bianche a sistema separato
22
15
10
24
15
10
b) fognature di acque bianche a sistema misto
10
7
5
12
7
5
9. Dotazione infrastrutturale della rete idrica
20
12
7
22
12
7
10. Rete di idranti
a) nella zona residenziale (distanti entro un raggio o una fascia di 200 m dall’idrante), punteggio attribuito agli edifici nei gruppi di cui all'art. 7:
20
12
7
2
12
7
b) nelle zone fuori dai centri abitati (distanti entro un raggio o una fascia di 100 m dall'idrante), punteggio attribuito agli edifici nei gruppi di cui all'art. 7:
10
7
5
12
7
5
11. Rete di distribuzione dell'energia elettrica
a) rete elettro energetica via cavo
22
15
10
24
15
10
b) rete elettro energetica realizzata con posa aerea
15
10
7
17
10
7
12. Rete telefonica
a) rete telefonica via cavo
22
15
10
24
15
10
b) rete telefonica realizzata con posa aerea
15
10
7
17
10
7
13. Reti via cavo
a) reti via cavo realizzate con posa di cavi
15
10
7
17
10
7
b) reti realizzate con posa aerea
7
5
3
9
5
2
14. Rete di riscaldamento ad acqua
25
20
15
27
20
15
15. Rete di distribuzione del gas
a) dimensionata per uso domestico
12
10
5
14
10
5
b) dimensionata per uso domestico e riscaldamento
20
15
10
22
15
10
(2) Se la superficie residenziale o commerciale di un edificio o di un terreno è allacciata a una singola infrastruttura comunale ovvero è possibile eseguire l’allaciamento all’infrastruttura comunale, tale edificio residenziale o commerciale o terreno, si considera dotato di infrastruttura comunale ovvero di opere di urbanizzazione.
(3) Le possibilità di allacciamento, per i fabbricati non ancora allacciati devono essere valutate ai sensi dell’articolo 13 del presente Decreto. Nel caso in cui i fabbricati si trovino a una distanza superiore a quella prevista dall’articolo 13 e l’allacciamento non è stato ancora eseguito, il punteggio per la dotazione di un particolare tipo di infrastruttura, ovvero di opere di urbanizzazione, non è assegnato. Quando un impianto viene successivamente allacciato a una determinata infrastruttura di pubblica utilità, si considera che il fabbricato sia dotato della determinata infrastruttura pubblica. Nei casi in cui l’allacciamento a un particolare tipo di infrastruttura fosse possibile, però la connessione dell’edificio dovrebbe essere realizzata attraverso terreni di proprietà di un altro proprietario e quest’ultimo non dà il consenso per la realizzazione dell’allacciamento, parimenti il punteggio non viene attribuito per le opere di urbanizzazione fino a quando non è ottenuto il consenso e realizzato l’allacciamento o fino alla costruzione di un allacciamento utilizzando un altro tracciato, se esistente e/o fattibile.
(4) La rappresentazione grafica delle opere di urbanizzazione sul terreno edificabile è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. I grafici e la rappresentazione in digitale delle opere di urbanizzazione sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’imposta.
Art. 9 
(1) Se l'uso effettivo di un edificio o di una struttura o parte di un edificio o di una struttura è contrario all'uso specificato nell'atto di pianificazione territoriale o all'uso specificato nel permesso di costruire, sulla base del quale l'edificio o la struttura sono stati costruiti, si deve ritenere che l'edificio o la struttura o parte dell'edificio o della struttura non sono conformi all'uso previsto.
(2) Per l'uso incongruo dell'edificio di cui al primo comma del presente articolo, per i singoli edifici è applicato il seguente punteggio aggiuntivo:
AREE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
a) Edifici e strutture non residenziali
500
450
450
350
300
250
250
500
500
b) Edifici e strutture residenziali 
500
450
450
350
300
250
250
500
500
Art. 10 
(1) L'impatto ambientale urbano e il degrado dello spazio urbano sono determinati in base ai seguenti parametri ovvero dal seguente punteggio:
Distanza del centro geometrico dell'edificio dal corpo stradale o dalla linea elettrica
entro 70 m
da 70 a 100 m
oltre 100 m
a) Autostrada
–30
–15
0
b) Strada principale di I ordine
–20
–12
0
c) Strada principale di II ordine 
–15
–7
0
d) Impatto delle linee elettriche di 20 KV e oltre
–10
0
0
Distanza dal centro geometrico dell'edificio
entro 100 m
da 100 a 300 m
oltre 300 m
e) Impatto di edifici turistici e alberghieri nonché case dello studente
–25
–15
0
Distanza del centro dell'edificio dal confine dell'area
entro 100 m
da 100 m a 300 m
oltre 300 m
f) Impatto ambientale della zona aeroportuale, della discarica di rifiuti e dell'impianto di depurazione 
–25
–15
0
(2) L’impatto urbano e il degrado dello spazio urbano devono essere determinati e presi in considerazione solo per gli edifici residenziali. Nel caso in cui sul terreno edificabile insistano due zone differenti, tale terreno edificabile è classificato nella zona più conveniente per il soggetto passivo.
(3) La rappresentazione grafica delle zone d’impatto ambientale è presentata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. Il prospetto grafico e la rappresentazione in digitale delle zone d’impatto sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’imposta.
Art. 11 
(1) L’utilizzo razionale dei terreni edificabili edificati è valutato con il coefficiente di sfruttamento del terreno e si stabilisce in base ai seguenti parametri aggiuntivi:
Gruppo 
Numero di abitanti per ettaro
COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO (CST)
AREE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
1
fino a 70
0,2
150
125
100
50
25
20
10
140
150
2
70–200
0,4
100
75
50
25
18
15
7
95
100
3
200–250
0,6
50
40
25
18
13
10
5
40
50
4
oltre 250
0,8
25
15
13
10
8
5
3
20
25
5
Edifici e aree non 
residenziali
oltre 1,0
250
225
200
175
150
125
100
250
7
1˚ gruppo: in prevalenza edifici a uso residenziale monofamiliari (case individuali e a schiera a più piani)
(densità della popolazione) fino a 70 abitanti/ettaro
(CST) 
0,2
2˚ gruppo: agglomerati di case a schiera a costruzione compatta di case 
a uso residenziale, con palazzine condominiali basse (P+M+2, P+M+3 ossia 
da 4 a 5 piani)
70–200 abitanti/ettaro
0,4
3˚ gruppo: prevalentemente condomini con altezze P+M+4 fino a 6 piani ed edifici singoli di altezze maggiori, in minoranza 
200–250 abitanti/ettaro
0,6
4˚ gruppo: edifici prevalentemente P+M+5 fino a 7 piani e più alti 
oltre 250 abitanti/ettaro
0,8
5˚ gruppo: aree e edifici a uso non residenziale
oltre 1,0
(2) La rappresentazione grafica delle aree, tenuto conto del coefficiente di sfruttamento del terreno, è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto. I grafici e la rappresentazione in digitale delle aree riguardo al coefficiente di sfruttamento del terreno, sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’imposta.
Art. 12 
(1) Nel caso di terreni edificabili per edifici e strutture a uso non residenziale, nella valutazione dei terreni edificabili di cui alle aree I, II, III, IV e VIII, comma due dell'art. 4 del presente Decreto, si devono considerare le eccezionali opportunità redditizie dovute all'ubicazione particolarmente favorevole del terreno edificabile.
(2) Sono ritenute ubicazioni particolarmente favorevoli:
A. la fascia del lungomare da Pirano, Bernardino, Portorose a Lucia – Area I,
B. la fascia del lungomare da Pirano, Fiesso fino a Strugnano e il lungomare di Sezza – Area II,
C. la fascia limitrofa al lungomare da Pirano, Bernardino, Portorose a Lucia – Area III,
D. la fascia limitrofa al lungomare da Pirano e Fiesso a Strugnano e la fascia limitrofa al lungomare, a Sezza e Parezzago – Area IV,
E. Edifici del centro storico fronte mare.
(3) I punti aggiuntivi per la valutazione dell’imposta in luoghi estremamente favorevoli saranno attribuiti alle aree: I, II, III, IV e VIII per la tipologia degli edifici, come segue:
UBICAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
A
B
C
D
E
1. Gruppo b. di cui all'art. 7
250
200
175
150
250
2. Gruppo c. di cui all'art. 7 
250
200
175
100
200
3. Gruppo č. di cui all'art. 7 
500
200
200
100
300
4. Gruppo d. di cui all'art. 7 
75
50
35
20
150
5. Gruppo f. di cui all'art. 7 
60
40
20
10
150
(4) La rappresentazione grafica delle aree caratterizzate da ubicazioni particolarmente favorevoli è riportata nella mappa in scala 1:25.000 ed è parte integrante del presente Decreto.
(5) Il prospetto grafico e la rappresentazione in digitale delle aree sono disponibili in visione presso l’organo amministrativo comunale competente per il calcolo dell’imposta.
Art. 13 
(1) A seconda della fase di sviluppo del terreno edificabile, il seguente numero di punti sarà attribuito al terreno edificabile non edificato di cui all'articolo 3 del presente Decreto:
LIVELLO DI SVILUPPO DEL TERRENO EDIFICABILE
AREE
a) Particelle catastali destinate alla costruzione di edifici e altri insediamenti definiti nelle Condizioni di Assetto Territoriale – CAT o nel Piano Regolatore Comunale – PRC
60
48
36
30
24
18
12
60
60
b) Particelle di terreni destinati alla costruzione sulla base del piano territoriale (Piano Particolareggiato – PP, Piano di Assetto – PA, Piano di Localizzazione – PL, Piano di Localizzazione Comunale – PLC o Piano regolatore comunale. PRC – o Piano regolatore particolareggiato comunale – PRPC
120
90
78
60
48
30
18
120
120
c) Terreno dotato di opere di urbanizzazione 
300
270
240
210
120
90
60
300
300
(2) Il Comune di Pirano determina, mediante i propri atti territoriali, le strutture e le reti di infrastrutture pubbliche comunali che si devono o si potrebbero costruire nelle singole aree normative. Un appezzamento di terreno edificabile è considerato dotato di opere di urbanizzazione quando l’infrastruttura comunale, che assicura almeno l’approvvigionamento di acqua potabile ed energetico, il trattamento delle acque reflue, lo smaltimento dei rifiuti e l’accesso alla strada pubblica, è costruita e consegnata in gestione all’esecutore dei servizi pubblici locali.
(3) Si ritiene che l’allacciamento ai servizi di pubblica utilità e il loro uso sia garantito, quando è data la possibilità di allacciamento, come segue:
– alla rete fognaria entro una distanza di fino a 70 m dal margine della particella,
– alla rete di approvvigionamento idrico fino a 90 m dal margine della particella,
– alla rete elettrica entro una distanza di 100 m dal margine della particella,
e cioè al confine del lotto o del terreno edificabile, su cui insiste l'edificio o vi è prevista la sua costruzione.
(4) Per soddisfare la condizione riguardo agli allacciamenti, devono essere soddisfatte tutte e tre le condizioni specificate nel terzo comma del presente articolo.
(5) In caso di ambiguità riguardo alle possibilità di allacciamento alle infrastrutture di rete, i gestori delle infrastrutture determinano la possibilità di allacciamento alle infrastrutture in base alle condizioni di progettazione.
(6) Lo smaltimento dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune.
(7) Si considera che un lotto abbia accesso a una strada pubblica se è possibile realizzare un accesso tra il terreno edificabile e la strada pubblica, indipendentemente dalla proprietà dei lotti che si trovano tra il terreno edificabile e la strada pubblica.
(8) Fino a quando l'autorità competente non ottenga informazioni sulla possibilità di connessione all'infrastruttura comunale, nel calcolo dell’imposta si considera un livello di sviluppo dei terreni edificabili inferiore.
IV I SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA 
Art. 14 
(1) I soggetti in obbligo di pagamento dell'imposta sono i proprietari del terreno, dell'edificio o di una parte dell'edificio o della struttura ossia gli utenti contrattualmente obbligati.
(2) L’imposta per l'uso del terreno edificabile deve essere calcolata indipendentemente dal fatto che il terreno edificabile sia in uso o meno. Nel caso di locali liberi/non occupati, nel calcolo dell'imposta è presa in considerazione la precedente attività o uso.
V ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 
Art. 15 
(1) Il pagamento dell'imposta non è dovuto nei casi previsti dalla legge.
(2) I soggetti passivi d’imposta possono essere esentati dal pagamento della stessa, per un determinato periodo di tempo, nei seguenti casi:
– per un periodo di cinque anni su richiesta del cittadino che ha acquistato una nuova abitazione come parte individuale di un edificio o che ha costruito, ampliato o sopraedificato una casa di abitazione familiare, se nel prezzo dell'abitazione o della casa di abitazione familiare ha pagato direttamente i costi per l'urbanizzazione del terreno edificabile secondo le disposizioni di legge. I contribuenti possono essere esonerati dal pagamento dell'imposta nel caso di ampliamento o di sopraedificazione del fabbricato, solo con riferimento alla parte dell'abitazione oggetto di estensione o sopraedificazione;
– per un periodo di un anno se il contribuente riceve un sussidio economico ai sensi delle norme di sicurezza sociale. Il soggetto passivo d'imposta può essere esonerato dal pagamento solo due volte consecutive. Può richiedere la riesenzione solo dopo che sono trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'ultima esenzione;
– per un periodo di un anno a causa di calamità naturali e di altro tipo con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
(3) L'Amministrazione comunale decide in merito all'esenzione dal pagamento annuale dell'imposta sulla base della richiesta del soggetto passivo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo.
VI AMMONTARE DELL'IMPOSTA 
Art. 16 
(1) L'importo mensile dell'imposta secondo i criteri di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Decreto è determinato separatamente per il terreno edificabile e per quello non edificato, utilizzando le seguenti sigle:
– Onusz (NSTZ)... Determinazione dell'imposta per l'uso di terreni edificabili non edificati,
– Onusz (ZSTZ)... Determinazione dell’imposta per l'uso di terreni edificabili edificati,
– VT (ZSTZ)... Valore del parametro di riferimento per il terreno edificato,
– VT (NZST)...... Valore del parametro di riferimento per il terreno non edificato
– Št.To.... Punteggio sommato dalle tabelle 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
– Po (NSTZ)... Superficie del terreno edificabile non edificato,
– Dopo (Ob)... Superficie dell'edificio a uso residenziale o commerciale,
– Po (GrPa)... Superficie del lotto fabbricabile.
(2) L'importo mensile dell’imposta per il terreno edificato (Onusz (ZSTZ)) è determinato moltiplicando il numero totale (Št.To.) dei punti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente Decreto per il valore del parametro di riferimento per il terreno edificato (VT (ZSTZ)) e per la superficie dell'edificio a uso residenziale o commerciale (Po (Ob)). Il calcolo mensile dell’imposta per l'uso di terreni edificabili edificati è determinato in base alla seguente equazione:
Onusz (ZSTZ) = Št.To. To x VT (ZSTZ) x Po (Ob). 
(3) Per gli edifici che contengono strutture o parti di strutture appartenenti a diversi gruppi di classificazione di cui all'articolo 7 del presente Decreto, il punteggio per la valutazione dell’imposta deve essere determinato per ciascuna struttura o parte della struttura e dell'edificio singolarmente.
(4) L'importo mensile dell’imposta per il terreno edificabile non edificato (Po (NSTZ)) è determinato moltiplicando il numero di punti e per il valore del punto per il calcolo dell’imposta per il terreno edificabile non edificato (VT (NZST)) in base alla seguente equazione:
Onusz (NSTZ) = No. x Po (NZST) x VT (NZST). 
(5) La superficie del terreno edificabile non edificato su cui non è presente alcun edificio e conformemente agli strumenti urbanistici attuativi sullo stesso è ammessa l’edificazione, deve essere determinata conformemente agli strumenti adottati. L'accertamento sull’ammissibilità dell'edificazione è eseguito da parte dell’autorità comunale competente per l'assetto del territorio. Nel procedimento di formazione di un lotto edificabile su cui effettivamente sarà possibile costruire, le particelle catastali possono essere raggruppate o divise, tuttavia la frammentazione della proprietà delle particelle catastali non costituisce un elemento limitativo nel procedimento di determinazione della edificabilità dei terreni edificabili non edificati.
(6) Nelle zone chiuse più complesse e completate, all'interno delle quali il terreno edificabile è proprietà di più persone o trattandosi di diverse tipologie di edifici classificati in gruppi di cui all'articolo 7 del presente Decreto, l’imposta per il terreno edificabile è commisurata per ciascun singolo appezzamento a parte. Se non è stato ancora determinato un lotto edificabile, la superficie del singolo lotto edificabile è determinata dalla superficie sulla quale insiste lo stabile, moltiplicata per il coefficiente 1,5. Se i terreni rimanenti non possono essere classificati in un singolo gruppo di cui agli articoli 2 e 7 del presente Decreto, tali terreni devono essere trattati come terreni edificabili non edificati.
Art. 17 
(1) Il valore del parametro di riferimento per l'anno 2020 ai fini del calcolo dell'imposta sull'uso del terreno fabbricabile sul territorio del Comune di Pirano ammonta a 0,0003533 EUR/m2 per i terreni edificabili edificati, mentre per i terreni edificabili non edificati, tuttavia dotati di potenzialità edificatoria in conformità agli atti territoriali attutivi, il valore del parametro di riferimento ammonta a 0,0005542 EUR/m2.
(2) Il valore del parametro di riferimento è rivalutato annualmente a decorrere del primo gennaio di ogni anno, in base all'indice d'incremento dei prezzi al dettaglio, determinato dall'Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia per il periodo dell'anno antecedente a quello per il quale viene commisurata l’imposta, se l'indice è maggiore di uno. La deliberazione di presa d’atto è adottata dal Sindaco ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Art. 18 
(1) I dati e le registrazioni ufficiali sono utilizzati ai fini del calcolo dell’imposta.
(2) L'ente amministrativo comunale responsabile dell'esecuzione delle mansioni professionali attinenti alla commisurazione dell'imposta è tenuto a raccogliere e verificare le informazioni di cui al comma precedente. In caso di incoerenza dei dati, l'Autorità comunale deve avviare un procedimento di istruttoria in conformità alle norme sulla registrazione degli immobili.
(3) All’insorgere di una modifica che influisce sulla commisurazione dell’imposta il soggetto passivo è tenuto a informare in merito l’organo comunale competente per lo svolgimento di compiti professionali relativi alla commisurazione dell’imposta, e cioè entro 15 giorni dal verificarsi della stessa. Qualora il contribuente non comunichi la modifica, l'Autorità amministrativa comunale si avvale della facoltà di utilizzare i dati disponibili negli archivi pubblici.
Art. 19 
(1) L'imposta viene commisurata al soggetto in obbligo di pagamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, ai sensi del presente Decreto e in base ai dati forniti dal Comune di Pirano all'Ufficio finanziario competente.
(2) Il procedimento per la commisurazione e la riscossione dell'imposta di cui al presente Decreto è svolto in conformità alle disposizioni della legge che regola il procedimento di riscossione delle imposte.
VII DISPOSIZIONI PENALI 
Art. 20 
Se il soggetto fornisce nella domanda informazioni non veritiere o si rifiuta di fornire i dati, ovvero ostacola l'acquisizione dei dati stessi è punito con una sanzione pecuniaria, come segue:
– per la singola persona fisica pari a 400 EUR,
– per l'imprenditore individuale e il libero professionista – lavoratore autonomo pari a 4.000 EUR,
– per la persona giuridica 8.000 EUR, se per persona giuridica ai sensi della Legge che disciplina le società commerciali si intende una società di medie o grandi dimensioni pari a 12.000 EUR,
– per la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'impresa individuale e per la persona responsabile dell'Ente locale pari a 800 EUR.
Art. 21 
Il controllo dell'attuazione delle disposizioni del presente Decreto è affidato all'Ispettorato e vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano.
VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 22 
Il giorno dell'entrata in vigore del presente atto cessa di avere effetto il Decreto sull’imposta per l'utilizzo delle aree fabbicabili nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske Novice, nn. 48/03, 10/04, 1/09 e 8/10, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 10/12, e 105/15), mentre lo stesso si applica fino al 31 dicembre 2019.
Art. 23 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 gennaio 2020.
N. 422-0108/2019
Pirano, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti