Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 10888.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16 in 68/17) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se za besedo »sofinancira« doda besedilo »enoletne in dvoletne«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javni razpis za sofinanciranje enoletnih projektov se objavi vsako leto, vsako drugo leto pa se lahko objavi javni razpis za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih projektov, pod pogojem, da je sprejet dvoletni proračun.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
V 3. členu se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico ter doda naslednje besedilo:
»za enoletne projekte oziroma v dveh letih celoto, za dvoletne projekte. Dvoletni projekt izkazuje kontinuiteto delovanja ter razvoj in nadgradnjo projekta v dveh zaporednih letih.«.
3. člen 
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Mestna občina bo sofinancirala projekte s področij, navedenih v prvem odstavku 2. člena, skladno s smernicami in cilji, določenimi v lokalnem programu za kulturo Mestne občine Nova Gorica.«.
4. člen 
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»(1) Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo izvedeni v obdobju, določenim z javnim razpisom.
(2) Prijavitelj lahko na razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer:
– največ dva enoletna projekta ali
– največ en enoletni in en dvoletni projekt (v letu, ko je objavljen javni razpis za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih projektov).
(3) V primeru, da prijavitelj prijavi več projektov, kot je dovoljeno, se po odpiranju vlog prijavitelja pozove, da v roku treh dni od prejema poziva izbere projekt(a), ki naj se uvrsti(ta) v nadaljnjo obravnavo. Če tega v roku ne stori, se vloga kot neustrezna zavrže.
(4) V primeru, da je prijavitelju odobreno sofinanciranje dvoletnega projekta, lahko v naslednjem letu (v letu, ko je objavljen javni razpis samo za enoletne projekte), na razpis prijavi samo en enoletni projekt.«.
5. člen 
V 8. členu se druga alineja črta.
6. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni stroški prijavitelja, vezani na prijavljeni projekt (stroški telekomunikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarniškega materiala, vode, elektrike in drugih stroškov) so upravičeni stroški v višini do največ 10 % odobrenih proračunskih sredstev.«.
Na koncu četrtega odstavka se doda naslednje besedilo:
»Če je prijavitelj nevladna organizacija pa mora predvideti najmanj 60 % sredstev za materialne stroške ter največ 40 % za stroške dela zaposlenih pri prijavitelju, ki so vezani na izvedbo prijavljenega projekta.«.
7. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje enoletnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v posameznem javnem razpisu.
(2) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje dvoletnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za prvo leto izvajanja projekta zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v posameznem javnem razpisu. Višina zaprošenega zneska za drugo leto financiranja ne sme presegati zaprošenega zneska za prvo leto financiranja projekta.
(3) Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, pristojni organ zavrže.«.
8. člen 
V 12. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Višina razpisanih sredstev za posamezen javni razpis se ustrezno zmanjša glede na morebitno obveznost financerja, ki izhaja iz sklenjenih dvoletnih pogodb za sofinanciranje dvoletnih projektov.«.
9. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec z ustreznimi prilogami glede na obdobje financiranja,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis,
– besedilo odloka,
– vzorec ustrezne pogodbe glede na obdobje financiranja.«.
10. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »5 članov« nadomesti z besedilom »3 člane«.
11. člen 
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogo, ki ne izpolnjuje pogojev iz 7. in 8. člena, pristojni organ zavrže s sklepom.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in odločbo«.
12. člen 
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»(1) Komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev:
»Kriterij 1: Kakovost projekta:
1.1 Vsebinska ocena projekta
– vsebinska zaokroženost projekta, celovitost, aktualnost
– ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi
– bogatenje programske ponudbe v občini
– razvoj projekta v času njegovega trajanja (kvalitativen oziroma /in kvantitativen razvoj) (do 25 točk)
1.2 Prepoznavnost projekta in sodelujočih pri projektu v lokalnem, slovenskem in mednarodnem prostoru, mednarodna partnerstva, vključevanje domačih in tujih kvalitetnih (vrhunskih) ustvarjalcev (do 10 točk)
1.3. Povezovanje z uveljavljenimi čezmejnimi partnerji s ciljem ustvarjanja somestja Nove Gorice in Gorice (do 10 točk)
1.4 Kakovost predstavitve projekta in njegova dostopnost javnosti: tehtnost predstavitve, promocijski načrt, pričakovani učinki in odmevnost projekta, načrtovani doseg ciljnih skupin, mednarodna promocija, dostopnost projekta (do 15 točk)
1.5 Organizacijska in tehnična zahtevnost, dlje časa trajajoči projekt (do 15 točk)
(Skupaj do 75 točk).«
Kriterij 2: Reference prijavitelja:
2.a) Za nevladne organizacije:
2aa) Izvajalec ima status organizacije v javnem interesu na področju kulture in/ali je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2ab) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja, itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
2.b. Za samozaposlene na področju kulture:
2ba) Izvajalec je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma Referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2bb) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja, itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
Kriterij 3: Finančna ustreznost projekta:
 finančna konstrukcija projekta je podana pregledno, realno in ekonomično (do 5 točk),
– izkazuje večji delež lastnih sredstev oziroma sredstev drugih virov financiranja (ministrstva, koprodukcije, sredstva EU, itd.), nad 50 % lastnih sredstev (5 točk)
(Skupaj do 10 točk)
Najvišje možno število točk za posamezen projekt znaša 100 točk.«.
13. člen 
Spremeni se 29. člen tako, da se glasi:
»(1) Člani komisije posamično, na osnovi meril iz prejšnjega člena tega odloka, ocenijo posamezne projekte. Končno število točk za posamezen projekt se izračuna kot povprečna ocena članov komisije, ki projekt ocenijo.
(2) Za projekt se šteje, da je ocenjen, ko dobi pisne ocene najmanj treh članov komisije. Komisiji pri izračunu števila točk, ki ga prejme posamezna vloga in izračunu višine financiranja, nudi pomoč pristojni uslužbenec.
(3) Strokovna komisija oceni in razvrsti vse projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega projekta kot so določeni v 28. členu tega odloka in v objavi javnega razpisa.
(4) O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projektov z obrazložitvijo ter predlog, kateri projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu in kateri se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(5) Prijavitelji ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji.«.
14. člen 
Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:
»(1) Sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
(2) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov doseže enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, se sofinancira:
– projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 2,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 in Kriteriju 2 prioriteto določi komisija.
(3) Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.«.
15. člen 
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt je enaka višini zaprošenih sredstev, ki pa ne smejo presegati 60 % upravičenih stroškov za izvedbo projekta in hkrati ne smejo presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi v posameznem javnem razpisu.«.
16. člen 
V 34. členu odloka se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika.
(4) Za sofinanciranje enoletnih oziroma dvoletnih projektov se sklenejo ločene pogodbe.«.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015-46
Nova Gorica, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost