Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3753. Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, stran 10885.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja pravica do občinskih denarnih socialnih in drugih pomoči v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: denarna pomoč), opredeljuje vlagatelje in upravičence, merila in višino denarnih pomoči ter ureja postopek uveljavljanja denarnih pomoči in izplačevanje denarnih pomoči v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina).
2. člen 
(1) Denarne pomoči po tem odloku so:
1. občinska denarna socialna pomoč,
2. izredna občinska denarna socialna pomoč,
3. doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru javne mreže ter
4. enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka.
(2) Postopek dodeljevanja denarnih pomoči po tem odloku izvaja organ občinske uprave, ki je pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. VLAGATELJI IN UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI 
3. člen 
(1) Vlagatelj je polnoletna oseba, ki vloži vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči, do katere je upravičena sama ali skupaj z drugimi osebami oziroma je na vlogi navedena kot vlagatelj.
(2) Upravičenec do denarne pomoči je oseba, ki ima prijavljeno stalno bivališče v mestni občini in nima prijavljenega začasnega bivališča v drugi občini (razen za uveljavljanje stroškov povezanih z zdravljenjem odvisnosti ter za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva) ter si ne more preživetja zagotoviti:
– same z delom,
– s pravicami iz dela ali zavarovanja,
– z dohodki iz premoženja,
– iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati ali na drug način, določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvo za denarno socialno pomoč ter
– jim je bila izdana veljavna odločba o redni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno delo oziroma o varstvenem dodatku in
– jim je bila v zadnjih šestih mesecih izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči, razen v primerih, ko upravičenec ne more uveljavljati pravice do izredne denarne socialne pomoči iz krivdnih razlogov.
(3) V družino se po tem odloku štejejo osebe oziroma družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(4) Dodatni pogoji za uveljavljanje pravice do denarne pomoči so opredeljeni pri posamezni obliki denarne pomoči.
III. MERILA IN VIŠINA POSAMEZNIH DENARNIH POMOČI 
4. člen 
Merila za določitev višine posamezne denarne pomoči iz 2. člena tega odloka so opredeljena pri posamezni vrsti denarne pomoči.
5. člen 
Osnovni znesek denarne pomoči po tem odloku znaša 500,00 EUR (razen v primerih iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka).
6. člen 
(1) Pri ugotavljanju lastnega dohodka upravičenca se upoštevajo naslednji dohodki:
– periodični neto dohodki (kot npr. plače, pokojnine, preživnine, rente, denarne socialne pomoči, otroški dodatek, študentsko delo, štipendije in drugi dohodki, prejeti v enakih ali podobnih zneskih v enakih ali podobnih časovnih obdobjih),
– občasni dohodki (kot npr. dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade, krediti in drugi dohodki),
– priložnostni dohodki,
– denarna sredstva na vseh odprtih bančnih računih vlagatelja in upravičencev na dan oddaje vloge, v kolikor presegajo 600,00 EUR na posameznika oziroma 1.700,00 EUR na družino.
(2) Pri ugotavljanju lastnega dohodka upravičenca se upoštevajo tudi družinski člani, ki nimajo stalnega bivališča v mestni občini in njihovi prihodki.
(3) V lastni dohodek se ne vštevajo dohodki opredeljeni v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
(4) V kolikor upravičenec ostane brez rednega periodičnega dohodka za obdobje, ki je daljše od enega meseca, se le-ta pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva.
(5) Če je upravičenec periodični dohodek šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega dohodka.
(6) Kot lastni dohodek upravičenca se upoštevajo povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem oddaje vloge.
(7) Priložnostni in občasni dohodki, ki jih je upravičenec prejel, se upoštevajo v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem oddaje vloge.
(8) V primeru, da je upravičenec dopolnil starost 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), pa pravice do varstvenega dodatka pri pristojnem centru za socialno delo ni uveljavljal, se mu občinsko denarno socialno pomoč lahko odobri največ v višini polovice osnovnega zneska denarne pomoči.
(9) Kadar iz odločbe pristojnega centra za socialno delo iz drugega odstavka 3. člena odloka izhaja, da je upravičencu preživetje zagotovljeno v celoti, se pri izračunu višine denarne pomoči po tem odloku upošteva višina minimalnega dohodka ugotovljenega z odločbo pristojnega centra za socialno delo.
7. člen 
Osnovni znesek minimalnega dohodka in merila (cenzus) za določitev višine minimalnega dohodka upravičenca določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.
1. Občinska denarna socialna pomoč
8. člen 
(1) V posameznem koledarskem letu so upravičenci upravičeni do občinske denarne socialne pomoči največ v višini osnovnega zneska denarne pomoči iz 5. člena tega odloka.
(2) Občinska denarna socialna pomoč se upravičencem dodeli največ dvakrat v koledarskem letu, za razrešitev njihove trenutne materialne stiske. Med posameznimi vlogami za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči mora preteči najmanj 3 mesece, ne glede na zaključek koledarskega leta.
(3) Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za:
1. regresiranje šolske prehrane,
2. subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce,
3. nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada,
4. pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila …) in kurjave,
5. doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov,
6. kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenih stanjem …),
7. kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
8. pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter
9. kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let …).
9. člen 
Občinska denarna socialna pomoč se odobri v višini iz spodnje razpredelnice, če lastni dohodek upravičenca in njegovih družinskih članov presega minimalni dohodek iz 7. člena odloka:
Preseganje 
minimalnega dohodka
Višina odobrene 
denarne pomoči
od 00,00 % do 45,00 %
do višine osnovnega zneska denarne pomoči
več kot 45,00 % do 100,00 %
do največ 50 % osnovnega zneska denarne pomoči
več kot 100,00 %
denarna pomoč se ne odobri
10. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 1. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj najprej uveljavljati in pridobiti državne subvencije v ta namen. Vlagatelj mora poleg vloge s prilogami dostaviti tudi položnice s priloženimi specifikacijami. Višina občinske denarne socialne pomoči se izračuna kot razlika med višino, ki je izkazana na položnicah s priloženimi specifikacijami in višino odobrene državne subvencije.
11. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 2. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj vlogo s prilogami ter mnenjem šolske svetovalne službe posredovati pristojnemu organu najkasneje v roku enega tedna pred pričetkom letovanja ali šole v naravi. Vlagatelj mora v roku 14 dni od zaključka letovanja ali šole v naravi pristojnemu organu poslati pisno dokazilo o udeležbi upravičencev na letovanju oziroma v šoli v naravi, kopijo prijavnice, višino stroška letovanja in izjavo organizatorja letovanja oziroma šole v naravi, da stroški letovanja niso kriti iz morebitnih drugih virov. Višina občinske denarne socialne pomoči se izračuna kot razlika med višino stroška letovanja, ki ga v izjavi navede organizator in višino morebitnih kritij iz drugih virov.
12. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 3. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj poleg vloge s prilogami priložiti še dokazilo o višini sredstev, ki so jim bila odobrena iz šolskega sklada. Višina občinske denarne socialne pomoči za ta namen se določi na podlagi seznama, ki ga objavi šola.
13. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 4. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj pristojnemu organu dostaviti vlogo s prilogami. Kot dokazilo o nakupu hrane, obleke, obutve, prehranskih dodatkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja in kurjave se upošteva račun, ki ga izda pravna ali fizična oseba v skladu z davčnimi predpisi. Višina občinske denarne socialne za ta namen se določi po prostem preudarku ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja upravičenca ter števila nepreskrbljenih otrok, v koliko gre za družino.
14. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 5. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj poleg vloge s prilogami dostaviti tudi mnenje zdravnika, ali izvajalca programa ali pristojnega centra za socialno delo, ki ne sme biti starejše od 1 meseca pred oddajo vloge, in navede višino doplačila stroška programa. Višina občinske denarne socialne pomoči se določi v višini, ki je navedena v mnenju.
15. člen 
(1) Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 6. točki tretjega odstavka 8. člena, morajo vlagatelji poleg vloge s prilogami dostaviti položnice s priloženimi specifikacijami stroškov.
(2) Pomoč za poplačilo zapadlih dolgov (položnic) se lahko dodeli le za plačilo dolgov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge ali za največ tri bodoče obveznosti, če pristojni organ oceni, da bo pomoč namensko porabljena. Višina občinske denarne socialne pomoči za stroške, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge, se odobri v višini stroškov, ki izhajajo iz priloženih položnic s specifikacijami. Višina občinske denarne socialne pomoč za največ tri bodoče obveznosti se opredeli v višini predvidenih stroškov.
(3) Za plačilo stroškov bivanja v samskih domovih, materinskih domovih, dijaških domovih je potrebno imeti urejeno stalno oziroma začasno bivališče v teh domovih. Višina občinske denarne socialne pomoči za ta namen se določi v višini stroška, ki je naveden na priloženi položnici.
(4) Za plačilo stroškov nenujnih prevozov z reševalnim ali sanitetnim vozilom, pogojenim z zdravstvenim stanjem, je potrebno predložiti obračun stroškov opravljene storitve. Višina občinske denarne socialne pomoči za ta namen se določi v višini stroška, ki je naveden na priloženi položnici ob upoštevanju morebitnih drugih subvencij.
16. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 7. in 9. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj poleg vloge s prilogami dostaviti tudi druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da je vlagatelj predhodne morebitne druge vire subvencioniranja že izkoristil. Višina občinske denarne socialne pomoči se izračuna kot razlika med višino stroška, ki je izkazan na priloženih dokazilih in višino morebitnih drugih virov subvencioniranja.
17. člen 
Za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči, opredeljene v 8. točki tretjega odstavka 8. člena mora vlagatelj poleg vloge s prilogami dostaviti tudi račun za opravljen prevoz, iz katerega je razvidna višina odobrene državne subvencije. Višina občinske denarne socialne pomoči se izračuna kot razlika med polno ceno stroška in višino odobrene državne subvencije.
18. člen 
Občinska denarna socialna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev mestne občine (npr. oskrbnina v vrtcu, subvencija najemnin, pomoč na domu, plačilo oskrbnine v institucionalnem varstvu …).
19. člen 
(1) Minimalni znesek izplačane občinske denarne socialne pomoči znaša 50,00 EUR
(2) Nakazilo občinske denarne socialne pomoči se lahko izvrši na transakcijski račun pravne ali fizične osebe oziroma osebe, ki jo vlagatelj navede na vlogi.
20. člen 
Upravičenec je dolžan sam obvestiti dobavitelje, katere obveznosti so mu bile z odločbo plačane.
21. člen 
Pristojni organ ima pravico od vlagatelja zahtevati tudi druga dokazila, poleg tistih, ki so navedena v odloku, če oceni, da jih potrebuje za ugotavljanje upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči ali za določanje višine občinske denarne socialne pomoči, ki se odobri.
2. Izredna občinska denarna socialna pomoč
22. člen 
(1) V izrednih razmerah, ki pogojujejo takojšnjo pomoč socialno ogroženemu upravičencu (naravne nesreče in druge izredne okoliščine), ne gre pa za primere iz tretjega odstavka 8. člena odloka, o dodelitvi in višini izredne občinske denarne socialne pomoči na predlog pristojnega organa odloča Odbor za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. V tem primeru višina izredne občinske denarne socialne pomoči glede na proračunska sredstva in materialno stanje upravičenca lahko znaša največ do šest zneskov osnovnega zneska denarne pomoči iz 6. člena tega odloka.
(2) Podatke glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v povezavi z nastankom izrednih razmer pristojnemu organu posreduje pristojni center za socialno delo.
(3) Na podlagi sklepa odbora izda pristojni organ upravno odločbo.
(4) Izredna občinska denarna socialna pomoč se lahko odobri v primeru, ko ugotovljeni dohodek upravičenca, ki se izračuna po določbah iz 6. člena odloka, ne presega minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke za več kot 300 %.
(5) Nakazilo se lahko izvrši pravni ali fizični osebi oziroma osebi, ki jo vlagatelj navede na vlogi.
3. Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe
23. člen 
(1) Občani, ki nimajo zadostnih sredstev za kritje stroškov bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva, ki ni v okviru mreže javne službe in ki ni pridobila soglasja pristojnega ministrstva k ceni, lahko zaprosijo za občinsko denarno socialno pomoč v ta namen.
(2) Občinska denarna socialna pomoč v tem primeru predstavlja znesek, ki preostane za plačilo po kritju stroškov iz lastnih dohodkov upravičenca, ki se izračuna po določbah iz 6. člena odloka. Vso potrebno dokumentacijo za odločanje o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči za kritje stroškov bivanja v stanovanjski skupnosti zagotovi pristojni center za socialno delo. Znesek občinske denarne socialne pomoči v tem primeru znaša največ 8 osnovnih zneskov denarne pomoči na leto. Občinska denarna socialna pomoč se v skladu z odločbo mesečno nakazuje neposredno stanovanjski skupnosti, na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec.
(3) Do občinske denarne socialne pomoči so upravičeni upravičenci, katerih lastni dohodek ne presega minimalnega dohodka iz 7. člena tega odloka za več kot 150 %. Občinska denarna socialna pomoč za ta namen se dodeli za čas koledarskega leta. Upravičenec je upravičen do občinske denarne socialne pomoči za namen iz tega člena z naslednjim mesecem po oddaji vloge.
(4) Občani, ki na podlagi predložene dokumentacije nujno potrebujejo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva pa v javnih socialno varstvenih zavodih ali pri koncesionarjih ni prostega mesta, lahko zaprosijo za občinsko denarno socialno pomoč v skladu z določili tega odloka in se začasno nastanijo v druge oblike institucionalnega varstva, ki izvajajo dejavnost na podlagi dovoljenja pristojnega ministrstva.
(5) Občinska denarna socialna pomoč se v skladu z odločbo dodeli kot razlika do polne cene bivanja glede na materialno zmožnost upravičenca in se mesečno nakazuje na podlagi izstavljenega računa za pretekli mesec neposredno izvajalcu.
4. Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka
24. člen 
(1) Ne glede na določila 3. člena odloka enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka ob pogoju, da je otrok živorojen, da je državljan Republike Slovenije in da ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v mestni občini.
(2) Po izteku 3 mesecev od dneva rojstva otroka starša ne moreta več uveljavljati pravice do enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka iz tega člena.
(3) Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka se nakaže po dokončnosti odločbe na transakcijski račun tistega od staršev, ki je naveden v vlogi in ima stalno bivališče v mestni občini.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNIH POMOČI 
25. člen 
Postopek za uveljavitev denarnih pomoči iz 2. člena tega odloka se začne na podlagi vloge vlagatelja na predpisanih obrazcih, ki so dostopni pri pristojnem organu in na spletni strani mestne občine.
26. člen 
(1) V vlogi za občinsko denarno socialno pomoč in izredno občinsko denarno socialno pomoč mora vlagatelj navesti:
– razlog za trenutno materialno stisko,
– za kakšen namen potrebuje pomoč ter
– višino sredstev, ki jo potrebuje.
(2) Vlagatelj mora pisni vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki izhajajo iz tega odloka in jih pristojni organ potrebuje v postopku odločanja ter vsa dokazila, ki so navedena kot priloge k vlogi.
27. člen 
(1) Postopek za dodelitev denarnih pomoči se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) V postopkih odločanja o dodelitvi posamezne denarne pomoči pristojni organ v posameznih primerih, razen če ni s tem odlokom drugače določeno, pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo, šolske svetovalne službe ali druge ustrezne institucije.
(3) Na podlagi vlog prejetih do vključno 31. 12. se upravičencu dodeli pravica do občinske denarne socialne pomoči za tekoče koledarsko leto.
28. člen 
V primeru, ko se upravičencu občinsko denarno socialno pomoč in izredno občinsko denarno socialno pomoč nakaže na transakcijski račun, je upravičenec dolžan v roku 30 dni od dneva prejema nakazila prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila denarna pomoč odobrena. Dokazila o namenski porabi sredstev je upravičenec dolžan predložiti mestni občini v roku 45 dni od dneva prejema nakazila denarne pomoči na transakcijski račun. V nasprotnem primeru naslednjih 12 mesecev od datuma vložitve vloge ni upravičen do občinske denarne pomoči in izredne občinske denarne pomoči.
29. člen 
V primeru, ko upravičenec izkazuje neporavnane obveznosti do mestne občine, se višina odobrene denarne socialne pomoči poračuna z višino neporavnane obveznosti, razliko pa se nakaže v obliki denarne pomoči.
V. KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12).
31. člen 
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen če ni nov predpis za upravičence ugodnejši.
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2012-12
Nova Gorica, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti