Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec, stran 10879.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig dne 20. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ig (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/ 
podskupina kontov 
NAMEN
ZAČASNO 
FINANCIRANJE 
2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.928.244,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.536.956,91
70
DAVČNI PRIHODKI
1.149.206,29
700 Davki na dohodek 
in dobiček
1.058.174,00
703 Davki na premoženje
66.469,69
704 Domači davki na blago 
in storitve
22.505,68
706 Drugi davki
2.056,92
71
NEDAVČNI PRIHODKI
387.750,62
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja
16.823,97
711 Takse in pristojbine
2.388,70
712 Globe in druge denarne kazni
15.233,13
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.026,80
714 Drugi nedavčni prihodki
343.278,02
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
391.288,02
740 Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih institucij
97.706,91
741 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije
293.581,11
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva 
od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.002.046,56
40
TEKOČI ODHODKI
794.946,88
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
118.666,17
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
18.203,98
402 Izdatki za blago 
in storitve
609.410,19
403 Plačila domačih obresti
9.000,00
409 Rezerve
39.666,54
41
TEKOČI TRANSFERI
636.418,96
410 Subvencije
12.905,30
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
411.415,37
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.370,00
413 Drugi tekoči domači transferi
208.728,29
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
466.747,25
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
466.747,25
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.950,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
16.950,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)
–73.801,63
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
86.983,47
55
ODPLAČILA DOLGA
86.983,47
550 Odplačila domačega dolga
86.983,47
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–160.785,10
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–86.983,47
XI
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
73.801,63
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
73.801,63
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0008/2019-7
Ig, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti