Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3739. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica, stran 10864.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Občini Borovnica, ki jih za te namene določa letni program kulture in so v javnem interesu Občine Borovnica.
2. člen 
(izvajalci) 
Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture so:
– društva, registrirana na področju kulture,
– društva, registrirana na drugih področjih, ki imajo v svojem statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti.
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– Javni kulturni program je redna kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu na področju kulture. Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
– Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca.
– Društvo v javnem interesu občine na področju kulture v Občini Borovnica je društvo, registrirano po zakonu o društvih, ki več kot eno leto deluje na območju Občine Borovnica in katerega redna dejavnost je namenjena tudi nečlanom društva in širši javnosti in prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti in dvigu kulturne zavesti.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Borovnica,
– so registrirani in delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– so njihovi programi v javnem interesu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovane dejavnosti,
– skupine delujejo izključno v imenu in za račun društva, katerega član so.
(2) Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci iz prve alineje 2. člena tega pravilnika.
II. MERILA IN KRITERIJI 
5. člen 
(ocenjevanje) 
Programe in projekte ocenjuje strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika. Vrednost posameznih meril in kriterijev je izražena v točkah, vrednost točke se določi na osnovi skupnega števila točk in višine proračunskih sredstev za posamezen namen.
6. člen 
(začasno financiranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa kulture se lahko določena področja kulture sofinancirajo na osnovi sklepa o začasnem sofinanciranju. Dokument se lahko sklene samo z izvajalci letnega programa kulture, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec podal pisno zahtevo po začasnem sofinanciranju. O začasnem sofinanciranju odloči župan s sklepom.
(2) V sklepu o začasnem sofinanciranju se določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa kulture se že nakazana sredstva poračunajo.
A: Javni kulturni program 
7. člen 
(sofinanciranje dejavnosti) 
(1) Izvajalcu, ki izvaja javni kulturni program, se lahko sofinancira po sledečih kriterijih
1. Program redne dejavnosti društva:
– število vaj,
– število članov društva, sekcije, skupine,
– predstavitvene predstave, koncerte, razstave, prireditve,
– nastope na prireditvah izven občine in v tujini,
– sodelovanje na preglednih prireditvah (revijah oziroma srečanjih z ocenjevalcem),
– strokovne sodelavce.
Izvajalca, ki se v letu pred razpisom ne udeležuje preglednih prireditev, se uvrsti v zadnjo kakovostno skupino.
2. Dosežene rezultate na preglednih prireditvah.
3. Obletnice delovanja kulturnih društev oziroma skupin.
(2) Za posamezno vrsto dejavnosti se upošteva maksimalno število vaj in srečanj na sezono:
– pevski zbori, instrumentalne skupine, 45 vaj, otroške skupine 35 vaj,
– gledališke, lutkovne, plesne skupine, 35 vaj, otroške skupine 30 vaj,
– recitacijske, literarne skupine, 20 srečanj,
– likovne, fotografske in druge skupine, 20 srečanj.
(3) Društvu se lahko glede na dejavnost in kakovostno skupino sofinancira stroške strokovnih sodelavcev (zborovodje, mentorji), v kolikor so v ta namen zagotovljena sredstva z letnim programom kulture. Višino sofinanciranja določi strokovna komisija glede na rezultate skupine na preglednih prireditvah in izkazano aktivnost v preteklem letu.
B: Kulturni projekti 
8. člen 
(sofinanciranje kulturnih projektov) 
(1) Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.
(2) Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
– pomembnost projekta za občino,
– inovativnost projekta,
– raznolikost projektov,
– delež sredstev iz lastnih virov,
– da je finančna konstrukcija realna.
Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.
9. člen 
(posredovanje predstav drugih izvajalcev) 
(1) Za podporo projektom posredovanja predstav drugih izvajalcev lahko konkurirajo vse pravne osebe s sedežem v Občini Borovnica, ki organizirajo izvedbo predstave drugega izvajalca v Občini Borovnica.
(2) Javni kulturni programi posredovanja gledaliških, glasbenih in drugih prireditev se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
– pomembnost predstave za občino,
– kvaliteta programa,
– število obiskovalcev.
Višino sofinanciranja se določi v povprečnem znesku na predstavo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(predplačila) 
Predplačila so mogoča pod pogoji, ki jih določa proračunska zakonodaja.
11. člen 
(neizpolnitev programa) 
(1) Način in roke nakazovanja sredstev, obvezna dokazila o izpolnitvi programa in druga medsebojna vprašanja glede izvajanja in poročanja občina in upravičenec dogovorita v pogodbi.
(2) Če izvajalec, ki so mu bila na podlagi javnega razpisa dodeljena in nakazana sredstva ne dokaže, da je izpolnil odobreni program, ima občina pravico zahtevati vračilo sredstev za tisti del programa, ki ni bil izvršen.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 18/10).
13. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019-5
Borovnica, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost