Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3728. Tarifa 2020 o plačilih za izvajanje poštnih storitev, stran 10843.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O   2 0 2 0 
o plačilih za izvajanje poštnih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2020.
2. člen 
(vrednost točke in število točk) 
(1) Vrednost točke znaša 9,20 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 0100-4/2019/54
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
EVA 2019-2130-0012
Mag. Tanja Muha 
direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-13/2019/4, z dne 23. 12. 2019.
Priloga k Tarifi 2020 o plačilih za izvajanje poštnih storitev:
P R I L O G A 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2020 o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2020.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2020, in sicer:
– spodbujanje konkurenčnega in predvidljivega regulatornega okolja, ki naj omogoči visoko kakovostne poštne storitve po čim nižjih cenah;
– regulacijo ločenega računovodstva Pošte Slovenije;
– spremljanje doseganja vseh vidikov predpisane kakovosti univerzalne poštne storitve;
– izvajanje regulacije cen univerzalne poštne storitve v notranjem in čezmejnem prometu;
– pripravo analiz in raziskav v okviru spremljanja stanja na trgu poštnih storitev ter po potrebi prilagajanje regulacije razmeram na trgu poštnih storitev;
– nudenje podpore pri morebitnih spremembah zakonodaje na področju poštnih storitev ter posledično pripravo in implementacijo ustreznih splošnih aktov;
– proaktivno sodelovanje z vsemi deležniki na trgu ter po potrebi organizacija delavnic za zainteresirano javnost;
– aktivno udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom sooblikovanja regulatornih politik ter prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– sodelovanje z drugimi pristojnimi organi in nudenje strokovne podpore Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi na kongres Svetovne poštne zveze.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke.
Agencija pri pripravi tarif za izvajanje poštnih storitev v letu 2020, za razliko od 2016, 2017, 2018 ter 2019 ne načrtuje več porabe presežkov preteklih let. Tarife 2020 tako vključujejo vse stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb področnega zakona v tem letu.
Dvig tarife za izvajanje poštnih storitev je tako posledica (1) višjih stroškov dela na vseh virih financiranja cca za 12 %, zaradi konec leta 2018 sklenjenega dogovora za spremembo glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki se nanašajo na vse javne uslužbence, (2) odsotnost vira financiranja »presežki preteklih let« in posledično oblikovanje tarif glede na dejansko nastale stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb področnega zakona v obračunskem obdobju.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov v primerjavi z letom 2019, zvišala naslednjo višino tarife in sicer:
– pri plačilih za izvajanje poštnih storitev zvišanje za 1,93 EUR oziroma 26,5 %.
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2020, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZPSto-2. Predlog tarife je stroškovno naravnan. Agencija je od leta 2016 do 2019 pri pripravi tarife za potrebno pokrivanje stroškov upoštevala oziroma porabljala tudi akumulirane presežke leta 2014 in 2015. Višina teh sredstev v letu 2020 ne zadošča več za ohranjanje tarif na nižji ravni, zato jih izračunava, tako da so načrtovani stroški tekočega leta v celoti pokriti iz prihodkov tekočega leta.

AAA Zlata odličnost