Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3725. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020, stran 10837.

  
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje četrtega in petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(izvajalci) 
Ta odredba določa ukrepe, ki jih zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali v letu 2020 izvajajo:
a) veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija);
b) Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI);
c) imenovani oziroma nacionalni referenčni laboratorij (v nadaljnjem besedilu: laboratorij);
č) lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom;
d) izvajalci vzorčenja netopirjev in
e) izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih živalskih vrst.
2. člen 
(veterinarske organizacije) 
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe, če roki niso določeni v tej odredbi ali v programu, ki ga pripravi Uprava za izvedbo posameznih del.
(2) Veterinarska organizacija mesečno, do petega dne v mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(3) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu za pretekli mesec izpolni prilogo k računu, ki vsebuje podatke o izvedenih delih iz te odredbe, in jo pošlje uradnemu veterinarju OU Uprave v pregled in potrditev. Vzorec priloge k računu je objavljen na spletni strani Uprave.
(4) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi s podpisom priloge k računu iz prejšnjega odstavka do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru neskladij pozove veterinarsko organizacijo za ustrezno uskladitev in popravke priloge. Ko je predpisana priloga potrjena s strani uradnega veterinarja, veterinarska organizacija izstavi e-račun. Potrjena priloga v pdf obliki je obvezna priloga e-računa.
(5) Po potrditvi veterinarska organizacija prilogo k računu iz prejšnjega odstavka pošlje na elektronski naslov: porocila.uvhvvr@gov.si.
3. člen 
(NVI in laboratoriji) 
(1) NVI mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz 26. do 28. člena te odredbe v EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe laboratorij vnese v EPI v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) NVI in laboratoriji do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec pošljejo glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU) Uprave zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec.
4. člen 
(drugi izvajalci del po odredbi) 
Izvajalci iz točk č), d) in e) 1. člena te odredbe poročajo v skladu s pogodbami o izvedbi del.
5. člen 
(vzorčenje) 
(1) Veterinarske organizacije in NVI odvzamejo vzorce iz te odredbe, jih označijo in vnesejo podatke v EPI v skladu s predpisom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija in NVI podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsto preiskave, številko zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu (ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel) vneseta v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: dnevnik veterinarskih posegov). V dnevnik veterinarskih posegov veterinarska organizacija vpiše tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
6. člen 
(opravljene preiskave) 
(1) Veterinarske organizacije podatke o opravljenih cepljenjih v skladu s to odredbo vnesejo v EPI v skladu s predpisom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravljenem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnese v dnevnik veterinarskih posegov v skladu s predpisom, ki ureja sledljivost zdravil.
(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki so lahko v prometu v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja zdravila.
7. člen 
(identifikacija in registracija živali) 
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, je treba živali, pri katerih se izvajajo dela iz te odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označiti s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami, tetovirati ali označiti na način, ki omogoča njihovo nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma rezultati preiskav iz te odredbe.
8. člen 
(varstvo podatkov) 
Veterinarske organizacije, laboratoriji, NVI in druge organizacije, ki se pri svojem delu seznanijo s podatki, pridobljenimi na podlagi te odredbe, osebne podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Druge podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, varujejo kot poslovno skrivnost in jih brez predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo obdelovati in objavljati.
9. člen 
(rezultati preiskav) 
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe laboratorij pošlje uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 26. do 32. člena te odredbe laboratorij pošlje na OU Uprave, z območja katerega je bil vzorec poslan, v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov pa tudi na GU Uprave.
10. člen 
(stroški) 
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali iz te odredbe se krijejo iz proračunskih sredstev Uprave v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU 
11. člen 
(TSE) 
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s 1. točko poglavja C priloge X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/1091 z dne 26. junija 2019 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za izvoz proizvodov, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev in neprežvekovalcev (UL L št. 173 z dne 27. 6. 2019, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Laboratorijsko testiranje na BSE je treba opraviti:
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str. 35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/851 z dne 26. maja 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 2009/719/ES glede pooblastitve Hrvaške za revizijo njenega letnega programa spremljanja BSE (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 131), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES); vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave opravi laboratorij;
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave opravi NVI;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v obratih iz točke (h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti), in opravi preiskave;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vsem govedu ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave; ob vsakem sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene in ločevalne preiskave, ki jih opravi laboratorij ali drug laboratorij, ki ga določi GU Uprave.
(3) Za laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se uporabljajo metode in protokoli iz točke 3.1. poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES in hitri testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
12. člen 
(enzootska goveja levkoza) 
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vsega goveda, starejšega od 12 mesecev, v skladu s programom vzorčenja, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij;
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri postmortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi laboratorij;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje preiskave; vzorce odvzame in preiskave opravi laboratorij.
13. člen 
(slinavka in parkljevka) 
Vzorce krvi iz prve alineje prejšnjega člena je treba preiskati na prisotnost slinavke in parkljevke. Preiskave opravi laboratorij.
14. člen 
(bruceloza) 
(1) Za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev bruceloze (B. abortus, B. melitensis in B. suis) in vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba preiskati vzorce mleka krav, starejših od 24 mesecev, v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
15. člen 
(tuberkuloza) 
Za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljev tuberkuloze (kompleks Mycobacterium tuberculosisM. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) in vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati ženske živali, starejše od 24 mesecev, in moške živali, starejše od 30 mesecev, ki se uporabljajo za pleme; program pripravi Uprava, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 20. novembra 2020;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri postmortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi laboratorij;
– odvzeti vzorce pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis na liniji klanja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi laboratorij.
16. člen 
(vozličasti dermatitis) 
(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja prisotnosti vozličastega dermatitisa je treba opraviti klinične preglede v rejah goveda v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Preglede iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske organizacije.
17. člen 
(nevarne živali) 
(1) Imetnik živali mora omogočiti odvzem potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drugih predpisanih ukrepov ter pri tem nuditi tehnično pomoč.
(2) Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, o tem pisno, z obrazložitvijo, obvesti OU Uprave.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI 
18. člen 
(TSE) 
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s 1. točko poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Laboratorijsko testiranje na TSE je treba opraviti:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri najmanj 2500 poginulih in usmrčenih ovcah in 500 poginulih in usmrčenih kozah, starejših od 18 mesecev; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vseh ovcah in kozah, zaklanih v odobrenih klavnicah, starejših od 18 mesecev; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave opravi NVI;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev, ki izvirajo iz tropov, ki so v postopku zatiranja klasičnega ali atipičnega praskavca; seznam rej, ki so v postopku eradikacije, zagotovi Uprava; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in kozah iz tropov, ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, starejših od 18 mesecev; seznam rej, ki imajo status zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, je dostopen na spletni strani Uprave; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev, v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je treba izvesti v skladu z metodami in protokoli iz točke 3.2. in hitrimi testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Ob vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični praskavec. Preiskave opravi laboratorij.
(4) Z metodo genotipizacije – A iz Priloge, ki je sestavni del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasičnega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij;
– pri naključnem vzorcu zaklanih ovac, ki izhajajo iz tropov iz prejšnje alineje; naključni vzorec določi Uprava, vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi laboratorij;
– odbranim ovnom na testnih postajah in ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
(5) Z metodo genotipizacije – B iz priloge te odredbe je treba določiti genotip pri vseh pozitivnih primerih TSE pri ovcah. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
19. člen 
(bruceloza) 
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati vzorce krvi petih odstotkov drobnice, starejše od šestih mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH 
20. člen 
(bolezen Aujeszkega) 
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Aujeszkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in uradni veterinarji v klavnicah, preiskave opravi laboratorij;
– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
(2) Vzorce krvi iz prejšnjega odstavka je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2020.
21. člen 
(afriška prašičja kuga) 
Na prisotnost virusa afriške prašičje kuge je treba:
a) na velikih prašičerejskih obratih (z več kot 500 plemenskimi svinjami):
– pregledati vsako deseto poginjeno plemensko svinjo;
– tedensko pregledati prve tri poginjene prašiče, starejše od dveh mesecev;
– poginjene plemenske svinje in prašiče iz prve in druge alineje te točke odpelje veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS); vzorce odvzame in preiskave opravi laboratorij;
b) v ostalih rejah prašičev je treba preiskati 2 % poginjenih prašičev, ki jih zbira VHS; vzorce odvzame in preiskave opravi laboratorij v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
22. člen 
(klasična prašičja kuga) 
Vzorce iz prejšnjega člena je treba preiskati tudi na prisotnost virusa klasične prašičje kuge.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI 
23. člen 
(atipična kokošja kuga) 
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi v:
– matičnih jatah kokoši: po en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega objekta vsakih šest tednov;
– jatah nesnic konzumnih jajc: po en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega objekta v rejah z več kot 350 živalmi pri starosti ne manj kot 18 tednov oziroma pred razselitvijo;
– jatah pitovne perutnine: po en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega objekta v rejah z več kot 350 živalmi; preiskave se opravijo na eni vselitvi v letu;
– matičnih jatah fazanov in jerebic: enkrat letno na gospodarstvih, ki so vključena v program iz 24. člena te odredbe.
(2) Vzorce iz prejšnjega odstavka odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
24. člen 
(aviarna influenca) 
(1) Sistematični nadzor aviarne influence se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij.
(2) Vzorce iz prejšnjega odstavka je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2020.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH 
25. člen 
(infekciozni metritis kopitarjev) 
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v času od 15. avgusta do 31. decembra 2020 dvakrat v razmaku sedmih dni pregledati žrebce na pripustnih postajah.
(2) Preiskave iz prejšnjega odstavka opravi laboratorij na vzorcih predsemenske tekočine ali semena žrebcev ali genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, ki jih zagotovi imetnik oziroma skrbnik živali.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH 
26. člen 
(virusna hemoragična septikemija in infekciozna hematopoetska nekroza) 
(1) Na virusno hemoragično septikemijo in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki dajejo v promet oziroma trgujejo z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno preiskati organe rib dovzetnih vrst.
(3) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH 
27. člen 
(huda gniloba čebelje zalege in tropileloza) 
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.
28. člen 
(mali panjski hrošč) 
(1) Čebelnjake je treba pregledati na prisotnost malega panjskega hrošča v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega odstavka opravi NVI, preiskave opravi laboratorij.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH 
29. člen 
(steklina) 
(1) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere VHS;
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave.
(2) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba lisice iz druge alineje prejšnjega odstavka pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja in določitev starosti.
(3) Zaradi zagotavljanja ugodne epizootiološke situacije morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.
(4) Lovci morajo uplenjene lisice iz druge alineje prvega odstavka tega člena oddati na veterinarsko organizacijo skupaj s spremnim obrazcem, katerega vzorec je dostopen na spletni strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, se jih ne pošlje v preiskavo.
(5) Veterinarske organizacije uplenjene lisice iz druge alineje prvega odstavka tega člena oddajo VHS za nadaljnje preiskave.
(6) Spremni obrazec iz četrtega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– podatke o uplenitelju (osebno ime, ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom, telefon);
– podatke o živali (vrsta živali, datum uplena oziroma najdbe, starost, podatke o odstrelu oziroma najdbi, kontakti z drugimi živalmi, ljudmi ipd.);
– podatke o lokaciji odstrela oziroma najdbe (redni odstrel, najdba poginjene oziroma povožene, odstrel na dvorišču, ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom, revir, koordinate ipd.);
– podpis uplenitelja;
– potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu diagnostičnega materiala.
(7) Vzorce iz tega člena odvzame NVI, preiskave opravi laboratorij.
30. člen 
(Lyssavirusi) 
(1) Sistematični nadzor na prisotnost evropskega netopirskega seva lisavirusov (EBLV) v populaciji netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, preiskave opravi laboratorij.
31. člen 
(klasična prašičja kuga in afriška prašičja kuga) 
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev ter jih preiskati na klasično prašičjo kugo in afriško prašičjo kugo.
(2) Na prisotnost bolezni iz prejšnjega odstavka je treba preiskati vse najdene poginule in povožene divje prašiče.
(3) Vzorce krvi iz prvega odstavka tega člena odvzamejo lovci lovskih družin in lovišč s posebnim namenom v skladu s programom Uprave, vzorce poginulih in povoženih živali odvzame NVI. Preiskave opravi laboratorij.
32. člen 
(aviarna influenca) 
(1) Sistematični nadzor aviarne influence pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih vrst in NVI. Preiskave opravi laboratorij.
X. SISTEM ZGODNJEGA ODKRIVANJA BOLEZNI ŽIVALI 
33. člen 
(kategorizacija rej in ugotavljanje vzroka pogina) 
(1) V okviru zagotavljanja sistema zgodnjega odkrivanja bolezni se izvajata:
– kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti in
– ugotavljanje vzroka pogina.
(2) Biovarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka je sistem ukrepov na gospodarstvu za zmanjševanje tveganja vnosa povzročiteljev bolezni ter njihovega širjenja v reji.
(3) Kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Kategorizacijo rej prašičev opravijo veterinarske organizacije.
(4) Ugotavljanje vzroka pogina iz druge alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, preiskave opravi laboratorij.
XI. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI 
34. člen 
(vranični prisad) 
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti prežvekovalce in enoprste kopitarje na območjih vraničnega prisada ter tiste prežvekovalce in enoprste kopitarje, ki se krmijo s krmo, ki izvira s teh območij, oziroma se ženejo na pašo na območja vraničnega prisada. Območje vraničnega prisada je območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega prisada. Seznam območij vraničnega prisada je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne, preden se živali ženejo na pašo, oziroma vsaj tri tedne pred začetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z območij vraničnega prisada.
(3) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske organizacije.
35. člen 
(bolezen modrikastega jezika) 
Za spremljanje, preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika je treba:
– cepiti govedo in drobnico v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; cepljenje opravijo veterinarske organizacije;
– serološko pregledati vzorce krvi kontrolnih živali (goveda oziroma drobnice) v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi laboratorij;
– opraviti entomološki nadzor v skladu s programom, ki ga pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava; preiskave opravi laboratorij.
36. člen 
(prijava abortusov in preiskave) 
(1) Obvezna je prijava vsakega abortusa pri enoprstih kopitarjih, govedu, ovcah, kozah in svinjah. Abortus mora imetnik živali najpozneje v 24 urah po abortusu prijaviti veterinarski organizaciji.
(2) Glede na vrsto živali je treba pri vsakem abortusu opraviti preiskave za izločitev naslednjih bolezni:
a) pri abortusu enoprstih kopitarjev:
– kužni arteritis kopitarjev,
– nalezljivi metritis kobil;
b) pri abortusu krave:
– bruceloza,
– BVD;
c) pri abortusu ovc oziroma koz:
– bruceloza (B. melitensis);
č) pri abortusu svinje:
– afriška prašičja kuga,
– klasična prašičja kuga,
– bolezen Aujeszkega.
(3) Za preiskave iz prejšnjega odstavka je treba odvzeti vzorce abortiranega materiala (abortiran plod, kri, organe abortiranega ploda, posteljico, ovojnice ipd.) in vaginalni bris. Če ni na voljo drugega materiala, se odvzamejo vzorci krvi živali, ki je abortirala.
(4) Če je žival, ki je abortirala, poginila, se odvzamejo vzroci za preiskave iz drugega odstavka tega člena tudi poginjeni živali.
(5) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije oziroma NVI, preiskave opravi laboratorij.
XII. KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-337/2019
Ljubljana, dne 24. decembra 2019
EVA 2019-2330-0031
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
PRILOGA
METODA GENOTIPIZACIJE – A 
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih 136, 154 in 171 prionskega proteina.
METODA GENOTIPIZACIJE – B 
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih 136, 141, 154 in 171 prionskega proteina.

AAA Zlata odličnost