Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3501. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«, stran 10283.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 159. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03, 6/12, 103/15 in 27/17) se v 4. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Einspielerjeva ulica 6.«.
2. člen 
V 17. členu se črta osma alineja.
Dosedanja deveta alineja postane osma alineja.
3. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ustanovitelj« doda besedilo »na predlog ministra, pristojnega za vode«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na javni razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Svet inštituta v 60 dneh od uveljavitve tega odloka uskladi statut s spremenjenimi določbami odloka.
5. člen 
Direktor v 90 dneh od uveljavitve tega odloka zahteva vpis sprememb v sodni in poslovni register v skladu s spremenjenim petim odstavkom 4. člena odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2550-0091
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost