Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3498. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 10278.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19 in 59/19) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici za vrstico s šifro C083 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
C084
dodatek na zaupanje poslanca
dodatki
0,12
16. člen Zakona o Državnem zboru; 
velja za javne uslužbence, zaposlene v poslanskih skupinah vezano na zaupanje poslancev
12 % od osnovne plače
1
1
1
«. 
Za vrstico s šifro I030 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I031
prevoz na delo – mesečna vozovnica nad višino, določeno z uredbo
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
«. 
Za vrstico s šifro I050 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I051
prevoz na delo – dnevna vozovnica nad višino, določeno z uredbo
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
«. 
Za vrstico s šifro J056 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J057
odpravnina – 19. člen, Zakon o Državnem zboru
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
19. člen Zakona o Državnem zboru, velja za javne uslužbence v službi poslanskih skupin
v znesku
X
1
1
«. 
Vrstica s šifro G084 se spremeni tako, da se glasi:
»
G084
razlika v plači invalidu
nadomestilo v breme delodajalca
/
kolektivne pogodbe 
razlika zaradi zmanjšanja plače invalidu, ki je po ZPIZ-2 razporejen na drugo delovno mesto, 
v znesku
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se za vrstico s šifro I021 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
I031
prevoz na delo – mesečna vozovnica nad višino, določeno z uredbo
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
I051
prevoz na delo – dnevna vozovnica nad višino, določeno z uredbo
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«. 
Za vrstico s šifro J052 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J057
odpravnina – 19. člen, Zakon o Državnem zboru
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«. 
3. člen 
V 6. členu se v četrtem odstavku v prvem stavku navedba »(C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052) in C150)« nadomesti z novo navedbo »(C010, C020, C040, (C050 ali C051 ali C052), C084 in C150)«.
4. člen 
V 19.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za mesec izračuna plače, za katerega velja, da je osnovna plača javnega uslužbenca nižja od zneska minimalne plače, se za izračun nadomestila plače (Z120/Z124) upošteva znesek minimalne plače, dodatkov in delovne uspešnosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00714-32/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-3130-0044
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost