Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3491. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 10271.

  
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o namenitvi dela dohodnine za donacije 
1. člen 
S to uredbo se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti.
2. člen 
(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene objave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na presečni dan zajema podatkov za pošiljanje podatkov FURS. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 31. maja tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor.
(2) Organi iz šestega in sedmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih ter registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status politične stranke, reprezentativnega sindikata ali registrirane cerkve in druge verske skupnosti, v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(3) AJPES pošlje FURS, organi iz prejšnjega odstavka pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naslednje podatke o upravičencih:
– davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, s katero razpolaga organ,
– ime oziroma naziv,
– naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
– pristojno ministrstvo,
– področje delovanja,
– datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu,
– datum podelitve statusa na posameznem področju.
(4) Vlada v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi upravičence iz tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 ter določi in objavi seznam upravičencev iz četrtega odstavka 142. člena ZDoh-2 v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 31. julija leta, za katero se odmerja dohodnina.
(5) FURS na podlagi določitve upravičencev do donacij na svojih spletnih straneh objavi seznam vseh upravičencev do donacij najpozneje v sedmih dneh po objavi določitve seznama iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Kadar upravičenec ali ministrstvo, pristojno za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ugotovi, da upravičenca, kljub izpolnjevanju pogojev iz 142. člena ZDoh-2, ni na seznamu iz prejšnjega odstavka, je pa vpisan v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, to sporoči FURS. Ta na podlagi vpogleda v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ustrezno dopolni seznam iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
(1) Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec), lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz prejšnjega člena.
(2) Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.
(3) Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Podatki o namenitvi dohodnine iz tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
(4) Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
– ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
– ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna le v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.
4. člen 
(1) FURS upravičencem do 20. januarja in do 20. septembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine, ki so postale dokončne do konca meseca pred mesecem, v katerem se izteče rok za nakazilo. Pri tem FURS upošteva veljavne zahteve iz prejšnjega člena, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.
(2) FURS nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom, višji kot en euro. Donacija se nakaže na transakcijski račun upravičenca, ki ga mora imeti upravičenec odprtega pri ponudniku plačilnih storitev.
(3) Če se pri nakazilu donacije ugotovi, da upravičenec ne obstaja, namenjena dohodnina pripade proračunu Republike Slovenije.
5. člen 
FURS v letnem poročilu iz drugega odstavka 5. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) objavi tudi podatke o nakazanih donacijah v preteklem letu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Zahteve davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije, dane v skladu s 3. členom Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10 in 10/19), se štejejo za zahteve davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije v skladu s 3. členom te uredbe.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10 in 10/19).
8. člen 
(1) Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.
(2) Do začetka uporabe te uredbe se uporablja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10 in 10/19).
Št. 00712-29/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-1611-0113
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti